Freagairt a thaobh a’ Cho-dhùnaidh aig Clì Gàidhlig gus a’ Bhuidheann a chur à bith

Thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona Niclllinnein: “Suas chun a’ Mhàirt 2016 bhiodh am Bòrd a’ toirt maoineachadh do Chlì gus diofar phròiseactan a thoirt gu buil a bha a’ toirt taic do dh’ionnsachadh is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Am measg na feadhna as ùire a fhuair taic-airgid bhuainn bha: prògram de chlasaichean Gàidhlig do dh’inbhich a bha ag ionnsachadh na Gàidhlig, Clì a’ toirt seachad fiosrachadh agus taic airson an làraich-lìn airson luchd-ionnsachaidh, a tha glè shoirbheachail, LearnGaelic.scot, agus taic do bhith foillseachadh na h-irise Cothrom Ùr.

“Mus tàinig an t-aonta-maoineachaidh againn le Clì gu crìch, bha iad nam ball de bhuidheann-obrach a chaidh a chur air chois gus ro-innleachd ùr a dhealbh airson inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig, oir chaidh aontachadh gum bu chòir sùil as ùr a thoirt air an raon sin agus gum bu chòir a neartachadh. Tha e na amas don ro-innleachd an àireamh de dh’inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba a mheudachadh thairis air 7 bliadhna ann an co-bhuinn ri MG ABLA, Ùghdarrasan Ionadail agus daoine eile. Às dèidh don ro-innleachd a bhith air a dealbh, cha do chuir Clì iarrtas sam bith a-steach airson tuilleadh maoineachaidh gus pàirt sam bith den ro-innleachd ùir a thoirt gu buil, fiù ’s nuair a rinn am Bòrd soilleir dhaibh gun robh iad làn di-beathte sin a dhèanamh.

“’S e bristeadh-dùil a th’ ann gu bheil Clì Gàidhlig air an co-dhùnadh seo a ruighinn. Tha Clì air obair fìor mhath a dhèanamh thar nam bliadhnaichean gus taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus tha mi cinnteach gu bheil iad air iomadh neach-labhairt na Gàidhlig a chuideachadh gu bhith ruighinn ìre fileantais.

“Tha Bòrd na Gàidhlig air cur roimhe taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus a bhith cruthachadh barrachd chothroman gus an cànan ionnsachadh. Air a’ bhliadhna seo fhèin tha sinn air còrr is £580,000 a chosg air ionnsachadh na Gàidhlig do dh’inbhich, eadar lìbhrigeadh chùrsaichean, goireasan agus rannsachadh. Tha sinn cuideachd ag obair ann an com-pàirt ri grunn bhuidhnean a tha ag obair san raon seo.

“Tha sinn an-dràsta a’ cruthachadh plana-gnìomha airson na Ro-innleachd ùir do dh’Inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig, ‘Ar Slighe gu Fileantas’, a bhios ga chur an gnìomh aig an aon àm ’s a bhithear a’ toirt an treas Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig gu buil, agus thèid sin fhoillseachadh sa bhliadhn’ ùir.”

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic ùr do Dhràma Gàidhlig

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad a’ dol a thoirt £115,000 seachad mar thaic do bhith toirt dràma na Gàidhlig air adhart aig ìre phroifeiseanta, coimhearsnachd agus ann an sgoiltean. Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh thairgsean, a’ tòiseachadh an-diugh fhèin, bho bhuidhnean as urrainn dealbh-chluich ùr a chruthachadh agus a thoirt air chuairt air feadh Alba.

Thuirt an Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig, Daibhidh Boag: “Tha Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh mar a dh’fhaodas na h-ealain feum mòr a dhèanamh ann a bhith togail ìomhaigh na Gàidhlig air feadh Alba, agus mar a tha iad aig an aon àm a’ toirt cothrom luachmhor do luchd-labhairt na Gàidhlig an cànan aca a chleachdadh. ’S e as motha a tha fa-near dhuinn leis a’ phròiseact seo, dealbh-chluich phroifeiseanta Ghàidhlig a chur air dòigh a thèid air chuairt air feadh diofar choimhearsnachdan ann an Alba, agus an lùib a’ phròiseict bithear a’ toirt chothroman trèanaidh do dhaoine aig a bheil ùidh ann a bhith ag obair san roinn seo fhad ’s a tha iad ag obair air an dràma. Cuideachd, tha sinn an dùil gum faigh buidhnean coimhearsnachd agus sgoilearan buannachd às na bùithtean-obrach a thèid a chumail mar phàirt den chuairt.”

