Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan – #cleachdiaigantaigh / #useitathome

 

Bidh am prògram air-loidhne air a chumail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig le ceangal ri farsaingeachd de ghoireasan eadar-obrach agus de thachartasan às dèidh sgoile airson òigridh.  Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh.  

 

Tha am Bòrd air a bhith ag obair gu dlùth le Fèisean nan Gàidheal agus Comunn na Gàidhlig (CnaG), buidhnean òigridh a tha an sàs ann am brosnachadh na Gàidhlig, gus am prògram air-loidhne a chur air dòigh. Am measg nan gnìomhan às dèidh sgoile seo, tha leasanan ciùil air-loidhne, seiseanan bèicearachd, lorgan ulaidh, taic le obair dachaigh agus tòrr a bharrachd. 

 

Thuirt Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig:  

“Tha e nas cudromaiche, na bha e riamh, aig an àm seo gum bi taic aig òigridh gus Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh cho tric ’s a ghabhas, nuair a tha na sgoiltean dùinte agus gnìomhan aghaidh-ri-aghaidh eile air an cur dheth.” 

 

“Tha sinn airson tòrr fiosrachaidh a thoirt còmhla ann an aon àite a tha furasta a ruigsinn, a tha a’ sealltainn far am faighear farsaingeachd de ghnìomhan a chuidicheas daoine òga gus cothrom fhaighinn air gnìomhan Gàidhlig taobh a-muigh a’ churraicealaim.  Tha sinn an dòchas gun cuir barrachd bhuidhnean ris, agus gun toir iad barrachd leudachaidh air a’ phrògram.” 

 

Bhrosnaicheamaid a’ choimhearsnachd Ghàidhlig an taga-hais #cleachdiaigantaigh a chleachdadh gus goireasan, beachdan agus susbaint a cho-roinn gus taic a chumail ri cleachdadh na Gàidhlig ann an dachaighean air feadh na dùthcha dhan ìre as motha ’s a ghabhas aig an àm seo.” 

 

“Faodaidh càirdean is caraidean cuideachadh cuideachd le bhith a’ bruidhinn Gàidhlig le daoine òga cho tric ’s a ghabhas – gu pearsanta, air-loidhne no air a’ fòn – a’ dèanamh cinnteach gun lean leasachadh nan sgilean cànain aca an dà chuid aig an àm seo agus san àm ri teachd. 

 

’S e #cleachdiaigantaigh / #useitathome an ath cheum san iomairt shoirbheachail #cleachdiAir a chur air bhog an-uiridhis e amas na h-iomairt seo luchd-labhairt na Gàidhlig a bhrosnachadh gus innse do dh’Alba agus dhan t-saoghal gu bheil iad moiteil a bhith a’ bruidhinn a’ chànain. 

 

Bidh buidhnean a tha air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig, Fèisean nan Gàidheal agus CnaG a’ brosnachadh #cleachdiaigantaigh / #useitathome leis na com-pàirtichean aca. 

 

Thuirt Art Cormack, Àrd-oifigear Fèisean nan Gàidheal: “Coltach ri mòran bhuidhnean air feadh na dùthcha, feumaidh sinn aig Fèisean nan Gàidheal dòighean a lorg gus ar n-obair a lìbhrigeadh ann an cruth eadar-dhealaichte aig an àm dhùbhlanach seo.  Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air #cleachdiaigantaigh agus tha sinn an làn dùil cur ris a’ phrògram gus daoine òga a chuideachadh gus a’ Ghàidhlig aca a chleachdadh ann an coimhearsnachd air-loidhne.” 

 

Thuirt Àrd-oifigear ChnaG, Dòmhnall MacNèill: “Tha e na phrìomh neart aig lìonra Iomairtean ChnaG gu bheil dlùth cheangal eadar na h-oifigearan againn agus na daoine òga anns na sgoiltean agus na coimhearsnachdan aca fhèin. Is e ar fòcas an-còmhnaidh a bhith a’
feuchainn ri gnìomhan spòrsail is tarraingeach a thabhann taobh a-muigh an t-seòmair-sgoile, agus aig àm mar seo, feuchaidh sinn ris na ceanglaichean ionadail sin a chleachdadh gus na h-aon phrionnsabalan de spòrs is de thogarrachd a lìbhrigeadh tro mhodhan air-loidhne.” 

Gus taic a bharrachd a chumail ri pàrantan agus iad a’ toirt oideachadh-dachaigh do an cuid chloinne ann am Foghlam tron Ghàidhlig, chuir Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig làrach-lìn ùr ‘Ionnsachadh Dachaigh’ air bhog an t-seachdain seo.   

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air an làraich-lìn aca: https://www.storlann.co.uk/ 

Bidh prògram #cleachdiaigantaigh a’ dol beò air Diluain 4 Cèitean agus bi e ri fhaighinn air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig: https://www.gaidhlig.scot/ga/cleachdi-aig-an-taigh/. 

COVID-19 (Coronavirus) & GLAIF 2020/21

 

 

 

Leis an t-suidheachadh COVID-19, tha sinn mothachail gum bi buaidh aig seo air comas aig buidhnean iarrtas a chur a-steach airson GLAIF 2020/21.

Bu mhath leinn sùbailteachd a thabhann do bhuidhnean gus an urrainn dhaibh iarrtas a chur thugainn.

Tha sinn airson dearbhadh gum bi sinn a’ gabhail iarrtasan as dèidh a’ cheann-uidhe de Dhiardaoin 16 Giblean 2020.

