Tha Bòrd na Gàidhlig a’ faighinn Tabhartas gus Cuideachadh bho Riaghaltas na h-Alba gach bliadhna ionmhais gus na h-amasan is dleastanasan againne a choileanadh.

’S ann tro bhith a’ maoineachadh obair nam prìomh bhuidhnean Gàidhlig agus cunnradairean aontaichte eile a tha am Bòrd a’ coileanadh a’ mhòr-chuid den obair ris a bheil sinn an urra. Ge-tà, uaireannan bidh am Bòrd a’ toirt cùmhnant do dhaoine is bhuidhnean iomchaidh gus obair ro-innleachdail shònraichte a dhèanamh, agus bidh am Bòrd a’ maoineachadh iomairtean ann an com-pàirteachas le buidhnean eile. Tha Bòrd na Gàidhlig cuideachd a’ toirt maoineachadh do bhuidhnean poblach a tha a’ dealbh is a’ cur an gnìomh planaichean Gàidhlig.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Ge-tà, ma tha beachd agaibh air pròiseact aig àm sam bith den bhliadhna is nach eil sgeama taic-airgid freagarrach fosgailte aig an àm sin, leigibh fios thugainn air 01463 225 454 air neo cuiribh post-d gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Faodar maoineachadh fhaighinn tro nan sgeamaichean a leanas:

Tabhartasan Foghlaim do dh’Oileanaich Teagaisg Gàidhlig 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh san Òg Mhìos 2019.

Tha Bòrd na Gàidhlig air a’ mhaoin seo a stèidheachadh gus taic a thoirt do dhaoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh a bhith toirt dreuchd a-mach mar neach-teagaisg Gàidhlig.

Cò dh’fhaodas iarrtas a chur a-steach?

Gabhaidh sinn ri iarrtasan bho dhaoine a tha dèanamh cùrsa ann an Ciad-fhoghlam Luchd-teagaisg (ITE) an-dràsta a bheir cothrom dhaibh dreuchd a thoirt a-mach mar neach-teagaisg Gàidhlig.

Gabhaidh sinn beachd air iarrtasan bho:

  • Oileanaich a tha a’ dèanamh PGDE ann am Foghlam Gàidhlig (airson ìre Bun-sgoile agus Àrd-sgoile – an dà chuid Gàidhlig mar chuspair agus cuspairean tron Ghàidhlig)
  • Oileanaich a tha a’ dèanamh Fo-Cheum ann am Foghlam Gàidhlig (BA no MA Foghlam no MA Gàidhlig le Foghlam) – (chan fhaodar barrachd air 2 thabhartas fhaighinn uile-gu-lèir leis gach oileanach fhad ’s a tha iad a’ dèanamh a’ chùrsa Fho-cheum.)

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air www.teagasg.com

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 5f air Dihaoine 14 t-Sultain 2018. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh do Luchd-iarrtais

Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd Chothroman

Tabhartasan Foghlaim – Luchd-teagaisg a-mhàin 2018-19

Tabhartasan Foghlaim do dh’Oileanaich Teagaisg Foirm Iarrtais 2018-19

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh sa Mhàrt 2019.

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean tràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha e cudromach gum bi tagradh sam bith a’ dearbhadh gu bheil a’ phròiseact fosgailte, agus a’ toirt buannachd, don choimhearsnachd.

Cha ghabh sgeama Tabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean iarrtasan bho dhaoine fa leth.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 5f air Dihaoine 29 t-Ògmhios 2018. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Stiùireadh do Thagraichean

Foirm Iarrtais

Maoin Ealain na Gàidhlig 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le iarrtasan 2018-19 fo mheasadh, ‘s dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh san t-Iuchair 2019.

Iarratasan Soirbheachail 2017-18

Tha Bòrd na Gàidhlig is Alba Chruthachail air a bhith ag obair gu dlùth còmhla bho 2010 gus leasachadh is leudachadh a thoirt air na h-ealain Ghàidhlig agus gus an cur fa chomhair an t-sluaigh ann an Alba. Bidh an dà bhuidhinn ag obrachadh air na ro-innleachdan aca fhèin, ach tha iad air aontachadh obrachadh còmhla airson dèanamh cinnteach gum bi na ro-innleachdan aca a’ freagairt air a chèile agus gus dèanamh cinnteach gum bi roinn ealain is cultar na Gàidhlig a’ faotainn taic iomchaidh, gum bi tuigse air feuman na roinne agus gum faigh an roinn taic èifeachdach aig gach ìre.