Lean e air: “Tha Bòrd na Gàidhlig air taic a thoirt do dhràma na Gàidhlig an dà chuid aig ìre na coimhearsnachd agus aig ìre phroifeiseanta airson grunn bhliadhnaichean agus tha sinn air maoineachadh cunbhalach a thoirt don Chomunn Ghàidhealach, Comunn na Dràma, Fèisean nan Gàidheal, Comhairle nan Leabhraichean, An Lòchran agus Sabhal Mòr Ostaig agus bidh sinn a’ toirt taic seachad an co-bhuinn ri Alba Chruthachail tro ar Maoin Leasachadh Dràma na Gàidhlig gach bliadhna. Mar thoradh air an obair chruaidh agus an taic-airgid sin, chunnacas taisbeanaidhean dràma Gàidhlig gan cur air dòigh gu cunbhalach o chionn beagan bhliadhnaichean agus tha e na amas don phròiseact seo togail air an t-soirbheachadh sin.”

Chaidh am pròiseact seo a mholadh às dèidh chòmhraidhean le buidhnean a tha an sàs ann an dràma aig ìre ro-innleachdail (Alba Chruthachail, Thèatar Nàiseanta na h-Alba agus BBC ALBA), agus le measgachadh farsaing de dhaoine a tha ag obair ann an dràma na Gàidhlig agus chaidh co-dhùnadh a dhèanamh gus am pròiseact a thoirt air adhart aig coinneamh a’ Bhùird ann an Ìle o chionn ghoirid.

Gheibhear làn fhiosrachadh mun phròiseact agus mu mar a chuirear tairgse a-steach aig
www.publiccontractsscotland.gov.uk.

Gàidhlig is Teicneòlas a’ Tighinn Còmhla ann an Seòmraichean-teagaisg


Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd na bu thràithe air a’ bhliadhna seo gun robh iad a’ cur £150,000 mu choinneamh a bhith stèidheachadh e-Sgoil, iomairt far am bithear a’ toirt barrachd cothruim do sgoilearan air cuspairean a’ churraicealaim ann an Gàidhlig tro chlasaichean air-loidhne, sna h-Eileanan Siar agus ann an sgìrean eile.

Ged nach eil am pròiseact ach dìreach air tòiseachadh, tha e air feum mòr a dhèanamh mu thràth do chloinn a tha ann am foghlam Gàidhlig agus cothrom aca air clasaichean tron Ghàidhlig nach biodh aca, ’s dòcha, san sgoil aca fhèin.

Tha tidsear a tha stèidhichte ann an Sgoil Shiaboist, Eilean Leòdhais, a’ toirt seachad clasaichean e-Sgoil an-dràsta do sgoilearan ann an Acadamaidh Hazlehead ann an Obar Dheathain. Choinnich a’ Bh-ph Cathaidh Màiri Nic a’ Mhaoilein leis na sgoilearan an toiseach, agus tha i a-nis a’ toirt leasanan dhaibh tro ghoireas airson cho-labhairtean bhidio, Vscene, trì latha san t-seachdain.

Thuirt Aonghas MacIllFhinnein, Ceannard e-Sgoil: “Tha na beachdan matha a tha sinn air cluinntinn mu na leasanan ùra ann an Hazlehead bho sgoilearan, pàrantan agus luchd-obrach a tha an sàs annta air ar misneachadh gu mòr. Tha an aon rud air a bhith fìor a thaobh nan clasaichean airson Eòlas Creideimh, Moraltachd agus Feallsanachd aig Àrd-ìre a tha air an lìbhrigeadh bho Sgoil MhicNeacail agus Sgoil an Tairbeirt anns na Hearadh, agus a thaobh nan leasanan fìdhlearachd a tha sgoilearan ann an Sgoil Ùig a’ faighinn air-loidhne agus iad air an toirt thuca à Steòrnabhagh. Tha na h-eisimpleirean sin gar cuideachadh le bhith feuchainn dè cho math ’s a tha an teicneòlas, a’ stèidheachadh mhodhan-obrach agus a’ comharrachadh fheuman trèanaidh. Cuidichidh an obair-dhearbhaidh seo sinn nuair a thig e gu bhith leudachadh air an t-seirbheis seo aig ìre ionadail agus nàiseanta.