Ma tha sibh an dùil iarrtas a chur a-steach, ach tha sibh den bheachd nach biodh e comasach dhuibh iarrtas slàn a chur air adhart thugainn ron cheann-uidhe sa Ghiblean – bhitheamaid nur chomain nan cuireadh sibh fios gu glaif@gaidhlig.scot le:

 • Iomradh air a’ phròiseict airson a bhios sibh sireadh taic-airgid
 • Beachd air an suim taic-airgid a bhiodh sibh sireadh bho GLAIF
 • Beachd air an clàr-ama a bhiodh sibh sùileachadh airson a’ phròiseact

Ann a bhith toirt seachad duaisean maoineachaidh, bidh sinn cur prìomhachas air iarrtasan mar seo:

 • Iarrtasan a thàinig a-steach ron cheann-uidhe (16 Giblean)
 • Iarrtasan a thàinig a-steach as dèidh a cheann-uidhe ACH a chur fios thugainn
 • Iarrtasan eile a thàinig a-steach as dèidh a cheann-uidhe NACH do chur fios thugainn ro làimh

GOIREAS LEUGHAIDH A BHUANNAICH DUAISEAN A’ TOIRT TAIC RO-CHUDROMACH DO SGOILEARAN GÀIDHLIG FHAD ’S A THA SGOILTEAN DÙINTE

 

GOIREAS LEUGHAIDH A BHUANNAICH DUAISEAN A’ TOIRT TAIC RO-CHUDROMACH DO SGOILEARAN GÀIDHLIG FHAD ’S A THA SGOILTEAN DÙINTE

Tha Giglets Gàidhlig na ghoireas litearrachd, an-asgaidh do sgoiltean, a tha a’ toirt cothrom do sgoilearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air leabharlann air-loidhne, a tha a’ sìor fhàs, anns a bheil cha mhòr 100 teacsaichean Gàidhlig leis na ceudan de ghoireasan Gàidhlig agus 68 leabhraichean claisneachd Gàidhlig.

Anns a’ Mhàrt 2018, dh’ainmich Bòrd na Gàidhlig maoineachadh airson pròiseact foghlaim Gàidhlig didseatach gun samhail a tha coltach ri ‘Netflix leughaidh’,.

Tha Giglets Gàidhlig na phròiseact litearrachd tionnsgalach is ùr-ghnàthach anns a bheil teacsaichean Gàidhlig cho math ri stuthan-taice do luchd-teagaisg agus sgoilearan, rudan air an leughadh a-mach, dealbhan-beò, agus dealbhan ann an dòigh ùr-nòsach stèidhichte air an neul far a bheil e ri fhaighinn do na sgoiltean FtG uile.

Tha sgioba Giglets air a bhith ag obair gus ceuman taic a bharrachd a chur an gnìomh às dèidh dhan Phrìomh Mhinisteir Nicola Sturgeon ainmeachadh Diciadain (18/03) gun rachadh sgoiltean a dhùnadh Dihaoine (20/03).

Thuirt Jim Whannel, Stiùiriche an Fhoghlaim aig Bòrd na Gàidhlig:

“Tha stòrasan Giglets Gàidhlig a’ tabhann beartas de stuthan as urrainn do chloinn is daoine òga a chleachdadh gus an cuid sgilean litearrachd sa Ghàidhlig a thoirt air adhart. Tha e furasta a chleachdadh, coileanta agus air a dhealbhadh gu sònraichte a rèir nam feumalachdan bogaidh againn ann am foghlam tro Meadhan na Gàidhlig. Mholainn na goireasan seo dhan luchd-ionnsachaidh uile againn tro mheadhan na Gàidhlig agus do an cuid theaghlaichean – tha e spòrsail cuideachd, le deagh theacsaichean agus cartùnan agus stuthan-taice gus taic a chumail ri ionnsachadh ann am FtG sna Tràth-bhliadhnaichean, agus aig ire na Bun-sgoile agus na h-Àrd-sgoile.

“Bu mhath leam cuideachd sgioba Giglets a mholadh airson na h-obair ionmholta a rinn iad ann a bhith a’ sìor leudachadh ghoireasan airson foghlam Gàidhlig agus airson am fòcas an-dràsta air a bhith a’ toirt stuthan àrd-inbhe do na sgoilearan tro mheadhan na Gàidhlig againn, a ghabhas atharrachadh airson cleachdadh fhad ’s a tha sgoiltean dùinte.”

Thuirt Cathraiche agus Neach-stèidheachaidh Giglets, an Dr Karsten Karcher:

“Tha leabharlann theacsaichean agus stuthan-taice Giglets ri fhaighinn aig an taigh an dà chuid do luchd-teagaisg agus do sgoilearan. Tha sinn a’ tuigsinn gu bheil e air leth cudromach foghlam aig àrd-ìre a thoirt seachad do sgoilearan aig an àm gun shamhail seo. Tha Giglets air ceuman a bharrachd a chur an sàs gus taic a chumail ri ionnsachadh san dachaigh agus gus taic a bharrachd a chumail ri luchd-teagaisg agus do phàrantan aig an àm seo.”

Ged a tha sgioba Giglets stèidhichte sna dachannan aca aig an àm seo, a’ leantainn comhairle bho Riaghaltas na h-Alba, tha an deasga cuideachaidh fhathast fosgailte airson ceistean an dà chuid sa Bheurla agus sa Ghàidhlig agus tha trèanadh air astar ri fhaighinn do luchd-teagaisg. Gheibh luchd-teagaisg is pàrantan barrachd fiosrachaidh, agus faodaidh iad fios a chur gu Giglets air Giglets.com.

Comhairle mu dhuaisean mhaoineachaidh agus COVID-19 (Coronavirus)

Bidh cuid de na tachartasan is pròiseactan a fhuair taic airgead bho Bhòrd na Gàidhlig fo sgrùdadh an-dràsta is ma dh’fhaoidte gun tèid an cur dheth no atharrachadh gu uaireigin eile.

 

Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19.

 

Ma thig buaidh air a’ pròiseact agaibh ri linn a bhith a’ leantainn comhairle oifigeil air COVID-19, bidh maoineachadh Bhòrd na Gàidhlig, mar a chìthear iomchaidh, fhathast air a thoirt seachad. Thathar an dùil gun cumar fios rinn le planaichean is atharrachaidhean.

 

Cuirear prìomhachas air sàbhailteachd dhaoine is coimhearsnachdan gus nach bi barrachd uallach ga chur air an NHS.