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail a’ cumail taic mu thràth ri buidhnean agus pròiseactan ealain Gàidhlig air feadh na h-Alba agus tha an dà bhuidhinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha na h-ealain ann a bhith a’ togail ìomhaigh cànan is cultar na Gàidhlig agus ann a bhith a’ toirt chothroman do dhaoine taisbeanaidhean Gàidhlig de dhiofar sheòrsa fhaicinn is an cànan a chluinntinn.

Feumar am foirm-iarrtais seo agus fiosrachadh iomchaidh sam bith eile a thilleadh ro 5f Dihaoine 28 Sultain 2018 gu: tabhartas@gaidhlig.scot no Bòrd na Gàidhlig, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Foirm iarrtas – Maoin Ealain Ghàidhlig – Application Form (Word Document)

Stiùireadh – Maoin Ealain Ghàidhlig – Guidelines

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Taic Freumhan Coimhearsnachd 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh san t-Samhain 2018.

Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.

Tha am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a’ comharrachadh 8 raointean leasachaidh a tha nam prìomhachas don Ghàidhlig, mar a leanas:-

  1. An Dachaigh agus na Tràth-bhliadhnaichean
  2. Foghlam: Sgoiltean agus Tidsearan
  3. Foghlam: Foghlam Seach-sgoile
  4. Coimhearsnachdan
  5. An t-Àite-obrach
  6. Na h-Ealain agus na Meadhanan
  7. Dualchas agus Turasachd
  8. Corpas

Tha an sgeama seo ag amas air taic a chumail ri pròiseactan fo na raointean leasachaidh seo air fad, le prìomhachas soilleir ga chur air cleachdadh agus/no togail na Gàidhlig.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 5f air Diciadain 21 Gearran 2018. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Stiùireadh TFC 2018-19 Guidelines

Foirm Iarrtais TFC 2018-19 Application Form

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd1819

Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh san Dùbhlachd 2018.

Chaidh Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF) a stèidheachadh airson ùghdarrasan poblach a chuideachadh gus na Planaichean Gàidhlig aca a chur an gnìomh agus taic a chur ris a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.  Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tro GLAIF gus pròiseactan a thoirt gu buil mus fhaigh iad fios foirmeil Plana Gàidhlig a sgrìobhadh.

Bidh a’ mhaoin seo a’ toirt taic do phròiseactan a bhios a’ tachairt agus air an tèid crìoch a chur eadar 1 Iuchar 2018 agus 31 Lùnastal 2019.  Chan eil dùil againn aig an ìre seo gum bi cuairt eile ann de GLAIF airson phròiseactan anns a’ bhliadhna ionmhais 2018-19.

Bidh an sgeama a’ cumail taic ri pròiseactan fo 8 prìomhachasan A-H.

’S e 5f Diluain 5 Màrt 2018 an ceann-latha airson ùghdarrasan ionadail a tha ag amas air taic a thoirt do thidsearan le teisteanas-teagaisg, aig a bheil sgilean Gàidhlig agus nach eil an-dràsta a’ teagasg tron Ghàidhlig, gus cùrsaichean pàirt- no làn-ùine a ghabhail a leigeas leotha teagasg tron Ghàidhlig ann an sgìrean nan ùghdarrasan ionadail sin (Prìomhachas A).

’S e 5f Diluain 23 Giblean 2018 an ceann-latha airson nam pròiseactan a tha a’ sireadh taic fo na prìomhachasan eile (B-H).

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fòn gu Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454, no post-dealain gu glaif@gaidhlig.scot

Stiùireadh GLAIF 1819 Guidelines

Foirm-Iarrtais GLAIF 2018-19 Application form

Fiosrachadh-mu-Phrìobhaideachd

Colmcille 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst, le dùil gun tèid an ath chuairt fhosgladh san Dàmhair 2018.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fòn gu Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454, no post-dealain gu colmcille@gaidhlig.scot.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu:-

Bòrd na Gàidhlig, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis, IV3 8NW

Fòn: 01463 225454

Post-d: colmcille@gaidhlig.scot

Foirm Iarrtais Colmcille 201819 Application Form

Stiùireadh Colmcille 2018-19 Guidance

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd 2018-19

Suaicheantas, Aithneachadh ‘s Aithisgean

Aithneachadh air maoineachadh

Gheibhear suaicheantas Bhòrd na Gàidhlig an seo:

JPEG

PDF


Airson gach sgeama maoineachaidh, bidh feum agaibh Aithisg Adhartais agus/no Aithisg Dheireannach a chur a-staigh thugainn gus measadh a dhèanamh air a’ phròiseact.

Gheibh sibh teamplaidean den aithisgean seo gu h-ìosal:

Aithisg Adhartais

Aithisg Dheireannach