“Tha e na amas don e-Sgoil frithealadh air iarrtasan bho sgoilearan, sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail feuch am bi an aon chothrom aig daoine air cuspairean sa churraicealam agus thathar ag iarraidh dèanamh cinnteach gun gabh feum cho math is cho mòr ’s a ghabhas a dhèanamh den luchd-obrach agus de na goireasan a th’ ann airson foghlam Gàidhlig agus foghlam tron Ghàidhlig. Tha luchd-obrach bho Chomhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ag obair còmhla gus comharrachadh dè tha a dhìth a thaobh a’ churraicealaim, dè an luchd-obrach a th’ againn agus dè na cothroman a th’ ann airson leasachadh proifeiseanta leantainneach air an urrainn dhuinn obrachadh còmhla.

“Chan eil e fa-near dhuinn, le e-Sgoil, gum bi clasaichean air-loidhne a’ dol an àite an deagh theagaisg a thathar a’ faighinn san t-seòmar-theagaisg. ’S e an t-amas a th’ againn gun toir sinn seirbheis seachad nuair nach eil tidsearan ann, agus gun cuir clasaichean e-Sgoile ris an fhoghlam a gheibh clann mu thràth. Tha sinn cuideachd a’ cuideachadh sgoiltean ann a bhith a’ gabhail gu dealasach ris an teicneòlas, air a bheil an òigridh againn cho eòlach mu thràth, gus taic a thoirt don fhoghlam a bheir iad seachad. Tha mi gu sònraichte toilichte gu bheil a’ Ghàidhlig air ceann na h-iomairt gus teicneòlas a chleachdadh san dòighseo ann am foghlam.”

Thuirt Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig, Mona Wilson, agus i a’ cur meal-a-naidheachd air an sgioba airson am pròiseact a thoirt air adhart cho luath: “Tha sinn gu math riaraichte leis mar a tha sinn, mu thràth, a’ faicinn nam buannachdan a thig bho e-Sgoil airson sgoilearan, agus airson na Gàidhlig ann an Alba. Seo agaibh ceum mòr air adhart a thaobh a bhith leasachadh foghlam na Gàidhlig. Tha an Sgoil-lìonra seo a’ toirt cothrom do sgoilearan is luchd-foghlaim na Gàidhlig agus don luchd-taice aca làn fheum a dhèanamh de theicneòlas gus na toraidhean a tha nam pàirt mòr den Churraicealam airson Sàr-mhathais a thoirt gu buil. Tha e cuideachd mar mheadhan gus barrachd feum a dhèanamh de luchd-teagaisg, agus iad a’ toirt taic do chàch a chèile agus gabhaidh clàran-ama nas iomlaine a chruthachadh.

“Tha an e-Sgoil a’ cur, gu luath agus gu h-èifeachdach, ris na cothroman a th’ ann do luchd-ionnsachaidh, gu h-àraidh an fheadhainn a tha an sàs ann an cùrsaichean àrd-sgoile tron Ghàidhlig, agus ’s e eisimpleir fìor mhath a th’ ann de dh’obair chom-pàirteach eadar sgoiltean is Ùghdarrasan Ionadail agus iad ag obair còmhla a chum maith nan sgoilearan ann an sgìrean nan ùghdarrasan sin.

“Tha e a’ toirt toileachas mòr do Bhòrd na Gàidhlig gun urrainn dhuinn taic a thoirt do dh’iomairt mar seo far a bheilear a’ dèanamh feum de theicneòlas gus cuideachadh le foghlam òigridh agus far a bheil sgoilearan air am brosnachadh nan cuid foghlaim tro mheasgachadh de dhòighean-ionnsachaidh a tha a’ cur ris an obair aca ann an cuspairean eile. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair gu dlùth còmhla ri sgioba a’ phròiseict seo fhad ’s a bhios e a’ fàs agus a’ tighinn air adhart sna mìosan is sna bliadhnaichean a tha air thoiseach oirnn.”