Cathraiche agus Ball air a Chuir air Bòrd na Gàidhlig

Dh’ainmich an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, John Swinney, an-diugh Màiri NicAonghais mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig.

CATHRAICHE

 

Tha iomadh dreuchd air a bhith aig Màiri NicAonghais na coimhearsnachd co-cheangailte ri Gaidhlig agus foghlam, thairis air na tràth-bhliadhnaichean, foghlam bun-sgoile agus ionnsachadh inbheach. Bha Màiri, a bha cheana na ceannard aig Sgoil an Iochdair, na ball den Bhuidheann Ionnsachadh Cànain 1+2 sna h-Eileanan Siar. Tha Màiri na Cathraiche de Cheòlas Uibhist Earr, am buidheann cliùiteach ealain Gàidhlig. Tha i cuideachd air a bhith air bùird bhuidhnean nàiseanta, mar Chomhairle Ealain na h-Alba agus Comataidh Craolaidh Gàidhlig. Bha i an-lùib stèidheachadh Chothrom agus Fèis Tìr a’ Mhurain, far an do dh’obraich i mar oifigear leasachaidh.

 

BALL

 

Tha Stiùbhart MacLeòid à Eilean Leòdhais far an deach e gu Sgoil a’ Bhac agus Ard-sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh. Chaidh e a dh’Oilthigh Obar Dheathain airson cànan agus litreachas na Beurla agus fhuair e PhD a’ rannsachadh mion-chànanan na h-Alba – Gàidhlig agus Albais. Tha e teisteanaichte mar chunntasair agus na bhall den Institiud Cairte airson Ionmhas Poblach agus Cunntasachd (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA). Tha a dhreuchdan air a bhith co-cheangailte ri ionmhas poblach: dh’obraich e air pròiseactan leasachaidh eadar-nàiseanta air am maoineachadh le DFID, Banca na Cruinne agus an AE, a’ toirt taic theignigeach agus trèanadh ionmhasail ri riaghaltasan agus buidhnean poblach eile ann an còrr is 25 dùthchannan fo leasachadh. Tha e air a bhith a’ seinn le Còisir Ghàidhlig Lodainn bho 1998, agus tha e air a bhith na Oide Gàidhlig dhan chòisir bho 2018.

 

Thuirt Mgr Swinney:

 

“Tha mi toilichte Màiri NicAonghais ainmeachaddh mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig.”

 

“Tha na dreuchdan seo cudromach aig àm dùbhlanach airson Bòrd na Gàidhlig agus bidh Riaghaltas na h-Alba a’ leantail orra ag obair gu dlùth leis a’ Chathraiche agus a’ Bhòrd air a’ phrògram leasachaidh aca.”

 

“Tha farsaingeachd de sgilean aig Màiri bho na dreuchdan aice ann am foghlam Gàidhlig agus bhon eòlas aice mar Chathraiche Eadar-amail bhon Dùbhlachd 2018. Tha Stiùbhart teisteanaichte mar chunntasair le eòlas farsaing air ionmhas poblach, agus bidh e na bhall luachmhor air Bòrd na Gàidhlig.”

 

ÙINE SAN DREUCHD

 

Mairidh na dreuchdan airson ceithir bliadhnaichean bho 16 Màrt 2020 gu 15 Màrt 2024.

 

TUARASTAL

 

Tha na dreuchdan pàirt-ùine agus tha an Cathraiche a’ cosnadh £276.94 gach latha airson ceithir làithean gach mìos. Tha am Ball a’ cosnadh £177.45 gach latha airson trì làithean gach mìos.

 

DREUCHDAN MINISTIREIL EILE

 

Chan eil dreuchdan poblach sam bith eile aig Màiri NicAonghais agus Stiùbhart MacLeòid.

 

GNÌOMHACHD PHOILITIGEACH

 

Tha na dreuchdan seo air an ainmeachadh a rèir airidheachd agus chan eil pàirt sam bith aig gnìomhachd phoilitigeachd sa phròiseas taghaidh. A rèir molaidhean Nolan, ge-tà, feumaidh an fheadhainn a thèid a chur sna dreuchdan gnìomhachd phoilitigeach sam bith sna còig bliadhnaichean a dh’fhalbh (ma tha an leithid ann) fhoillseachadh gu poblach.

 

Chan eil Màiri NicAonghais no Stiùbhart MacLeòid air a bhith an-sàs ann an gnìomhachd phoilitigeach sam bith thairis air na còig bliadhnaichean a dh’fhalbh.

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR MEUDACHADH DE £3.2 MILLEAN A CHUR RI EACONAMAIDH GHLASCHU

Leugh an aithisg seo;

