74 Pròiseactan a’ Faighinn Taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 74 buidhnean bho air feadh na h-Alba tron Sgeama Mhaoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2019/20....

Read More >

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Thabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta....

Read More >

Bùthan-obrach a’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Obar Dheathainn

Bùthan-obrach a' Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan - Obar...

Read More >

31 Pròiseact Soirbheachail Tro Dhà Sgeama Maoineachaidh Aig Bòrd na Gàidhlig

Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 31 buidheann bho air feadh na h-Alba is na h-Èireann tro dhà Sgeama Maoineachaidh....

Read More >

Brath Naidheachd: Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig

Brath Naidheachd: Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig...

Read More >