Bòrd na Gàidhlig: A’ Cur Buill Ùra an Dreuchd

Tha tòrr rudan dòchasach a’ tachairt an-dràsta a thaobh na Gàidhlig, agus aig an aon àm tha dùbhlain nach beag ann ron chànan. Sheall...

Read More >

Freagairt a thaobh a’ Cho-dhùnaidh aig Clì Gàidhlig gus a’ Bhuidheann a chur à bith

Thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona Niclllinnein: “Suas chun a’ Mhàirt 2016 bhiodh am Bòrd a’ toirt maoineachadh do Chlì gus diofar...

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic ùr do Dhràma Gàidhlig

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad a’ dol a thoirt £115,000 seachad mar thaic do bhith toirt dràma na Gàidhlig air adhart...

Read More >

Gàidhlig is Teicneòlas a’ Tighinn Còmhla ann an Seòmraichean-teagaisg

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd na bu thràithe air a’ bhliadhna seo gun robh iad a’ cur £150,000 mu choinneamh a bhith stèidheachadh...

Read More >

Freagairt don artaigil sa Phress and Journal, 11 Lùnastal 2016 “Gaelic signs could cost you millions”

Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh mar phàirt de chumhachan Achd na Gàidhlig (Alba), a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba ann an 2005...

Read More >