The Glamis consultancy Report

Aithisg Mòd Naseanta Rioghail 2019

Chunnacas bliadhna air leth eile den Mhòd Nàiseanta Rìoghail an-uiridh (The Royal National Mòd), le figearan a’ taisbeanadh gun do chuir am Mòd £3.2 millean ri eaconamaidh ionadail Ghlaschu.
Tha aithisg mun bhuaidh eaconamach o chionn ghoirid a’ sealltainn gun do chuir an fhèis naoi latha, a chumadh ann an Glaschu eadar 11mh – 19mh Dàmhair 2019, fàilte air 12,000 neach don bhaile. Bha 81% den luchd-tadhail a thàinig a Ghlaschu aig an àm an seo gus cultar na h-Alba a chomharrachadh aig a’ Mhòd.
Chaith gach neach-tadhail àbhaisteach a thàinig chun a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail cuibheas de £177 gach latha fhad ’s a bha iad a’ fuireach sa bhaile, le faisg air 2/3mh dhiubh sin ag ràdh gun tigeadh iad a Ghlaschu a-rithist. Tha na figearan a’ taisbeanadh fàs sònraichte bliadhna an dèidh bliadhna air fèillmhorachd na fèise, le luchd-tadhail bho thall-thairis a’ fuireach ann an Alba suas ri 4.3 oidhcheannan ann an coimeas ri 3.2 an-uiridh.
Tha an aithisg, a chaidh a chur ri chèile le STR agus The Glamis Consultancy às leth a’ Mhòid Naiseanta Rìoghail, a’ togail cuideachd air cudromachd na fèise chan ann a-mhàin mar phàirt de mhìosachan cultarach na h-Alba, ach do dh’àireamh luchd-turais baile Ghlaschu.
Air eagrachadh leis A’ Chomunn Ghàidhealach, is e am Mòd an fhèis Ghàidhlig as motha agus as cudromaiche ann an Alba. Gach bliadhna, tha i a’ faicinn nam mìltean de fharpaisich bho air feadh an t-saoghail a’ gabhail pàirt ann no a’ coimhead còrr air 200 farpais ann an dannsa Gàidhealach, spòrs, litreachas agus dràma, a thuilleadh air ceòl agus òran.
Dhearbh Glaschu gur e baile foirfe a th’ ann airson aoigheachd don Mhòd, a’ mòr-thaisbeanadh chan e a-mhàin a raon iongantach de dh’ionadan cruinneachaidh ach cuideachd àireamh àibheiseach de thàlant Gàidhlig sa bhaile bho ìre sgoile troimhe gu luchd-gnìomhaidh proifeiseanta.
Thuirt Ailean Caimbeul, Ceann-suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Tha sinn air leth moiteil às na tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail air a choileanadh am-bliadhna ann an coimeas ri an-uiridh. Tha sinn air àireamh nas àirde de luchd-frithealaidh, gnàthasan cosg agus sùim air a ghinteadh don bhaile aoigheachd fhaicinn – abair fìor dheagh choileanas! Is e seo a’ chiad turas a tha an fhèis air a bhith air aoigheachd ann an Glaschu bho 1990, agus tha sinn dìreach air ar dòigh leis an àireamh fhallain de dhaoine fa leth a thàinig don bhaile a dhèanamh subhachas còmhla rinn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ar subhachasan ann an 2020 a bhios a’ gabhail àite ann an Inbhir Nis, far a bheil sinn a’ toirt cuireadh dhuibh a thighinn nar cuideachd airson bliadhna eile de chomharrachadh air ealain, ceòl agus litreachas na Gàidhlig agus na h-Alba.”

Is e Bòrd na Gàidhlig prìomh mhaoiniche A’ Chomuinn Ghàidhealaich agus Mòd Nàiseanta Rioghail na h-Alba, agus thuirt an Ceannard (CEO) Shona MacLennan: “Tha sinn a’ làn thuigsinn luach na h-obrach a tha An Comunn a’ dèanamh ann am brosnachadh barrachd dhaoine gu Gàidhlig a chleachdadh tron bhliadhna a thuilleadh air aig a’ Mhòd fhèin. Tha an raon agus an àireamh de chom-pàirtichean còmhla riuthasan a’ frithealadh an tachartais, nan teisteanas don mheas a tha a’ sìor fhàs air cànan is cultar na Gàidhlig agus mar a tha e a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri tachartas na bliadhna seo ann an Inbhir Nis far an toir am Mòd gun teagamh mòran chothroman do chom-pàirtichean agus eòlasan càileachdail do luchd-èisteachd.”
Thuirt an Comairliche Daibhidh Dòmhnallach, Cathraiche Ghlaschu Beò agus Iar-Stùiriche Comhairle Baile Ghlaschu: “B’ e seachdain nach tèid à cuimhne a bh’ ann a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig nuair a thill am Mòd a Ghlaschu airson a’ chiad uair ann an 30 bliadhna. Is e a’ bhuaidh eaconamach aon de na buannachdan dìreach a bhios am Mòd a’ tarraing, ach nas cudromaiche na sin tha e a’ togail air tàlantan eadar-mheasgte na h-òigridh suas gu luchd-ealain proifeiseanta a’ gnìomhadh ann an Gàidhlig. Dh’fhaodadh gum bi sinn a’ cur fàilte air ais air an tàlant sin gu fèisean mar Celtic Connections san àm ri teachd agus a’ coimhead air adhart ris an àite a dh’fhaodas a bhith aig Gàidhlig nuair a dh’fhoillsichear Plana Cultair Ghlaschu sna mìosan a tha romhainn.”
Bha Anndra Macnair, Ceannard Margaideachd, Aiseagan CalMac ag ràdh: Bha Aiseagan CalMac air leth toilichte taic a chur ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a-rithist ann an 2019 ann an Glaschu. Tha sinn a’ tuigsinn gu bheil e bunaiteach do chànan is cultar na Gàidhlig agus tha sinn pròiseil a bhith nar pàirt dheth.
Tha sinn a’ coimhead air adhart ri 2020 agus obraichidh sinn cruaidh leis na h-uile a tha an sàs ann gus Mòd soirbheachail eile a liubhairt ann an Inbhir Nis.
Thuirt D-I Brown, Neach-gairm Mòd Ghlaschu 2019: “Dh’amais a’ Chomataidh Eagrachaidh Ionadail (LOC) air “am Mòd as fheàrr a-riamh” a chur air bhonn agus tha sinn air leth toilichte gu bheil an aithisg seo a’ dearbhadh sin. Cha b’ e a-mhàin na h-àireamhan mòra a fhritheil an fhèis fad 9 latha ach gun d’ rinn an LOC oidhirp cho-òrdanaichte air a’ chiad “Mòd didseatach is sòisealta” a liubhairt le barrachd susbaint bho fharpaisean, iomall a’ Mhòid agus na tachartasan làitheil air an glacadh ’s air an sgaoileadh tro ro-innleachd mheadhanan sòisealta. Cuimsichte air luchd-èisteachd òg a tharraing, ràinig ar susbaint sòisealta còrr air 12000 neach tro Facebook, faisg air 4000 air Instagram agus nochd #modghlaschu2019 air an loidhne-tìm Twitter aig 470,000 neach.
Chuir an LOC air dòigh tachartasan Iomall a’ Mhòid a bha air an deagh fhrithealadh, bho phàrtaidh an Fhosglaidh ann an Ceàrnag Sheòrais far na ghabh 600 neach pàirt (san uisge) gu Ceàrnag a’ Phrionnsa a’ cur thairis le daoine air feasgar Didòmhnaich a dh’èisteachd ri Moladh Ceilteach leis a’ Chòisir Shoisgeulach, agus nas fhaide air adhart san t-seachdain bha cuirm le seinneadairean agus luchd-gnìomhaidh proifeiseanta aig Cuirm-chiùil Òir Ghlaschu ann an Talla Cuirm Rìoghail Ghlaschu. Dìreach beagan de na tachartasan a ghabh àite tron t-seachdain gu tlachd an luchd-èisteachd. Gun teagamh sam bith, tha Glaschu air dearbhadh a bhith na roghainn air leth air Mòd a chur air bhonn agus tha sinn misneachail nach tèid 29 bliadhna eile seachad mus till am Mòd gu Baile Mòr nan Gaidheal – the City of the Gaels.”

