Sgeama Tabhartasan Foghlaim do dh’Oileanaich Teagaisg fosgailte a-rithist

Tha tidsearan Gàidhlig a tha air taic fhaighinn bho sgeama nan Tabhartasan Foghlaim air a bhith ga mholadh gu mòr, agus e fosgailte a-rithist am-bliadhna do thagraichean ùra.

Tha am pròiseact air a mhaoineachadh agus air a ruith le Bòrd na Gàidhlig ri linn ’s gum feumar barrachd a dhèanamh son coinneachadh ris an iarrtas a tha sìor dhol am meud airson foghlam tro mheadhan na cànain air feadh na dùthcha.

Chuireadh fàilte a-nis air iarrtasan bho dhaoine a tha dèanamh for-cheum ann am foghlam, bun-sgoil no àrd-sgoil, agus bho dhaoine a tha ann an cùrsaichean foghlaim is Gàidhlig aig ìre fo-cheum.

Tha taic £500 / £1,000 ri fhaighinn, a thuilleadh air taic airson cosgaisean cùrsa, suas gu £1,820 ma tha sin a dhìth.

Beachdachaidh Bòrd na Gàidhlig cuideachd air iarrtasan bho thidsearan a tha ann an dreuchd an-dràsta ach a tha airson gluasad a-nall gu foghlam Gàidhlig, no bho dhaoine a tha airson cùrsa Gàidhlig a dhèanamh son dreuchd ùr fhaighinn mar thidsear Gàidhlig. Tha an ìre taice a tha ri fhaighinn a rèir nan diofar shuidheachaidhean.

Chaidh taic a thoirt do 33 oileanaich-teagaisg an-uiridh agus thatar an dòchas gum bi an àireamh sin a cheart cho àrd, no nas àirde, am-bliadhna.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “’S e sgeulachd shoirbheachais a th’ ann am foghlam Gàidhlig agus tha sin ag adhbharachadh gu bheil barrachd is barrachd thidsearan a dhìth.  Tha am Bòrd air an sgeama seo a ruith thairis air na bliadhnaichean gus taic a chumail ri daoine a tha airson a bhith nan tidsearan. Tha Joanne McHale, a tha na h-oifigear leasachaidh (Tidsearan) a’ dèanamh obrach leis na h-oileanaich agus na h-oilthighean is colaistean gus barrachd a thàladh gu teagasg agus tha ise tuilleadh is dèonach bruidhinn ri duine sam bith aig a bheil ùidh ann an teagasg.”

Tha fìor eisimpleirean ann mu cho feumail is a tha an sgeama a tha seo. Am measg na feadhna a fhuair taic an-uiridh, bha Alison Ni Dhorchaidhe bho Bhaile Àtha Cliath, a tha a-nis ag obair aig Àrd-Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

“Bha mi riamh airson teagasg a dhèanamh ach bha an obair a bha mi dèanamh le Comunn na Gàidhlig ron a seo (oifigear òigridh) a’ còrdadh rium cho mòr,” thuirt i. “Ach beag air bheag thàinig am miann air ais thugam agus bha mi ag iarraidh a dhèanamh. ’S e Beurla agus Gaeilge na cuspairean a bh’ agam san oilthigh agus rinn mi beagan Gàidhlig, ach cha robh gu leòr agam son a dhol a theagasg.

“Bha Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ sireadh cuideigin son Beurla a theagasg. Chuir mi a-staigh airson a’ chùrsa agus a’ mhaoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig agus bha iad gu math taiceil.

“Fhuair mi an t-airgead agus a dh’innse na fìrinn cha b’ urrainn dhomh a bhith beò às aonais fad bliadhna. Tha fios agam air caraidean eile agus cha robh acasan ach iasad oileanach agus bha iad a’ strì ri bhith beò. Le sin bha taic Bhòrd na Gàidhlig uabhasach feumail dhòmhsa bhon cha leiginn a leas tuilleadh ’s a chòrr dragh a ghabhail mu airgead.”

