Seiseanan fiosrachaidh – Plana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seisean fiosrachaidh mar phàirt den phròiseas cho-chomhairleachaidh air an dreachd den Phlana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22. Bidh fàilte air a h-uile duine....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ Toirt Taic don Phròiseact Cnoc Soilleir

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air maoineachadh a thoirt don phròiseact Cnoc Soilleir ann an Uibhist....

Read More >

Buill Ùra do Bhòrd na Gàidhlig

Chaidh ceathrar bhall ùra a chur an dreuchd mar Bhuill air Bòrd na Gàidhlig leis an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney. ’S iad na buill ùra Ailean Caimbeul, Fiona Dunn, Jennifer Gilmour agus Màiri Anna NicUalraig....

Read More >

Freagairt don Artaigil sa Phress & Journal “Gaelic Gestapo forcing Moray to spend £40k” (22/3/2017)

Dear Sir, I refer to the article prepared by Ben Hendry, “Gaelic Gestapo forcing Moray to spend £40k” (22/03/2017) and would like to clarify some of the misconceptions in the article....

Read More >

Co-chomhairleachadh Poblach air an Treas Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017-22

Chaidh an co-chomhairleachadh poblach air an treas Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a thòiseachadh an-diugh, plana le ro-innleachd gus an àireamh dhaoine a tha ag ionnsachadh agus a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an Alba a chur am meud....

Read More >