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tilleadh am-bliadhna bho 9th-17th Dàmhair le aoigheachd bho Inbhir Nis.

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART

Chaidh cuid de na planaichean airson LUACH, fèill ùr a bhios a’ gabhail àite air 3mh is 4mh Giblean 2020, fhoillseachadh an-dè, Diciadain 19mh den Ghearran, le Gàidhlig agus coimhearsnachdan aig cridhe na bhios a’ dol air adhart.
Thèid an fhèis a chumail airson a’ chiad uair am-bliadhna, le farsaingeachd de thachartasan, tron Ghàidhlig, airson clann, òigridh, inbhich agus teaghlaichean.
Mhìnich Jenna Mhoireasdan, Oifigear ChnaG anns na Hearadh: “Tha sinn uabhasach toilichte a bhith ag obair ann an com-pàirteachas le e-Sgoil agus buidhnean ionadal eile air pròiseact LUACH. Tha e cudromach gum faigh òigridh cothroman an cuid Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile, anns a’ choimhearsnachd, gus am bi iad air am misneachadh ann a bhith a’ bruidhinn a’ chànain ann am barrachd shuidheachaidhean.”
Am measg na bhios a’ gabhail pàirt, bidh an Dtr Alasdair MacIlleBhàin, Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna; Linda NicLeòid le seiseanan Leugh is Seinn le Linda agus Spòrs Gàidhlig le sreath thachartasan airson òigridh. Thig an fhèis gu crìch le cuirm mhòr le Trail West ann an Talla Baile Steòrnabhaigh.
Air a’ bhliadhna seo, bidh tachartasan ann an diofair sgìrean de Leòdhas agus na Hearadh ach tha comataidh na fèise a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair le coimhearsnachdan air feadh nan Eileanan Siar airson LUACH 2021.
Tha LUACH a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar, e-Sgoil agus An Lanntair cho math ri iomadh buidheann coimhearsnachd.
Thuirt Shona NicIllInnein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig:
“Cuiridh Fèis LUACH ri prìomh amas a’ Phlana Cànain Nàiseanta: gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas leotha leis an fhèis is prògram air leth tarraingeach aca do dhaoine le Gàidhlig anns na h-Eileanan agus air feadh na dùthcha.”
Gheibhear barrachd fiosrachaidh air facebook: @LUACHnaGaidhlig, le bhith bruidhinn ris na buidhnean a tha an sàs, no a bhith cur puist-d gu mbyrne1u@gnes.net

Tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air ceuman nach bu bheag a ghabhail gus Gàidhlig agus a cultar a bhrosnachadh agus gus taic a chumail riutha ann an Alba a rèir aithisg bhliadhnail na buidhne airson 2018-19. Tha i a’ sealltainn cuideachd gum bi leasachadh na Gàidhlig a’ cur gu mòr ri Frèam-obrach Coileanaidh Nàiseanta Riaghaltas na h-Alba.

 

Anns a’ bhliadhna ionmhais sa chaidh, chuidich a’ bhuidheann phoblach neo-roinneil na mìltean a bharrachd de dh’òigridh agus de chloinn gus a’ Ghàidhlig ionnsachadh is a chleachdadh nam beatha làitheil. Rinn e cuideachd àrdachadh anns an àireimh de dh’inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig no a’ cur ris na sgilean Gàidhlig aca gu nàiseanta.

 

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth le 70 ùghdarras poblach, agus tha planaichean Gàidhlig aontaichte aig 54 dhiubh sin. Anns an t-suirbhidh do luchd-ùidh, fhuair Bòrd na Gàidhlig 100% den luchd-freagairt a bha gu tur riaraichte no riaraichte gu ìre, agus cha robh gin aca a’ sealltainn mì-thoileachas sam bith,

 

A rèir na h-aithisg, fhuair Bòrd na Gàidhlig Tabhartas-gus-Cuideachadh de dìreach nas lugha na £5.2 millean uile gu lèir – feumaidh Bòrd na Gàidhlig obrachadh taobh a-staigh an riarachaidh ionmhasail seo a thugadh dhaibh le Ministearan na h-Alba.

 

Den airgead iomlan sin, bha £1.4 millean airson prìomh chosgaisean ruith, agus chaidh £2.5 millean gu maoinean leasachaidh Gàidhlig – a’ gabhail a-steach maoineachadh coimhearsnachd do dhaoine, pròiseactan agus buidhnean, a’ gabhail a-steach Taic Freumhan Coimhearsnachd (Sgeama Tabhartais Coimhearsnachd) – agus £1.1 millean a dh’ionnsaigh Maoin Buileachaidh nam Planaichean Gàidhlig.