Bha Lauren Stiùbhart (24) anns an aon seòrsa suidheachaidh. Bha i ag obair fad bhliadhnachan ann an Sgoil-àraich a’ Ghearasdain, gus an tug sgeama maoineachaidh BnG an cothrom dhi a dhol a-steach do theagasg. Tha i a-nis dol a thòiseachadh ann am Bun-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu às dèidh nan saor-làithean.

“Bha mi airson cùrsa PDGE a dhèanamh agus bhruidhinn mi ri ceannard na sgoile,” thuirt i. Thuirt e gum bu chòir dhomh bruidhinn ri Bòrd na Gàidhlig; gum biodh taic acasan ’s dòcha a gheibhinn. Bhruidhinn mi ri Joanne McHale bho Bhòrd na Gàidhlig; tha oifis aicese anns an aon sgoil. Thuirt i seach gu bheil mi air a bhith mach às an sgoil airson ùine, agus gu bheil mi air a bhith ag obair làn-ùine, gum faodadh mi cur a-staigh airson tòrr airgid agus bha sin gu math cuideachail.”

Seach gun robh Lauren air a bhith ag obair ùine mu thràth, fhuair i £5,000 uile-gu-lèir.

“Bha mi air a bhith ag obair son seachd bliadhna agus dìreach dol a stad airson an cùrsa a dhèanamh, bha e gu bhith doirbh,” thuirt i.

“Tha thu cho trang leis a’ chùrsa agus bha e uabhasach doirbh airgead fhaighinn. Cha robh mi ag obair fad bliadhna agus às aonais airgead bho Bhòrd na Gàidhlig chanainn gum biodh e air a bhith uabhasach doirbh dha-rìribh a dhèanamh.”

Airson barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn an sgeama cuir fios gu Joanne McHale joanne@gaidhlig.scot

Gheibhear fiosrachadh mun sgeama air http://www.gaidhlig.scot/ga/bord/fundraising/

Geallaidhean cudromach ùra bho bhuidhnean poblach a bheir taic mhòr don Ghàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air sreath de gheallaidhean cudromach fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin 9 Lùnastal 2018) bho dhiofar bhuidhnean poblach ann an Alba a bheir taic nach beag do dh’adhartas nas luaithe le leasachadh is cleachdadh na Gàidhlig air feadh na dùthcha.

Tha na geallaidhean mar thoradh air coinneamh fhìor chudromach a chaidh a chumail ann am Peairt madainn an-diugh, far an robh an Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA sa chathair, agus far an robh riochdairean bho ghrunn de phrìomh bhuidhnean poblach na h-Alba an làthair.

Le bhith ag aontachadh ris na geallaidhean seo, tha a’ bhuidheann nàiseanta le uallach airson adhartachadh cànan is cultar na Gàidhlig ann an Alba den bheachd gun tèid aca air adhartas nas luaithe a dhèanamh le bhith a’ neartachadh a’ chànain.

Bidh gach gealladh a’ toirt taic do chinn-uidhe a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018-2023 a chaidh fhoillseachadh sa Ghiblean am-bliadhna. Tha e na amas aig a’ Phlana ùr gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean.

Am measg nan geallaidhean cudromach a chaidh fhoillseachadh an-diugh tha:

