Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air fosgladh Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Tha mar a tha Sgoil Ghàidhlig ùr ga fhosgladh ann an Glaschu na chloich-mhìle chudromaich ann an adhartachadh Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) anns a’ bhaile. Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd air Comhairle Baile Ghlaschu airson na taice cunbhalaich is leantainnich a tha iad a’ toirt don chànan.

Bu toil le Bòrd na Gàidhlig gun deigheadh sgrùdadh a dhèanamh air FtG, aois 3-18, air feadh a’ bhaile, agus sinn ag obair còmhla ri Comhairle Baile Ghlaschu agus Riaghaltas na h-Alba, gus cuideachadh le bhith planadh airson feuman dhaoine le ùidh is compàirt ann am foghlam na Gàidhlig sa mheadhan-ùine agus san ùine fhada.