 

Ann an 2018-2019, lean Bòrd na Gàidhlig air a bhith a’ toirt taic do dhaoine gus na sgilean Gàidhlig aca a thoirt air adhart aig aois sam bith agus bha na cothroman sin a’ gabhail a-steach: A bhith a’ toirt taic do sheachd àiteachan greis-gnìomhachais air feadh na h-Alba ann am Bliadhna nan Daoine Òga 2018 ann am buidhnean leithid Urras Oighreachd Ghabhsainn, Young Scot, An Àirigh, Urras Mucan-mara is Leumadairean Innse Gall, An Lanntair, Taigh Chearsabhagh agus Theatre Gu Leòr. Thug iad cuideachd maoineachadh seachad airson a bhith a’ fastadh Oifigear Didseatach taobh a-staigh MG ALBA a bhios a’ coimhead às dèidh LearnGaelic.scot, làrach-lìn ro-chudromach airson an dà chuid luchd-ionnsachaidh agus luchd-labhairt Gàidhlig a bhios mu 30,000 duine a’ cleachdaidh gu cunbhalach gach mìos.

 

Thuirt an Cathraiche Eadar-amail Màiri NicAonghais gun lean Bòrd na Gàidhlig orra leis an obair chruaidh aca gus am Plana Corporra àrd-amasach airson 2018-23 a chur an gnìomh. Tha seo a’ mìneachadh dhòighean gus dèanamh cinnteach gun cleachd barrachd dhaoine a’ Ghàidhlig nas trice agus ann am barrachd shuidheachaidhean.

 

Thuirt i cuideachd gun robh buidhnean poblach eile air geallaidhean a dhèanamh cuideachd a thaobh àrdachadh ìomhaigh agus cleachdadh na Gàidhlig ann an Alba mar thoradh air a’ bhuidhinn obrach ùr, a tha ag obair fon bhratach ‘Adhartas nas Luaithe’. Nam measg bha VisitScotland a dh’fhoillsich a’ chiad Ro-innleachd Turasachd Gàidhlig aca , agus Poileas Alba a chuir a’ Ghàidhlig ris an t-suaicheantas ùr aca. Tha seo air cur gu mòr ri mothachadh air a’ Ghàidhlig air feadh na h-Alba.

 

Thuirt i: “Tha an aithisg bhliadhnail agus cunntasan airson Bòrd na Gàidhlig ag aithris air an adhartas mhòr a tha sinn air a dhèanamh ann a bhith a’ brosnachadh agus a’ cumail taic ris a’ Ghàidhlig agus a cultar.

 

“Tha e na thogail cridhe a bhith a’ faicinn fàs ann an com-pàirteachadh ann an ionnsachadh agus cleachdadh Gàidhlig, gu sònraichte am measg luchd-iomairt cànain nas òige, agus tha mòran bhuidhnean poblach a’ cruthachadh am planaichean Gàidhlig fhèin. Chan urrainnear cuideam gu leòr a chur air a’ bhuaidh a tha seo air faicsinneachd agus àbhaisteachadh na Gàidhlig. Còmhla, tha sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil àite aig a’ Ghàidhlig ann am beatha nàiseanta na h-Alba.”

 

Thug an Ceannard, Shona NicIllInnein iomradh air obair a thathar a’ dèanamh gus piseach a thoirt air a’ bhuidhinn. Thuirt i: “Dh’aithnich sinn gum feumamaid ar sgilean ceannais a leasachadh agus a bhith ag obair gus fosgarrachd agus follaiseachd a chur am meud air feadh na buidhne.

 

“Tha sinn air a bhith a’ dèiligeadh ris na cùisean sin tro bhith a’ barantachadh ath-sgrùdadh air an raon-ùghdarrais agus structar ceannardais againn, agus tro phrògram leasachaidh airson àrd-mhanaidsearan. Rinn sinn suirbhidh bhliadhnail air luchd-obrach cuideachd far an do dh’aithnich sinn gum feum sinn conaltradh, com-pàirteachadh agus sunnd ar cuid luchd-obrach a leasachadh. Gus dèiligeadh ri seo, tha sinn ag obair a dh’ionnsaigh inbhe Creideas nar Cosnaidhean.”

 

“Tha an obair againn a’ sealltainn cho dealasach ’s a tha Bòrd na Gàidhlig a thaobh a bhith a’ faicinn fàs agus soirbheas na Gàidhlig ann an Alba.”

Freagairt Bhòrd na Gàidhlig ri aithisg Earrann 22 aig Sgrùdadh Alba

Tha aithisg Earrann 22 seo mu Bhòrd na Gàidhlig stèidhichte air Aithisg Ceannardas is Riaghladh, a chaidh a thoirt dhan Chomataidh Sgrùdaidh is Rianachd Chunnartan na bu thràithe am-bliadhna. Is e seo an sgrùdadh as mionaidiche a rinneadh air a’ bhuidhinn riamh. Tha an aithisg seo a’ tighinn às dèidh trì bliadhna air leth trang do Bhòrd na Gàidhlig, le mòran atharrachaidhean ann an structar agus modhan-obrach. Chuir am bòrd-stiùiridh an t-uallach air a’ Cheannard gus na h-atharrachaidhean seo a dhèanamh.

 

Tha bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig ag aithneachadh nach robh na co-dhùnaidhean, a bha a’ cuimseachadh air riaghladh, ceannardas agus stiùireadh a bharrachd air fosgarrachd agus follaiseachd, uile a’ tighinn mar dheagh naidheachd dhan bhuidhinn.

 

Tha bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig ag aithneachadh gum feumar dòighean-obrach ùra a chruthachadh agus tha iad air tòiseachadh air prògram atharrachaidh farsaing. Tha na h-atharrachaidhean seo tron bhuidhinn air fad a’ gabhail a-steach:

 

 • Lèirmheas a dhèanamh air raon ùghdarrais agus riaghladh a’ bhùird-stiùiridh
 • Lèirmheas a dhèanamh air structar stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig
 • Lèirmheas a dhèanamh air conaltradh agus co-obrachadh le daoine/buidhnean eile an dà chuid air an taobh a-staigh agus an taobh a-muigh
 • A’ cur ri sgilean agus eòlas a’ bhùird-stiùiridh agus aig na h-àrd-mhanaidsearan
 • A’ cruthachadh plana trèanaidh dhan bhòrd-stiùiridh, dhan àrd-sgioba stiùiridh agus dhan luchd-obrach
 • A’ cruthachadh cultar le barrachd fosgarrachd agus follaiseachd

 

Tha am prògram seo ga chur an gnìomh mar-thà, le còrr is 50% de na gnìomhan a chaidh a mholadh air an cur an sàs taobh a-staigh ceithir mìosan bho fhuaireadh an aithisg, leis an dùil gun tèid an còrr a chrìochnachadh ro dheireadh na bliadhna ionmhais seo.

