Seiseanan fiosrachaidh – Plana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seisean fiosrachaidh anns na h-àiteachan a leanas mar phàirt den phròiseas cho-chomhairleachaidh air an dreachd den Phlana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22. Bidh fàilte air a h-uile duine.

Coimhead air na meadhanan sòisealta againn airson am fiosrachadh as ùire.