 • Foillsichidh VisitAlba a’ chiad ro-innleachd turasachd na Gàidhlig airson Alba as t-fhoghar, agus e na amas le sin Gàidhlig a dhèanamh na pàirt nas motha den ghnìomhachas turasachd a chum leas na Gàidhlig agus a’ ghnìomhachais
 • Bheir Ùghdarras Theisteanas na h-Alba, Foghlam Alba, Stòrlann, riochdairean bho Lìonra nan Ùghdarrasan Ionadail Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba taic do sgoiltean ann a bhith a’ neartachadh a’ churraicealaim airson FtG aig ìre na h-àrd-sgoile agus iad a’ planadh gus barrachd Theisteanasan Nàiseanta a thabhann tron Ghàidhlig aig na h-àrd-ìrean den àrd-sgoil
 • Stèidhichidh Leasachadh Sgilean na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig Buidheann-obrach gus beachdachadh air agus ealla a ghabhail ri molaidhean bhon aithisg, “Margaidh-obrach na Gàidhlig – Am Fiosrachadh Dearbhte”, a chaidh fhoillseachadh san Ògmhios 2018.
 • Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ dol a thoirt cothrom air ionnsachadh is foghlam na Gàidhlig tro e-Sgoil don a h-uile ùghdarras ionadail ann an Alba
 • Obraichidh Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba còmhla gus cothroman a chruthachadh agus taic a thoirt seachad anns na coimhearsnachdan sna h-Eileanan Siar
 • Obraichidh MG ALBA agus Bòrd na Gàidhlig còmhla air LearnGaelic, an goireas com-pàirteach airson a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig – mar phàirt de sin thèid an làrach-lìn ùrachadh, thèid susbaint ùr a chruthachadh, agus bidh taic ùr ann do dh’inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.
 • Foillsichidh MG ALBA stuthan Gàidhlig air YouTube. Mar phàirt de sin bidh ‘rogha is tagha’ ann, le earrainnean beaga bho phrògraman – ceòl, comadaidh, agus filmichean goirid. Cuideachd, bidh ‘iomairtean com-pàirteachais’ ann a bhios a’ brosnachadh dhaoine gu bhith a’ cruthachadh stuthan Gàidhlig iad fhèin.
 • Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean rannsachadh ùr air ‘An Àite a th’ aig Cànan is Cultar na Gàidhlig ann an Leasachadh Eaconamach is Coimhearsnachd’, agus cuiridh sin ris an fhianais dhearbhte a th’ ann a chuidicheas le bhith a’ dealbh mhodhan-obrach ùra agus le bhith a’ planadh. Cuideachd, tabhainnidh iad taic do dh’Iomairt na h-Alba le bhith ag ullachadh a’ chiad Phlana Ghàidhlig aca.

Thuirt an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney BPA:

“Tha Riaghaltas na h-Alba air a chur romhainn mar amas soilleir taic a thoirt don Ghàidhlig. Tha a’ choinneamh an-diugh a’ sealltainn gu bheil diofar sheòrsaichean obrach ga dèanamh is diofar iomairtean gan cur an sàs le taghadh farsaing de bhuidhnean poblach air feadh Alba mar thaic don chànan agus tha e cudromach gun gabh sinn làn-bhrath air an taic sin gus cùisean a thoirt air adhart.

“Tha mi toilichte gun deach aonta a ruighinn a thaobh nan geallaidhean cudromach seo agus tha mi an dòchas gun tèid againn uile air obrachadh còmhla gus geallaidhean eile a stèidheachadh thairis air na mìosan a tha romhainn.”

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach:

“Tha sinn a’ cur fàilte mhòr air na geallaidhean seo. Tha iad mar chomharra air mar a thathar a’ faicinn taghadh farsaing de bhuidhnean poblach a’ toirt barrachd taice do chànan is cultar na Gàidhlig ann an Alba. Chan eil Gàidhlig air an iomall tuilleadh thoradh tha muinntir na dùthcha a’ toirt an aire do na buannachdan cultarach, foghlaim agus eaconamach a thig bhon chànan.

“Cuidichidh na geallaidhean seo gu mòr leis na h-amasan a th’ againn sa Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2018-2023. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ri ar luchd-compàirt air feadh na dùthcha gus na geallaidhean lèirsinneach seo a thoirt gu buil a chum leas na h-Alba.”

Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn gu bhith a’ fastadh Oifigear Leasachaidh Gàidhlig ’s iad a’ cur na prosbaig air a’ Ghàidhlig le pròiseact trì-bliadhna far am bi iad a’ toirt taic don chànan agus ga bhrosnachadh air feadh na sgìre aca. Tha an t-Urras a’ coimhead às dèidh 56,000 acair de dh’fhearann às leth na coimhearsnachd ann an Iar-thuath Leòdhais.

Tha an iomairt, luach £102,513, a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) agus thairis air trì bliadhna bidh an t-Urras a’ cur air adhart sreath de thachartasan agus iomairtean Gàidhlig a bhios airson togail air an dlùth cheangal a th’ aig an sgìre ris a’ Ghàidhlig agus an ùidh a th’ aig daoine sa Ghàidhlig agus cultar na Gàidhlig mu thràth anns a’ choimhearsnachd.

Le bhith a’ cur na h-iomairt seo air dòigh tha Urras Oighreachd Ghabhsainn airson gum bi barrachd chothroman aig muinntir na coimhearsnachd Gàidhlig ionnsachadh agus gum bi an cànan air a thaisbeanadh gu mòr do luchd-turais agus daoine eile a bhios a’ tadhal no ag obair san sgìre.

Chaidh an t-Urras a chur air bhonn ann an 2007, agus anns an ùine fhada san iomairt Ghàidhlig seo tha iad airson fhaicinn ciamar a gheibh gnìomhachasan cothroman gus fàs a thoirt air an obair aca agus gus obraichean agus cothroman obrach saor-thoileach a bharrachd stèidheachadh san sgìre.

Thuirt Agnes Rennie, Cathraiche Urras Oighreachd Ghabhsainn: “Le bhith a’ cur a’ phròiseict seo air adhart tha sinn airson a bhith ag obair ann an co-bhann le buidhnean sa choimhearsnachd airson togail air beartas dualchas na Gàidhlig agus a bhith ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e airson eaconamaidh na sgìre. Tha buidhnean mar Chomann Eachdraidh Nis agus gnìomhachasan ionadail gu bhith a’ faighinn taic airson iomairtean ùra a chur air dòigh a bhios a’ toirt leasachadh air na diofar ghnìomhachasan agus aig an aon àm a’ fàs agus a’ neartachadh na Gàidhlig air feadh na coimhearsnachd.”

Cuideachd thuirt Mrs Rennie: “’S e àrd-amas a tha air a bhith aig an Urras dòighean fhaighinn airson taic a chur ris a’ Ghàidhlig agus an cànan a neartachadh san sgìre agus chaidh plana a dhealbhachadh leis an Urras agus leis a’ Chomunn Eachdraidh ann an 2015. Tha sinn fìor thoilichte a-nis gum faod sinn an t-àrd-amas sin a choileanadh leis an taic-ionmhais ùir seo.”

A’ bruidhinn às leth Bhòrd na Ghàidhlig, thuirt Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd: “Tha ceanglaichean làidir leis na diofar choimhearsnachdan ionadail gu math cudromach do Bhòrd na Gàidhlig mar a tha againn le Urras Oighreachd Ghabhsainn. Tha sinn fìor thoilichte taic a chur ris a’ phròiseact seo a bhios a’ cuideachadh le prìomhachasan ro-innleachdail a’ Bhùird co-cheangailte ri bhith a’ toirt barrachd chothroman do dhaoine Gàidhlig ionnsachadh agus fhaicinn. Tha am pròiseact seo cuideachd a’ cur cultar, cànan agus dualchas na Gàidhlig aig cridhe na coimhearsnachd san àm ri teachd.”