 

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig: “Tha amannan atharrachaidh duilich do bhuidheann sam bith, is mar sin chan eil Bòrd na Gàidhlig leis fhèin san dòigh seo. Tha an aithisg seo air mòran de na dùbhlain a bha romhainn anns na trì bliadhna a dh’fhalbh a nochdadh, gu sònraichte a thaobh na th’ ann de dh’obair ri dhèanamh gach latha, na dùbhlain fastaidh agus na goireasan cuibhrichte againn.

 

“Gus am fàs a’ bhuidheann agus gus an tèid na geallaidhean anns a’ Phlana Chorporra againn airson 2018-23 a choileanadh, feumaidh sinn cumail oirnn a bhith ag ath-sgrùdadh na h-obrach gu lèir againn agus atharrachaidhean a dhèanamh far a bheil sin riatanach. Tha sinn fhathast gu mòr airson crìoch a chur air a’ phrògram atharrachaidh againn, gus cuideachadh le soirbheas na Gàidhlig ann an Alba agus gus an lean na coimhearsnachdan Gàidhlig orra a’ fàs agus a’ soirbheachadh.

 

“Tha a h-uile duine a tha an sàs ann am Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh gu bheil feum air slighe air adhart agus tha iad gu mòr airson ’s gun tachair seo gus am bi na molaidhean a chaidh a dhèanamh san aithisg air an cur an gnìomh agus bhiomaid toilichte mìneachadh a thoirt dhan Chomataidh Sgrùdadh Poblach agus Iar-reachdail mun bhuidhinn agus mu na co-dhùnaidhean againn ma bhios feum air seo.

 

“Ach, tha e cudromach cuideachd a bhith a’ cur fòcas air a’ phrògram-obrach chudromach agus lèirsinneach a tha sinn air a lìbhrigeadh thar nam bliadhnachan mu dheireadh.

 

“Am measg nan coileanaidhean as cudromaiche againn, bha a bhith a’ faighinn aonta ministreil airson Plana Cànan Nàiseanta Gàidhlig 2018-23, air an deach fàilte mhòr a chur, agus a fhuair taic thar-phàrtaidh nach bu bheag a bharrachd air moladh bho luchd-planadh cànain a tha ag obair le mion-chànanan eile.

 

“Chùm sinn ris an aon bhuidseat bhliadhnail ann an àrainneachd fiosgail a tha a’ sìor fhàs dùbhlanach, a bharrachd air a bhith a’ cur ris an dà chuid cleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig ann an Alba agus cuideachd ris an àireamh de dh’ùghdarrasan poblach a tha an sàs gu gnìomhach sa Ghàidhlig.

 

“Chruthaich sinn iomairtean nàiseanta ùra, leithid Adhartas nas Luaithe, air a stiùireadh leis an Leas Phrìomh Mhinistear is Rùnaire an Fhoghlaim Iain Swinney gus farsaingeachd de phrìomh gheallaidhean anns a’ Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a chur an gnìomh.

 

“Ann an 2017 fhuair sinn aonta Ministreil airson an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig tro cho-bhuidheann-obrach a chaidh a stiùireadh le Bòrd na Gàidhlig.

 

“Mu dheireadh, a bharrachd air iarrtas a tha a’ sìor fhàs air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Alba, dh’ullaich sinn aontaidhean maoineachaidh trì-bliadhna ùra a bheir comas do na prìomh bhuidhnean coimhearsnachdan a tha an sàs ann an cleachdadh agus brosnachadh na Gàidhlig a bhith a’ dèanamh obair dealbhadh is leasachaidh a bharrachd agus a bhith nas èifeachdaiche.

 

“Tha sinn uile ag iarraidh gum bi Bòrd na Gàidhlig na sgeulachd shoirbheachais – le bhith a’ gabhail ri co-dhùnaidhean na h-aithisge seo cuidichidh sin sinn le bhith ag obair a dh’ionnsaigh an amais sin.”

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean ann an Alba a tha a’ toirt taic agus brosnachadh dhan Ghàidhlig tagradh a dhèanamh airson tabhartasan suas ri £5,000, às dèidh dhaibh an sgeama maoineachaidh coimhearsnachd aige airson 2020/21 a chur air bhog.

Chaidh buidseat de £125,000 a chur an dàrna taobh airson sgeama tabhartasan coimhearsnachd Taic Freumhan Coimhearsnachd agus thathar ag iarraidh air buidhnean a tha airson pròiseact ionadail a lìbhrigeadh a bhios a’ brosnachadh na Gàidhlig tagradh a dhèanamh.

An-uiridh, thug Bòrd na Gàidhlig maoineachadh do 74 pròiseactan – a’ gabhail a-steach buidhnean saor-thoileach, iomairtean sòisealta, buidhnean spòrs, creideimh, sgoile agus ealan.

Am measg na fhuair airgead an-uiridh bha Eaglais Shaor Gharraboist a chleachd £3,200 bho Bhòrd na Gàidhlig agus maoineachadh eile, gus cuideachadh le bhith a’ gleidheadh ​​seata de chlàran de Leòdhasaich a’ leughadh an Tiomnaidh Nuaidh ann an cruth didseatach.

Rinneadh na clàraidhean seo de choithional Eaglais Shaor a’ Chnuic anns na 1980an. Tha i a-nis air a h-aonachadh le Eaglais Shaor Gharraboist, agus thathar an dòchas gum bi na clàraidhean seo nan goireasan luachmhor dhaibhsan uile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Cuideachd chaidh tabhartas de £3,400 a thoirt do dh’Urras an Taobh Sear (Urras Coimhearsnachd Stafainn) gus leantainn orra leis a’ chùrsa shònraichte a tha e air a bhith a’ ruith bho 2013, leis an ainm Àrainneachd, Cànan is Dualchas ann an Stafainn san Eilean Sgitheanach, fear de na h-àiteachan as brèagha san dùthaich.