Freagairt don artaigil sa Phress and Journal, 11 Lùnastal 2016 “Gaelic signs could cost you millions”

Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh mar phàirt de chumhachan Achd na Gàidhlig (Alba), a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba ann an 2005, agus a fhuair taic bho na pàrtaidhean poilitigeach uile. Tha na Planaichean Gàidhlig nam pàirt eile den Achd a tha fìor chudromach. ’S e tha fa-near don reachdas a’ Ghàidhlig a dhèanamh tèarainte airson Alba air fad agus tha Planaichean Gàidhlig gu math cudromach gus a bhith toirt an amais sin gu buil. Bidh am Bòrd ag obair ann an dòigh thaiceil còmhla ri ùghdarrasan ionadail air feadh Alba gus Gàidhlig a thoirt air adhart, agus i air aon de iomadh cànan prìseil a tha coimhearsnachdan na h-Alba a’ bruidhinn agus tha sin a’ toirt dhuinn dùthaich a tha ioma-chànanach agus ioma-chultarach.

Tha coimhearsnachd Ghàidhlig Obar Dheathain a’ fàs agus tha am Plana Gàidhlig air amasan a stèidheachadh gus dèanamh cinnteach gun lean an t-adhartas sin, ann an dòigh a tha reusanta agus freagarrach don sgìre. Bithear a’ cur soidhnichean ùra an àite seann shoidhnichean bho àm gu àm dìreach nuair a tha na soidhnichean sin feumach air an ùrachadh, agus nuair a bhios cothrom mar sin ann ’s e cothrom math a th’ ann beagan Gàidhlig a thoirt a-steach gun mòran cosgais a bharrachd idir, agus chan e milleanan de notaichean mar a tha an ceann-naidheachd a’ cumail a-mach.

Co-chomhairleachadh air an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig

Thòisich Bòrd na Gàidhlig co-chomhairleachadh foirmeil an-diugh (1 Lùnastal) air an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig. Thèid an co-chomhairleachadh a chumail eadar 1 Lùnastal is 1 Samhain agus thathar a’ brosnachadh dhaoine fa leth agus buidhnean bho air feadh na dùthcha freagairtean a chur a-steach. Faodar pàirt a ghabhail sa cho-chomhairleachadh le bhith tadhal air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig agus gabhar ri freagairtean tron phost no air-Loidhne.

Tha an Stiùireadh Reachdail na phàirt cudromach de dh’Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 ris an deach aontachadh na bu thràithe am-bhliadhna. Aon uair ’s gun tèid sgrùdadh a dhèanamh air beachdan an luchd-fhreagairt, cuiridh Bòrd na Gàidhlig crìoch air an Stiùireadh agus bheir iad comhairle do Mhinistearan na h-Alba air mar a thèid a chur an gnìomh.

Thuirt Shona NicIllInnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha seo a’ fàgail dleastanas ùr agus cudromach air Bòrd na Gàidhlig agus tha sinn air a bhith ag ullachadh air a shon airson deagh ghreis. Tha sinn an dòchas gum faighear beachdan air an dreachd seo den Stiùireadh bho thaghadh farsaing de dhaoine is bhuidhnean, oir bidh an Stiùireadh cuideachd a’ cur gu mòr ris na h-earrainnean den Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2017-22 a bhuineas ri foghlam. Tha sinn a’ brosnachadh a h-uile duine le ùidh ann am foghlam Gàidhlig, agus gu dearbh sa Ghàidhlig fhèin, beachd a chur a-steach ris a’ cho-chomhairleachadh seo.”

Thuirt Iain Swinney, an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam is Sgilean: “Tha foghlam Gàidhlig deatamach don amas aig Riaghaltas na h-Alba gus an àireamh dhaoine a tha cleachdadh na Gàidhlig a chur an àirde, agus tha e riatanach gum bi stiùireadh soilleir ann do dhaoine a tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gum bi fios aig luchd-solair, luchd-ionnsachaidh, luchd-cùraim agus luchd-foghlaim air dè bu chòir dhaibh a bhith sùileachadh san raon sin.”

“Tha an t-iarrtas airson foghlam Gàidhlig a’ dol am meud air feadh Alba, agus gus frithealadh air sin, tha sinn air trì cumhachan Gàidhlig a thoirt a-steach ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 agus ’s e an Stiùireadh Reachdail seo a’ chiad fhear dhiubh sin a thèid a chur an gnìomh.”

