(Gàidhlig) Iain MacLeòid

(Gàidhlig) Mar a tha iomadh duine agus buidheann eile, bha sinn uile aig Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn mu bhàs Iain MhicLeòid ann an Dùn Èideann....

Read More >

Scottish Gaelic Awards 2017

Lifetime Achievement award for Dr Finlay Macleod at Scottish Gaelic Awards. The 5th Scottish Gaelic Awards were held at the Grand Central Hotel in Glasgow this week (Wednesday 15 November) with over 200 guests in attendance....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig Annual Report published

The 2016-2017 Annual Report of Bòrd na Gàidhlig, the principal public body in Scotland responsible for promoting Gaelic development, has been published today (Monday 30 October) at a meeting of the Convention of the Highlands and Islands in Oban....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ cuimhneachadh air Tormod MacIlleathain agus Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain.

Bha Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn an-dè mu bhàs Thormoid MhicIlleathain agus bàs Sheonaidh Ailig Mhic a’ Phearsain....

Read More >

Succesful Gàidhlig Bookbug training day

Gaelic Bookbug training day in Glasgow...

Read More >