Taisbeanadh Taighean – Tasgaidh Nàiseanta Na H-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt fhoillseachadh co-cheangailte ri connspaid a tha air èirigh mun taisbeanadh ùr Bonnie Prince Charlie and The Jacobites a bhios ri fhaicinn ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a dh’aithghearr....

Read More >

Tha a’ Choimhearsnachd aig Teis-meadhan Leasachadh na Gàidhlig

Chuir buidheann-obrach a stèidhich Bòrd na Gàidhlig agus MG ALBA, Comataidh Comhairleachaidh Cànain, fàilte aig coinneimh o chionn ghoirid air grunn aithisgean-adhartais a fhuair iad bho LEACAG, pròiseact com-pàirteach, sa bheil diofar oilthighean an sàs, a tha ag amas air goireasan air-loidhne ùra a chruthachadh airson na Gàidhlig....

Read More >

Seiseanan fiosrachaidh – Plana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seisean fiosrachaidh mar phàirt den phròiseas cho-chomhairleachaidh air an dreachd den Phlana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22. Bidh fàilte air a h-uile duine....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ Toirt Taic don Phròiseact Cnoc Soilleir

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air maoineachadh a thoirt don phròiseact Cnoc Soilleir ann an Uibhist....

Read More >

Buill Ùra do Bhòrd na Gàidhlig

Chaidh ceathrar bhall ùra a chur an dreuchd mar Bhuill air Bòrd na Gàidhlig leis an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney. ’S iad na buill ùra Ailean Caimbeul, Fiona Dunn, Jennifer Gilmour agus Màiri Anna NicUalraig....

Read More >