Bòrd na Gàidhlig: A’ Cur Buill Ùra an Dreuchd

Tha tòrr rudan dòchasach a’ tachairt an-dràsta a thaobh na Gàidhlig, agus aig an aon àm tha dùbhlain nach beag ann ron chànan. Sheall cunntas-sluaigh 2011 dhuinn gun robh an crìonadh a bha air a bhith tighinn air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig o chionn fhada an ìre mhath air stad, agus bha àrdachadh air an […]