Thuirt Brus Robasdan, Cathraiche na Buidhne-obrach a dhealbh an dreachd den Stiùireadh Reachdail: “Tha a’ Bhuidheann a tha air a bhith ag obair air an Stiùireadh Reachdail seo air ealla a ghabhail mu thràth ri cumhachan laghail Achd 2016 agus ris na beachdan a fhuaras bho dhaoine a bha an làthair aig tachartasan air feadh na dùthcha. Tha riochdairean air a’ Bhuidhinn bho Ùghdarrasan Ionadail, COSLA, Foghlam Alba, Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig. Tha sinn a-nis ann an suidheachadh far am faod sinn beachdan foirmeil iarraidh bho dhaoine air an sgrìobhainn, sgrìobhainn a bhios na cloich-mhìle fìor chudromach do dh’fhoghlam Gàidhlig nuair a thèid a cur an sàs. Tha e a’ dèanamh soilleir dè bu chòir do phàrantan is luchd-cùraim a bhith sùileachadh agus tha e a’ cur dleastanasan nan Ùghdarrasan Ionadail an cèill gu foirmeil. Tha e cuideachd a’ sealltainn gu soilleir dè bu chòir dhuinn a bhith sùileachadh a thaobh grunn raointean de dh’fhoghlam na Gàidhlig, bho ìre nan Tràth-bhliadhnaichean gu ìre na h-Àrd-sgoile.”

DEIREADH

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath-naidheachd seo cuiribh fios gu Steven MacÌomhair, Ceann Roinn a’ Chonaltraidh, Margaideachd & TF aig Bòrd na Gàidhlig, air post-d steven@gaidhlig.scot no air a’ fòn 07595763071.

Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air Mona Wilson a chur an dreuchd mar a’ chiad Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig aig a’ bhuidhinn, aon de na dreuchdan as cudromaiche a th’ ann am Foghlam na Gàidhlig. ’S ann à Leòdhas a tha Mona bho thùs agus tha i air a bhith ag obair aig Oilthigh Srath Chluaidh bho 1999 mar Òraidiche Foghlaim agus an uair sin mar Àrd-òraidiche ann an Gàidhlig. Tòisichidh i san dreuchd ùir aice aig a’ Bhòrd air an 20mh latha den mhìos seo.

Tha raon farsaing de dhleastanasan a’ tighinn leis an dreuchd ùir. Bidh Mona os cionn sgioba foghlaim Bhòrd na Gàidhlig agus a’ stiùireadh phoileasaidhean foghlaim a’ Bhùird, bidh i a’ toirt comhairle do Riaghaltas na h-Alba a thaobh Foghlam na Gàidhlig, bidh i ag obair còmhla ri ùghdarrasan foghlaim agus buidhnean eile a tha an sàs ann a bhith lìbhrigeadh foghlam gus amasan a’ Bhùird a thoirt gu buil, agus bidh i os cionn na h-obrach a nì am Bòrd gus ar dleastanasan ùra fo Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 a choileanadh.

Thuirt Ailean Dòmhnallach, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, agus e a’ cur fàilte air an naidheachd: “Tha fios againn uile cho cudromach agus a tha an dreuchd seo a thaobh foghlam na Gàidhlig, agus tha iomadh dùbhlan romhainn. Tha an dreuchd seo agus mar a thèid ar n-amasan is cinn-uidhe a thoirt gu buil fìor chudromach don obair a tha am Bòrd a’ dèanamh san fharsaingeachd aig ìre ro-innleachdail agus tha na choileanas Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig gu bhith aig teis-meadhan gach nì a bhios sinn a’ dèanamh. Bidh Mona os cionn sgioba a chaidh a neartachadh bho chionn ghoirid feuch gun urrainn dhaibh na h-amasan sa Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig a lìbhrigeadh. Bha sinn a’ sireadh neach aig am biodh spionnadh is dealas san obair agus tha na dearbh chomasan agus an t-eòlas aig Mona a tha dhìth oirnn gus planaichean a’ Bhùird a thoirt air adhart agus a thoirt gu bith.”

Thuirt Brus Robasdan, Ceannard Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig agus a chleachd a bhith na Stiùiriche an Fhoghlaim: “Tha an dreuchd seo uabhasach cudromach don obair againn agus tha Mona a’ dol a chur gu mòr ri sgioba stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig.”

