2017

Young 2017 Susbaint dhidseatach_CR16-01

Jones et al. 2017 Buaidh a’ Phlana Nàiseanta ~CR15-01~ x2 National Plan impact

2016

Rothach et al 2016 Coimhearsnachd & Cunntas ~CR13-02~ Community & Census

Young (2016) Informing and Supporting Parents in GME

2015

MacLeod et al. (2015) Delivery of Gaelic to Adults Through Ùlpan

Taylor (2015) Cunntas Luchd-ionnsachaidh Inbhich | Census Survey of Adult Learners of Gaelic

Carter 2015 Gàidhlig ann an Eadar-mhìneachadh ~CR13-04~ Gaelic in Interpretation

2014

Ó Maolalaigh et al. (2014) Corpus planning

2013

CIS 2013 Visitor interpretation

FEScott 2013 Demand for GME

Puzey et al. 2013 Bilingual corporate identity

2012

Galloway (2012) Coimeas air Taic do Phàrantan ann an Sgoiltean far a bheil Ionnsachadh tro Mhion-chànan | Comparison of Support for Parents in Schools where Learning is through a Minority Language

Taylor (2012) Fluency scales

Milligan et al. (2012) ITE & CPD partnership

2011

Galloway (2011) Cothroman airson Geamannan Eileagtronaigeach a Thionndadh gu Gàidhlig | Opportunities for the Gaelic Versioning of Electronic Games

West & Graham (2011) Beachd a’ phobail | Public Attitudes

2010

Galloway (2010) Beachdan Luchd-Sgithidh air a’ Ghàidhlig | Attitude of Skiers to Gaelic

MacLeòid (2010) Adult Gaelic Learning in Scotland: Opportunities, Motivations and Challenges

O’Hanlon (2010) Gaelic-medium Education in Scotland: choice and attainment at the primary and early secondary school stages (English/Beurla)

O’Hanlon (2010) Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Alba: Roghainn agus Buileachadh sa Bhun-sgoil agus Tràth san Àrd-sgoil | Gaelic-medium Education in Scotland: Choice and Attainment in Primary and Early Secondary School (Geàrr-aithris/summary)

Rothach et al. (2010) Language attitude and ability

University of Glasgow (2010) Gaelic at the University of Glasgow: Interest, Abilities and Attitudes

2009

Bauer et al. (2009) Corpus technology

Hecla, Roberts (2009) Measadh air Pròiseactan Bhòrd na Gàidhlig | Assessment of Bòrd na Gàidhlig Projects

Stòrlann (2009) Gaelic Content for Children and Young People (English/Beurla)

2005

Clancy (2005) Eachdraidh na Gàidhlig | History of Gaelic