Coinneamh a’ Bhùird-stiùiridh

Air loidhne

Diciadain 23/09/2020    13.30 – 16.15

Coinneamh a’ sruthadh beò an seo.

CLÀR-GNOTHAICH

Gheibh sibh an clàr-gnothaich agus na pàipearan air fad an seo.

Board Meeting

Online

Wednesday 23/09/2020  13.30 – 16.15

Meeting streaming live here.

AGENDA

The agenda and full board papers can be found here.

10.0 TOISEACH AN T-SEISEIN FHOSGAILTE: OPEN SESSION START 13.30-13.35
10.1

10.2

10.3

Fàilte bhon Chathraiche

Leisgeulan

A’ nochdadh chom-pàirtean

Welcome

Apologies

Declarations of interest

11.0 IONMHAS FINANCE 13.35-13.55
11.1 Ri Aontachadh

Buidseat 20/21 air Ùrachadh

Ailig Greumach, Ceann an Ionmhais

For Decision

Revised Budget 20/21

Alex Graham, Head of Finance

11.2 Airson Fiosrachadh

Aithisg Ionmhais gu 31/07/2020

Ailig Greumach, Ceann an Ionmhais

For Information 

Finance Report to 31/07/2020

Alex Graham, Head of Finance

12.0 PLANA GNÌOMH IS COILEANADH OPERATIONAL PLAN AND PERFORMANCE 13.55-14.10
Airson Fiosrachadh 

Coileanadh a’ Phlana Gnìomh 20-21 gu 31/07/2020

Shona NicIllinnein, Ceannard

For Information 

Operational Plan 20-21 Out-turn to 31/07/2020

Shona MacLennan, Ceannard

13.0 ADHARTAS NAS LUAITHE FASTER RATE OF PROGRESS 14.10-14.30
Airson Fiosrachadh 

Adhartas nas Luaithe

PT1 Aithisg dhan choinneimh 02/09/2020

Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd

Jim Whannel, Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

For Information 

Faster Rate of Progress

PT1 Report for the meeting 02/09/2020

Daibhidh Boag, Director of Language Planning & Community Developments

Jim Whannel, Director of Gaelic Education

14.0 AM PLANA NÀISEANTA THE NATIONAL PLAN 14.30-14.45
Airson Fiosrachadh

Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2023-28

Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd

For Information

National Gaelic Language Plan 2023-28

David Boag, Director of Language Planning & Community Developments

Beàrn Break 14.45-15.00
15.0 LEASACHADH NA BUIDHNE ORGANISATIONAL DEVELOPMENT 15.00-15.40
15.1 Airson Fiosrachadh 

Am Plana Leasachaidh

Jennifer Gilmour, Cathraiche Bhuidheann-stiùiridh a’ Phlana Leasachaidh

For Information 

Improvement Plan

Jennifer Gilmour, Chair of the Improvement Plan Steering Group

15.2 Ri Aontachadh

Èifeachdas a’ Bhùird-stiùiridh

Shona NicIllinnein, Ceannard

For Decision 

Board Effectiveness

Shona MacLennan, Ceannard

15.3 Ri Aontachadh

Aonta Frèama

Shona NicIllinnein, Ceannard

For Decision

Framework Document

Shona MacLennan, Ceannard

15.4 Airson fiosrachadh

Sgeama Ùghdarras Tiomnaichte

Shona C NicIllinnein, Ceannard

For Information

Scheme of Delegated Authority

Shona MacLennan, Ceannard

16.0 RIANACHD MHÌ-CHINNTEAN RISK MANAGEMENT 15.40-15.55
Ri Aontachadh

Clàr mhì-chinntean Ro-innleachdail

Shona NicIllinnein, Ceannard

For Decision

Strategic Risk Register

Shona MacLennan, CEO

17.0 PLANA OBRACH A’ BHÙIRD-STIÙIRIDH BOARD WORK PLAN 15.55-16.05
Ri Aontachadh

Plana-obrach a’ Bhùird-stiùiridh 2020/21

Shona NicIllinnein, Ceannard

For Decision

Board Workplan 2020/21

Shona MacLennan, CEO

18.0 GISBE AOCB 16.05-16.15
Ceann-latha na h-ath coinneimh 02/12/2020 Date of next meeting 02/12/2020
Dùnadh na coinneimh Close of meeting 16.15

Gus do chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a tha na coinneamhan againn ruigsinneach dhan phoball, tha sinn air sreath de cheistean is freagairtean cumanta a chur ri chèile. Tha sinn an dòchas gum bi am fiosrachadh seo feumail dhut. Ma tha ceist sam bith eile agad, cuir fios gu fios@gaidhlig.scot.