Coinneamh a’ Bhùird-stiùiridh

Air loidhne

Dimàirt 26/05/2020    10.00– 15.00

Seisean 1 (10:00 – 13:00) a’ sruthadh beò an seo.

Seisean 2 (14:00 – 15:00) a’ sruthadh beò an seo.

CLÀR-GNOTHAICH

Gheibh sibh an clàr-gnothaich agus na pàipearan air fad an seo.

Board Meeting

Online

Tuesday 26/05/2020  10.00 – 15.00

Session 1 (10:00 – 13:00) streaming live here.

Session 2 (14:00 – 15:00) streaming live here.

AGENDA

The agenda and full board papers can be found here.

9.0 TOISEACH AN T-SEISEIN FHOSGAILTE: OPEN SESSION START 10.00-10.10
9.1

9.2

9.3

Fàilte bhon Chathraiche

Leisgeulan

A’ nochdadh chom-pàirtean

Welcome

Apologies

Declarations of interest

10.0 COVID-19 COVID-19 10.10-10.40
Ri Dheasbad

Suidheachadh an-dràsta is san ùine fhada

Cathraiche / Ceannard

For Discussion

Current and long-term outlook

Chair/Ceannard

11.0 PLANA GNÌOMH IS COILEANADH OPERATIONAL PLAN AND PERFORMANCE 10.40-12.40
11.1 Coileanadh a’ Phlana Gnìomh 19-20 C4 Operational Plan 19-20 Q4 Out-turn  

 

11.2 Plana Gnìomh 20-21 (Covid-19) Operational Plan 20-21 (Covid-19)
  Bèarn Break 11.10-11.30
11.3 Aithisg Planaichean Gàidhlig Gaelic Plans Report
11.4 Adhartas nas Luaithe Faster Rate of Progress
11.5 Maoineachadh

PT1  Stòrlann (Leas-phàipear an seo)

PT2 Molaidhean GLAIF 2020-21

PT3 Maoin Covid

Funding

PT1 Stòrlann

PT2 GLAIF 2020-21 Recommendations

PT3 Covid Support Fund

11.6 Aithisg Ionmhais gu 30/04/2020 Finance Report to 30/04/2020
12.0 RIANACHD MHÌ-CHINNTEAN RISK MANAGEMENT 12.40-13.00
12.1 Ro-innleachdail Rianachd mhì-chinntean Risk Management Strategy
12.2 Clàr mhì-chìnntean Ro-innleachdail Strategic Risk Register
  Lòn Lunch 13.00-14.00
13.0 LEASACHADH NA BUIDHNE ORGANISATIONAL DEVELOPMENT 14.00-14.45
13.1 Am Plana Leasachaidh Improvement Plan
13.2 Poileasaidh Clàradh Chom-pàirtean Conflicts of Interest Policy
13.3

PT1

PT2

PT3

 

Bun-riaghailtean na Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan

Bun-riaghailtean na Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd

Gnàth-riaghailtean

 

Policy & Resources Committee Terms of Reference

Audit & Assurance Committee Terms of Reference

Standing Orders

13.4 Buaidh Trèanaidh aig Bòrd na Gàidhlig Impact of training at Bòrd na Gàidhlig  
13.5 Aithisg Slàinte Sàbhailteachd is Sunnd Health Safety and Wellbeing Report
13.6 Oifigear Dìon Dàta Data Protection Officer
14.0 PLANA OBRACH A’ BHÙIRD-STIÙIRIDH BOARD WORK PLAN
  Plana-obrach a’ Bhùird-stiùiridh 2020/21 Board Workplan 2020/21
15.0 GISBE AOCB
  Ceann-latha na h-ath coinneimh 23/09/2020 Date of next meeting 23/09/2020
  Dùnadh na coinneimh Close of meeting 15.00

To help you with understanding how our meetings are accessible to the public, we have created a series of frequently asked questions. We hope these are useful for you. If you have any other questions, please get in touch at fios@gaidhlig.scot.