Thuirt Rachel NicChoinnich Manaidsear HIE Innse Gall: “Tha sinn toilichte taic a chur is a’ phròiseact seo airson Oifigear Gàidhlig a bhith stèidhichte aig Urras Oighreachd Ghabhsainn. Tha na bhios HIE Innse Gall a’ cur ris a’ phròiseact seo a’ cumail taic gu mòr ri lèirsinn an Urrais a tha airson a’ Ghàidhlig adhartachadh mar bhuannachd eaconamach taobh a-staigh na coimhearsnachd. Tha an sgìre mar aon de na prìomh choimhearsnachdan far a bheil luchd-labhairt na Gàidhlig agus tha cothroman ann leudachadh air na buannachdan bhon Ghàidhlig san sgìre. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ris an Urras agus iad airson gabhail ris na cothroman a thig bhon Ghàidhlig.”

Duaisean na Gàidhlig 2017

Urram nan Gàidheal air a bhuileachadh air an Dr Fionnlagh MacLeòid aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba

Chaidh oidhche Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2017 a chumail ann an Glaschu an t-seachdain seo (Diciadain 15 Samhain) le mu 200 duine an làthair anns an Taigh-òsta Grand Central airson na còigeamh bliadhna de na duaisean.

Am measg na fhuair duaisean chaidh Urram nan Gàidheal a bhuileachadh air an Dr Fionnlagh MacLeòid à Leòdhas a tha ainmeil mar ùghdar, craoladair, tidsear agus neacheachdraidh agus airson nan tàlantan a th’ aige ann an iomadh raon eile. A’ toirt seachad na duaise do Mhgr MacLeòid, às leth Bhòrd na Gàidhlig, thuirt Dòmhnall MacLeòid a tha na bhall air a’ Bhòrd: “Tha Dr Finlay air a bhith ag obair gu dìcheallach a thaobh foghlaim, a thaobh craolaidh, a thaobh nan ealain, a thaobh eachdraidh, a thaobh sgrìobhaidh agus a thaobh iomadh rud eile. Tha e mion-eòlach air iomadh cuspair eadardhealaichte, nam measg teampaill, tobraichean slàinte, ainmean-àite, fir-tàileisg Leòdhais, togail dhealbh, arc-eòlas, strì an fhearainn, agus an t-àite a th’ aig creideamh agus foghlam ann an coimhearsnachdan. A-nochd tha sinne ag aithneachadh na h-obrach a rinn Dr Finlay agus tha sinn air leth toilichte an Duais seo a thoirt dha – Urram nan Gàidheal.”

Am measg na feadhna eile a fhuair duaisean bha Art MacCarmaig a fhuair Sàr Dhuais na Gàidhlig airson na h-obrach ionmholta a tha e air a dhèanamh fad bhliadhnaichean a’ seasamh an àirde airson a’ chànain agus a’ freagairt chasaidean a bhios a’ nochdadh anns na meadhanan le argamaidean a tha gu math mionaideach agus puingeil.

Fhuair Pàdruig Moireasdan à Uibhist a Tuath, a tha na oileanach ann an Dùn Èideann, an Duais Tosgaire Òg na Bliadhna.

Chaidh Duaisean Gàidhlig na h-Alba a thòiseachadh leis a’ phàipear-naidheachd nàiseanta an Daily Record le taic bho Bhòrd na Gàidhlig ann an 2013 agus tha an tachartas cuideachd a’ faighinn taic bho HIE, Alba Chruthachail, MG ALBA agus am buidheann prìobhaideach Thorntons Investments. Tha liosta den fheadhainn a bhuannaich gu h-ìosal

Duais airson Taic do dh’Ionnsachadh

A’ Chomataidh aig Buidheann Disathairne

An Duais Ealain is Chultarach

Le taic bho Alba Chruthachail

Alex NicDhòmhnaill

An Duais airson Tachartas

Comunn Eachdraidh Nis

An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean

Buidheann-leasachaidh Gàidhlig Fhìobha

Sàr Dhuais na Gàidhlig

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Art MacCarmaig

An Duais Eadar-nàiseanta

Le taic bho MG ALBA

Raibeart MacMhuirich

An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

Lasadh

Tosgaire Òg na Bliadhna

Pàdruig Moireasdan

Duais Eaconamach na Gàidhlig

Le taic bho Thorntons Investments

Fèisean nan Gàidheal

Urram nan Gàidheal

An Dr Fionnlagh MacLeòid

 