Fhuair Urras Taigh-dhealbh Birks, a bhios a’ ruith Taigh-dhealbh Birks ann an Obar Pheallaidh a tha fo shealbh na coimhearsnachd, ann am Peairt is Ceann Rois, £1,300 gus cuideachadh le bhith a’ cumail cafaidh agus tachartasan Gàidhlig.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, gur e prìomh amas sgeama na bliadhna seo taic a thoirt do phròiseactan a tha a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile airson sgoilearan FtG, a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig san dachaigh, a’ cur air adhart Gàidhlig ann an coimhearsnachdan agus a’ cuideachadh barrachd inbhich le bhith ag ionnsachadh agus a’ cleachdadh na Gàidhlig, agus ag amas air ruigsinneachd agus mothachadh nas fheàrr air dualchas Gàidhlig na h-Alba.

Thuirt i: “Tha na 74 pròiseactan dhan tug sinn maoineachadh air obair ionmholta a dhèanamh gus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh agus a chur air adhart.

 

“Tha clàraidhean Eaglais Shaor a’ Chnuic nan goireas iongantach, agus tha fèill mhòr air cùrsa Àrainneachd Urras an Taobh Sear agus air cafaidh agus tachartasan Urras Taigh-dhealbh Birks.

 

“Tha sinne aig Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte taic a thoirt dhaibh agus tha sinn a’ cur ìmpidh air buidhnean eile a tha dealasach a bhith a’ brosnachadh agus a’ fàs na Gàidhlig gus tagradh a dhèanamh airson na cuairt maoineachaidh ùire seo.”

 

Thuirt Daibhidh Moireach, Clèireach Seisean Eaglais Shaor Gharraboist; “Thug maoineachadh Bhòrd na Gàidhlig bhon mhaoin Taic Freumhan Coimhearsnachd aige cothrom dhuinn faidhleachan fuaim de thionndadh claisneachd den Tiomnadh Nuadh Gàidhlig a rinneadh le buill a’ choithionail anns na 1980an a dhidseatachadh. Fhuair sinn taic airgid bho Urras an Rubha agus Shanndabhaig gus am pròiseact seo a chrìochnachadh.

 

“Às aonais maoineachadh Taic Freumhan Coimhearsnachd tha e coltach gum biodh na clàraidhean claisneachd seo air an call, leis gu robh na teipichean sean agus gun robh glè bheag de sheataichean de na clàraidhean claisneachd air mairsinn. Thug a’ mhaoin cothrom dhuinn eòlaiche TF ionadail fhastadh gus an obair a dhèanamh gus na clàran a dhidseatachadh agus a ghlanadh.

 

“Tha an Clàradh Fuaim den Tiomnadh Nuadh na thasglann luachmhor de luchd-labhairt Gàidhlig na sgìre agus tha sinn air leth toilichte gun deach a ghleidheadh. Tha sinn an dùil làrach-lìn a dhèanamh airson nam faidhleachan fuaime ann an ùine nach bi ro fhada.

 

“Tha maoin Taic Freumhan Coimhearsnachd na cuideachadh mòr airson obair leasachaidh Gàidhlig aig ìre na coimhearsnachd.”

 

Thuirt Sìne Gillespie, aig Urras an Taobh Sear: “Tha Àrainneachd, Cànan is Dualchas na chùrsa a chruthaich Ruaraidh MacIlleathain dhaibhsan a tha fileanta no cha mhòr fileanta sa Ghàidhlig. Tha an cùrsa a’ toirt innealan teagaisg do dh’oileanaich a tha riatanach chan ann a-mhàin do luchd-foghlaim ach do dhuine sam bith a tha dealasach mu Alba na Gàidhlig. Ionnsaichidh oileanaich gu bheil 130 facal Gàidhlig ann airson iomradh a thoirt air beinn. Rud a tha gu sònraichte tlachdmhor feumail, ’s e na liostaichean aig Ruairidh de dh’ainmean Gàidhlig air eòin-mara, fiadh-bheatha agus craobhan Albannach.

 

“Gheibh oileanaich a nì an cùrsa seo cothrom air beartas de stuthan a tha a’ ceangal cànan, cultar agus àrainneachd Gàidhlig na h-Alba ri chèile. Gu dearbha, ’s e a th’ ann an Àrainneachd, Cànan is Dualchas ach an obair beatha aig tosgaire na Gàidhlig aig àird a chumhachdan. Agus tha Àrainneachd, Cànan is Dualchas air a neartachadh barrachd le bhith freumhaichte ann an coimhearsnachd far a bheilear a’ bruidhinn na Gàidhlig gu siùbhlach.

“Cha bhiodh e comasach do dh’Urras Coimhearsnachd Stafainn an cùrsa mìorbhaileach seo a chumail mura robh taic ionmhasail againn. Tha sinn air a bhith fìor fhortanach tabhartas fhaighinn thairis air seachd samhraidhean bho Bhòrd na Gàidhlig.

 

“Tha sinne agus na com-pàirtichean againn taingeil dha-rìribh do Bhòrd na Gàidhlig a tha – tron ​​sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aca – air ar cuideachadh ann an coimhearsnachd Stafainn gus togail gu mòr air a’ chliù againn mar àite fìor mhath airson cùrsaichean Gàidhlig air a’ bhlàr a-muigh.

 

“Mar urras coimhearsnachd, tha Urras an Taobh Sear mothachail air na buannachdan eaconamach co-cheangailte ri seo cho math ris an fheadhainn a thig bho bhith a’ tasgadh ann an leasachadh for-ghnìomhach a’ chànain shònraichte agus luachmhor againn. ”

 

’S e Dimàirt 21 Faoilleach 2020 an ceann-latha mu dheireadh airson tagraidhean. Gheibhear foirmichean iarrtais aig https://www.gaidhlig.scot/bord/fundraising/