Freagairtean air co-chomhairleachaidhean on taobh a-muigh

 

Tiotal Ceann-là Luchdaich a-nuas
Molaidhean airson Sgìrean-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann am Baile Obar Dheathain An Dàmhair 2021 PDF
Ro-innleachd Eaconamaidh Dhùn Èideann An Dàmhair 2021 PDF
Co-chomhairleachadh air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Àth Tharracail An Dàmhair 2021 PDF
A’ stèidheachadh Rannsachadh Poblach Albannach air COVID-19 An t-Sultain 2021 PDF
Dreachd Ro-innleachd Chorporra aig Comhairle nan Eilean Siar An t-Sultain 2021 PDF
Maoineachadh airson Cultair An t-Sultain 2021 PDF
Ro-innleachd Nàiseanta 10 bliadhna airson Atharrachadh Eaconamach Lùnastal 2021 PDF
Co-chomhairleachadh aig Comhairle na Gàidhealtachd air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann am Baile Ùr an t-Slèibh Lùnastal 2021 PDF
Ionmhas poblach na h-Alba ann an 2022-23 agus buaidh Covid Lùnastal 2021 PDF
Ath-leasachadh air ÙTA agus Foghlam Alba Iuchar 2021 PDF
Stiùireadh mu Dhol Air Ais dhan Sgoil – Lùnastal 2021 Iuchar 2021 PDF
Frèam Soirbheachas Roinneil Dhùn Èideann agus Ear-dheas na h-Alba Iuchar 2021 PDF
Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba Iuchar 2021 PDF
Prògram Teagaisg Foghlam Adhartach Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Ògmhios 2021 PDF
Riaghailtean air Planaichean Àite Ionadail Ògmhios 2021 PDF
Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean de Shiubhal Bus an-asgaidh do Dhaoine Òga fo 22 Ògmhios 2021 PDF
Co-chomhairle air Ro-innleachd Dhidseatach na h-Alba Dùbhlachd 2020 PDF
Lèirmheas Curraicealaim aig an OECD Dùbhlachd 2020 PDF
Measaidhean Buaidh Coimhearsnachdan Eileanach Samhain 2020 PDF
Cùirt Fearainn na h-Alba Dàmhair 2020 PDF
Bile Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean na Cloinne (Corpachadh)(Alba) Dàmhair 2020 PDF
Ath Bheothachadh Uaine Lùnastal 2020 PDF
Bìle Eucoir Gràin is Òrdugh Poblach (Alba) Iuchar 2020 PDF
Moladh Poileasaidh airson Earrann 9, Lèirmheas air co-dhùnaidhean – Achd nan Eilean (Alba) 2018 Iuchar 2020 PDF
Buaidh COVID-19 air Roinnean Cultair is Turasachd na h-Alba Iuchar 2020 PDF
A’ Leasachadh Ro-innleachd Tuigse Fhuadain (AI) na h-Alba May 2020 PDF
Lèirmheas Ro-innleachdail air Dàimhean eadar Alba is Èirinn Màrt 2020 PDF
Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Inbhir Theòrsa Lùnastal 2019 PDF
Bun-sgoil Ùige (An t-Eilean Sgitheanach) Lùnastal 2019 PDF
Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean Iuchar 2019 PDF