 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath-naidheachd seo cuiribh fios gu Murchadh Moireasdan, Manaidsear Conaltraidh agus Thachartasan aig Bòrd na Gàidhlig, air murchadh@gaidhlig.scot no 01463 225454 / 07525 893367

Aithisg Bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig air a foillseachadh

Chaidh an Aithisg Bhliadhnail airson 2016-2017 aig Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba ris a bheil e an urra leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart, fhoillseachadh an-diugh (Diluain 30 Dàmhair) aig coinneamh de Chòmhdhail na Gàidhealtachd is nan Eilean san Òban.

Tha an aithisg a’ toirt iomradh air na prìomh leasachaidhean a tha am Bòrd air a thoirt air adhart agus dhan tug e taic sa bhliadhna a dh’fhalbh. Nam measg bha: an treas Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a chaidh a dhealbh; na cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 a chaidh a chur an gnìomh; co-obrachadh le barrachd is barrachd bhuidhnean poblach a tha a’ cur Phlanaichean Gàidhlig an sàs; taic don obair gus cànan, ceòl agus cultar na Gàidhlig a chur air adhart gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta; taic do dh’fhoghlam sgoile agus nan tràth-bhliadhnaichean tron Ghàidhlig; agus taic-maoineachaidh do thidsearan gus na sgilean aca a leasachadh agus do dh’oileanaich a bha a’ trèanadh airson a bhith nan tidsearan.

Chomharraich an Aithisg Bhliadhnail adhartas nach beag tron bhliadhna, leithid:

 • Tha 52 buidhnean poblach uile-gu-lèir ann a-nis le Planaichean Gàidhlig, a’ gabhail a-steach Poileas Alba, Comhairle Baile Obar Dheathain agus Seirbheis Ambaileans na h-Alba aig a bheil Planaichean Gàidhlig a fhuair aonta am-bliadhna
 • Thugadh còrr is £4.3m de thaic-maoineachaidh do 300 buidheann tro na diofar sgeamaichean maoineachaidh
 • Tha 75 buidhnean 0-5 Gàidhlig gan ruith gach seachdain ann an Alba
 • Barrachd cloinne ann am foghlam bun-sgoile na Gàidhlig
 • Barrachd sgoilearan a’ gabhail co-dhiù aon chuspair tron Ghàidhlig san àrd-sgoil
 • 15,000 duine cloinne ag ionnsachadh Gàidhlig no tron Ghàidhlig aig diofar ìrean ann an sgoiltean air feadh Alba
 • Cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016
 • Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig air fhoillseachadh
 • Chaidh e-Sgoil a stèidheachadh sna h-Eileanan an Iar far a bheil e air soirbheachadh, agus e na amas dhaibh barrachd chothroman a thoirt air-loidhne do sgoilearan air feadh Alba air cuspairean a’ churraicealaim ann an Gàidhlig
 • Obair chom-pàirteach le MG ALBA gus barrachd ghoireasan a chruthachadh do luchd-ionnsachaidh tro LearnGaelic.scot agus bha còrr is 10,000 ‘like’ a fhuair e air Facebook na chomharra air buaidh an làraich-lìn