Tha Mona air a ràdh gur e aon de na prìomh amasan a th’ aice togail air an eòlas a th’ aice bho bhith ag obair aig Oilthigh Srath Chluaidh agus mar Cheannard-sgoile. “Feumaidh sinn fhathast am bun-stèidh a th’ againn airson foghlam is ionnsachadh na Gàidhlig a neartachadh agus nì sinn sin le bhith toirt taic do dh’iomairtean gus luchd-obrach misneachail is uidheamaichte a thrusadh a nì cinnteach gun tèid againn air frithealadh air an leudachadh a tha tachairt ann am foghlam Gàidhlig. Le taic bho Riaghaltas na h-Alba, Ùghdarrasan Ionadail agus oilthighean, bidh am Bòrd a’ toirt taic do dh’iomairtean a chuidicheas le bhith leudachadh an àireamh chùrsaichean a tha rim faotainn do dhaoine a tha airson teisteanas teagaisg a thoirt a-mach, no a tha airson gluasad bho theagasg tron Bheurla gu bhith teagasg Gàidhlig no tron Ghàidhlig. Tha làn fhios a’m mar a dh’fheumas sinn ceanglaichean buadhach is leantainneach a thogail aig ìre ionadail agus nàiseanta leis gach buidheann a tha an sàs ann am foghlam agus cùisean Gàidhlig eile. Tha ùghdarrasan ionadail agus Raon an Fhoghlaim Àrd-ìre cuideachd gu math cudromach don obair gus ar n-amasan a lìbhrigeadh agus bidh mi ag obair gu dlùth còmhla riutha gus làn bhrath a ghabhail air na cothroman a th’ ann.”

Tha eòlas farsaing aig Mona Wilson air raon an fhoghlaim; bha i roimhe na Prìomh Thidsear Gàidhlig fad 10 bliadhna aig Bun-sgoil Chrois na Cìse ann an Dùn Èideann, tha i air a bhith na h-oide a’ trèanadh inbhich airson CLAD, agus bha i na Ceannard eadar-amail aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis.

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais. Mar bhall den Sgioba Stiùiridh, bidh sibh a’ toirt stiùireadh ionmhasail, comhairle phroifeiseanta sàr mhath, agus roghainnean ionmhasail, ro-innleachdail le sùil ris an àm ri teachd agus taic le co-dhùnaidhean don Cheannard agus don Bhòrd Stiùiridh. Bidh sibh a’ planadh airson, a’ dealbh agus a’ cur ro-innleachd ionmhasail an Ùghdarrais an gnìomh, agus sibh a’ dèanamh cinnteach gu bheil deagh riaghladh ga chur an sàs agus gum faighear an Luach as Fheàrr às ar cuid ionmhais. An lùib nan dleastanasan sin bidh sibh ag ullachadh agus a’ toirt seachad gach aithisg a tha dhìth gus cumail ri riatanasan aithris, reachdail; agus nì sibh cinnteach gun tèid am fiosrachadh ionmhasail uile againn a chumail tèarainte, agus a chlàradh is aithris ann an dòigh neo-mhearachdach.

Cliog an seo airson barrachd fiosrachadh.

Feumaidh iarrtasan a bhith a-staigh ro 17.00 air Dimàirt 7mh Ògmhios 2016.

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air fosgladh Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Tha mar a tha Sgoil Ghàidhlig ùr ga fhosgladh ann an Glaschu na chloich-mhìle chudromaich ann an adhartachadh Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) anns a’ bhaile. Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd air Comhairle Baile Ghlaschu airson na taice cunbhalaich is leantainnich a tha iad a’ toirt don chànan.

Bu toil le Bòrd na Gàidhlig gun deigheadh sgrùdadh a dhèanamh air FtG, aois 3-18, air feadh a’ bhaile, agus sinn ag obair còmhla ri Comhairle Baile Ghlaschu agus Riaghaltas na h-Alba, gus cuideachadh le bhith planadh airson feuman dhaoine le ùidh is compàirt ann am foghlam na Gàidhlig sa mheadhan-ùine agus san ùine fhada.

Third Gaelic-medium education Primary School for Glasgow City

Bòrd na Gàidhlig welcomes the commitment of Glasgow City Council to establishing a third Gaelic-medium education (GME) primary in the city while also developing the present Glasgow Gaelic School into a secondary campus.

Bruce Robertson said ‘The success of GME in Glasgow has been unprecedented and the support of the Council has had much to do with this. However the time is right for a city wide review of provision and this is best done in partnership with parents and Bòrd na Gàidhlig. In the meantime, we continue to work closely with the Council regarding primary one entry to Glendale Primary School for next session.’