2009 Brathan Naidheachd

Am Faoilleach

Brath Naidheachd – Iomairtean cànain gan steidheachadh an diofar choimhearsnachdan

Brath – Naidheachd – Tobar an Dualchais air àrd-ùrlar aig Celtic Connections

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dreachd plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

Brath Naidheachd – Comunn na Gàidhlig a’ leudachadh sgeama luchd ceumnachaidh

Brath Naidheachd – Lèirmheas agus sgrùdadh air dreach-obrach a’ Bhùird

Brath Naidheachd – Riaghaltas na h-Alba – A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig sa bheatha phoblach

An Gearran

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh mygaelic.com

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh tairgsean airson rannsachaidh

Brath Naidheachd – Tha sgitheadh a’ dol Gàidhlig

Brath Naidheachd – MG ALBA a’ moladh tàlant ùr aig ciad chuirm dhuaisean airson fhilmichean Gàidhlig

Brath Naidheachd – Duaisean Gàidhlig Farpais Meadhanan na h-Alba

Brath Naidheachd – Ochd buidhnean poblach a’ deisealachadh planaichean Gàidhlig

Brath Naidheachd – Buill Bhòrd na Gàidhlig air an cur an dreuchd airson teirm eile

Brath Naidheachd – Cathraiche do Bhòrd na Gàidhlig a chur an dreuchd

Am Màrt

Brath Naidheachd – Co-labhairt Nàiseanta do Phàrantan

Brath Naidheachd – Comunn na Gàidhlig a’ foillseachadh Sgeama Greis-Gnìomhachas nan Oileanach 2009

Brath Naidheachd – A’ taisbeanadh cearcaill na Gàidhlig aig Fèis Leabhraichean Aye Write!

Brath Naidheachd – Amasan a thaobh meud chlasaichean

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceannard

Brath Naidheachd – Companaidhean a’ faighinn eòlas air buannachd na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Hiort aig Fèis Eadar-Nàiseanta Dhùn Èideann

Brath Naidheachd – Duais na Meadhanan Cheilteach airson Dè a-nis

Brath Naidheachd – Mygaelic.com seachad air 1,000 clàraichte

Brath Naidheachd – Co-labhairt Nàiseanta do phàrantan mu dheagh chleachdaidhean fòghlaim tro mheadhan na Gàidhlig

An Giblean

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Oifigear Gàidhlig Ealain airson Alba Chruthachail

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ coinneachadh feadh na dùthcha

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic ri cleachadh na Gàidhlig anns a chunntas sluaigh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do na trì Mòdan romhainn

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag amas air coluadar agus co-chomhairleachadh

Brath Naidheachd – Coinneamh Chomairle na Gàidhealtachd

An Cèitean

Brath Naidheachd – Comunn na Gàidhlig a’ cur air bhog iomairt Gàidhlig Loch Abair

Brath Naidheachd – Sgoiltean Ghàidhlig cruinn còmhla ann an Dùn Èideann

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cumail taic ri pròiseactan coimhearsnachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air seicichean Gàidhlig leis a’ Bhanca Rìoghail

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ comharrachadh Dòmhnall Meek mar shàr Ghàidheal

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ lìbhrigeadh pròiseactan rannsachaidh

Brath Naidheachd – Sgioba Sgoil Shamhraidh Dhràma 2009 air ainmeachadh

Brath Naidheachd – Farpais ùr dheilbh son 2009 – Saoghal nan Gàidheal

Brath Naidheachd – HIE foillseachadh Plana Gàidhlig trì bliadhna

An Òg-mhios

Brath Naidheachd – Iomairtean Gàidhlig gan stèidheachadh air feadh Alba

Brath Naidheachd – MG ALBA agus liog ball-coise na h-Alba a’ cur taic ri Cuach na Cloinne

Brath Naidheachd – Comann na Camanachd a’ foillseachadh goireasan coidsidh ann an Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig an co-chonaltradh le luchd-teagaisg ùra

Brath Naidheachd – Taic do chothroman ionnsachaidh cànain le Colmcille

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig air slighe gu structair ùr

An t-Iuchar

Brath Naidheachd – Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do BhBC ALBA

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig aig teis-mheadhan a’ chruinneachaidh

An Lùnastal

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’cur fàilte air taic an Riaghaltais

Brath Naidheachd – Rùnaire Foghlaim a’ tadhal air Colaisde a’ Chaisteil

Brath Naidheachd – Ùghdarras theisteanasan na h-Alba (SQA) a’ tòiseachadh co-chomhairle air plana Gàidhlig

Brath Naidheachd – OGE a’ cur comhairle ri Plana Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air làn-thasgadh ‘s na sgoiltean Gàidhlig

An t-Sultain

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an tuilleadh taic bhon riaghaltas airson foghlam Gàidhlig

Brath Naidheachd – Cuart Mhòr and Leabhair Mhòir

Brath Naidheachd – Commitment to Culture and International work remains – Russell

An Dàmhair

Brath Naidheachd – Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte air luchd-ealain ùra

Brath Naidheachd – Colmcille ag ainmeachadh urrasachd don eadar-nàiseanail Camanachd/Iomáiníocht

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig cur taic ri Radio Mòd

Brath Naidheachd – Comann na Gàidhlig a’cur taic ri Duaisean Eadar-Nàiseanta na Camanachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic ri foillseachadh DVD do phàrantan is òigridh

Brath Naidheachd – Bileag ùr foghlaim ga fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag ùrachadh aig astar

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ coinneachadh ann an Uibhist

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ brosnachadh compàirteachas ann an lèirmheas urras a’ BhBC

Brath Naidheachd – Deasbad BT ALBA 2009 air fàire

An t-Samhain

Brath Naidheachd – Seinneadair Ghàidhlig a’ choisinn prìomh dhuais airson sgrìobhadh òrain

Brath Naidheachd – Ceannard ùr do Chomann na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ dearbhadh prìomh àrd-dhreuchd

An Dùbhlachd

Brath Naidheachd – Atharrachaidhean Ministrealach san Riaghaltas

Brath Naidheachd – Bheil BBC ALBA a’còrdadh riut? Eil thu airson fhaicinn air Freeview?

Brath Naidheachd – ‘Soillseachadh’ ùr Albannach a’ faighinn maoin tasgaidh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’cur fàilte air taic an Riaghaltais dhan Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Ealain a’ foillseachadh Duais Dhòmhnaill Meek

Brath Naidheachd – HIE a’ dearbhadh luach na Gàidhlig agus a’ cur barrachd taic rithe

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig welcomes career opportunities

Brath Naidheachd – Plana gnìomh le Bòrd na Gàidhlig ga thoirt dhan Raighaltas