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach, mun Aithisg Bhliadhnail: “Tha Bòrd na Gàidhlig, ann an co-bhuinn ri Riaghaltas na h-Alba agus ar prìomh luchd-compàirt is coimhearsnachdan air feadh Alba, a’ sealltainn tro iomairtean buadhmhor is brosnachail gum bu chòir Gàidhlig a bhith air a cleachdadh barrachd agus gum b’ fhiach gach oidhirp gus an cànan a thoirt air adhart is ìomhaigh na Gàidhlig a thogail am measg an t-sluaigh. Tha e a’ sìor fhàs follaiseach dhuinn cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig do dh’eaconamaidh na h-Alba, agus mar a tha i na meadhan air ìrean coileanaidh nas àirde an lùib foghlaim agus air barrachd misneachd is cumhachd a thoirt do choimhearsnachdan. Chan eil rian nach bi dùbhlain gu leòr romhainn, ach tha cothroman ann cuideachd, agus mar Bhòrd Stiùiridh tha sinn cinnteach gun urrainn dhuinn, le bhith ag obair còmhla ri càch, faighinn thairis air na dùbhlain agus gun tèid againn air na cothroman a ghabhail. Tha am Bòrd Stiùiridh airson taing mhòr a thoirt dhan iomadh duine agus buidheann sna coimhearsnachdan air feadh na dùthcha a tha ag obair gus cor na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte. Cumaidh sinn oirnn a’ toirt taic dhaibh, còmhla ri ar prìomh luchd-compàirt, gus dèanamh cinnteach gun lean an t-adhartas a tha sinn air fhaicinn a thaobh cànan is cultar na Gàidhlig.”

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney “Tha mi a’ cur fàilte air Aithisg Bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig, a tha a’ toirt iomradh air grunn de na prìomh iomairtean dhan tug iad taic sa bhliadhna a chaidh seachad. Tha e gu sònraichte na adhbhar misneachd gu bheil barrachd cloinne gan oideachadh ann am foghlam na Gàidhlig agus gu bheilear a’ lorg fhuasglaidhean air uireasbhaidhean sam bith a th’ ann agus a’ faotainn dòighean a bharrachd gus taic a thoirt dhan fhoghlam sin, leithid e-Sgoil. Tha mi a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ faicinn nan oidhirpean gus togail air an adhartas a rinneadh agus Bòrd na Gàidhlig a’ toirt an ath Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig gu buil.”

Lean Ailean Dòmhnallach air: “Tha e gu h-àraidh freagarrach, airson grunn adhbharan, gu bheilear a’ foillseachadh Aithisg Bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig san Òban aig Còmhdhail na Gàidhealtachd is nan Eilean. Tha a’ Ghàidhlig is a cultar air a bhith freumhaichte gu daingeann ann an eachdraidh Earra-Ghàidheal fad iomadh linn; tha a’ Ghàidhlig cudromach dhan eaconamaidh agus tha cothroman ann leis a’ chànan cur ris an eaconamaidh; agus a thaobh foghlaim tha pàrantan san Òban ag iarraidh gun tèid sgoil Ghàidhlig a chur air chois agus tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air taic a thoirt dhaibh a thaobh sin agus iad air maoineachadh a thoirt dhaibh gus a’ chùis a sgrùdadh tron sgeama mhaoineachaidh chom-pàirteach aca.”

Annual Report 2016-17

Kevin McGlynn Photography

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath-naidheachd seo cuiribh fios gu Murchadh Moireasdan, Manaidsear Conaltraidh agus Thachartasan aig Bòrd na Gàidhlig, air post-d aig murchadh@gaidhlig.scot no le bhith fònadh 01463 225454 / 07525 893367

Sgioba Bhòrd na Gàidhlig air a neartachadh le dithis luchd-obrach ùr air tòiseachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dithis luchd-obrach ùr, Tasha Madigan agus Christie NicIllEathain, a tha air tòiseachadh aig a’ bhuidhinn.

’S ann à Ùige san Eilean Sgitheanach a tha Tasha Madigan. Thòisich i ag ionnsachadh Gàidhlig nuair a bha i aig Àrd-sgoil Phort Rìgh. Nuair a dh’fhàg i an Àrd-sgoil, ghluais i gu Obar Dheathain far an do rinn i ceum ann an Gàidhlig is Eachdraidh. Às dèidh ceithir bliadhna ann an Obar Dheathain, rinn Tasha an cùrsa Gàidhlig is Conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig agus chuir i crìoch air a’ chùrsa sin sa Chèitean. Bidh Tasha stèidhichte sa Ghearasdan mar Oifigear Thràth-bhliadhnaichean.

Thòisich Christie NicIllEathain san dreuchd Oifigear Buileachaidh Phlanaichean. ’S ann às a’ Mhanachainn a tha Christie a dh’ionnsaich a’ Ghàidhlig ann an Acadamaidh Bhaile Theàrlaich ann an Inbhir Nis. Rinn i ceum ann an Gàidhlig is Leasachadh aig Sabhal Mòr Ostaig agus às dèidh sin bha i ag obair aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean mar Oifigear Leasachaidh Gàidhlig (Ceumnaiche). Tha Christie gu bhith stèidhichte ann an Inbhir Nis aig oifisean a’ Bhùird ann an Taigh a’ Ghlinne Mhòir.

​​Chuir Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, fàilte air Christie agus Tasha agus i ag ràdh: “Tha sinn fior thoilichte gu bheil Christie agus Tasha gu bhith cur ris an obair a tha am Bòrd a’ dèanamh agus tha mi cinnteach gun tèid na tàlantan a th’aca a chur gu feum mòr ann a bhith coileanadh amasan a’ Bhùird airson na Gàidhlig.”

Taisbeanadh Taighean – Tasgaidh Nàiseanta Na H-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt fhoillseachadh co-cheangailte ri connspaid a tha air èirigh mun taisbeanadh ùr Bonnie Prince Charlie and The Jacobites a bhios ri fhaicinn ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a dh’aithghearr.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair le tòrr dhiofar bhuidhnean poblach, Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba nam measg, airson dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig air a foillseachadh gu làidir agus aig fìor àrd-ìre taobh a-staigh nan diofar bhuidhnean agus air feadh Alba. ’S e bhith a’ leasachadh Phlanaichean Gàidhlig aon de na prìomh shlatan-tomhais a tha air ainmeachadh ann an Achd na Gàidhlig far am faigh a’ Ghàidhlig spèis cho-ionann ann an Alba.

“Anns a’ Phlana Ghàidhlig aca tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba air dearbhadh gu bheil iad airson gum bi Beurla agus Gàidhlig taobh ri taobh ann an taisbeanaidhean far a bheil ceangal ann ris a’ Ghàidhlig no far a bheil a’ Ghàidhlig mar chuspair agus seo cothrom math sin a dhèanamh leis an taisbeanadh Bonnie Prince Charlie and the Jacobites dìreach mar a rinn iad roimhe le taisbeanaidhean mar Fonn ’s Dùthchas agus Lewis Chessmen Unnmasked.

“Tha Bòrd na Gàidhlig mothachail gu bheil gearanan air a bhith aig cuid a dhaoine ann an coimhearsnachd na Gàidhlig mu cho beag Gàidhlig a bhios ri fhaicinn agus ri chluinntinn san taisbeanadh. ’S e bhith ag aithneachadh agus a’ toirt spèis do bheachdan coimhearsnachd na Gàidhlig aon de na prionnsabalan cudromach eile ann an Achd na Gàidhlig agus tha Bòrd na Gàidhlig a’ coimhead air a’ chonaltradh a tha air a bhith ann mar phàirt cudromach dhen sin.

“ ’S e cothrom fìor mhath a th’ ann cuideachd do Thaighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ceanglaichean làidir a dhèanamh ri sgoiltean Gàidhlig agus ris a’ choimhearsnachd anns an fharsaingeachd tron taisbeanadh Bonnie Prince Charlie and the Jacobites agus tha Bòrd na Gàidhlig toilichte taic agus comhairle a thabhann dhaibh airson dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile duine, a bhios a’ coimhead air an taisbeanadh no ag ionnsachadh mu dheidhinn, a’ Ghàidhlig fhaicinn mar phàirt susbainteach dheth.”