Pìleat coimhearsnachd a’ tighinn air adhart gu math

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) agus Fearann Coimhearsnachd na h-Alba (CLS) air leth toilichte innse gu bheil oifigear ùr air fhastadh gus tòiseachadh air conaltradh coimhearsnachd a mheudachadh airson a’ Ghàidhlig a neartachadh anns na h-Eileanan an Iar agus na h-eileanan ann an Comhairle na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal is Bòd.

 

Tha seo a’ leantainn air naidheachd sa Mhàrt 2021 gum biodh com-pàirteachas ùr ann gus maoineachadh a thoirt seachad agus co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd a lìbhrigeadh airson leasachadh Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd, urrasan dualchais is eile.

Bidh an tagraiche soirbheachail, Criosaidh NicGillÌosa à Ratharsair, ag obair le CLS airson a’ Ghàidhlig a neartachadh ann an obair agus ballrachd CLS fhèin, agus taic a thoirt do thagraichean gus pròiseactan leasachaidh Gàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh.

Criosaidh NicGillÌosa, Oifigear Ùr

A’ bruidhinn air an dreuchd ùr Agnes Rennie de CLS “Bidh fastadh Chriosaidh agus cur air bhog a’ phìleit na cheum cudromach ann a bhith a’ comasachadh agus a’ toirt taic do bhuidhnean freagarrach anns na sgìrean a chaidh a shònrachadh, gus pròiseactan ùra a thoirt air adhart a neartaicheas cànan is cultar na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd.”

Thuirt an t-oifigear ùr Criosaidh NicGillÌosa, “Tha mi air bhioran mun chothrom seo a bhith ag obair le coimhearsnachdan gus pròiseactan làidir a leasachadh a tha gan stiùireadh leis na coimhearsnachdan fhèin. Tha mi cinnteach gum bi fìor dheagh thagraidhean againn anns na mìosan a tha romhainn.

Thuirt Shona Niclllinnein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig, “Tha an dòigh ùr seo a’ togail air neart an raoin fharsaing de dh’urrasan coimhearsnachd a tha stèidhichte mar-thà anns na h-eileanan a bhios a’ lìbhrigeadh raon farsaing de bhuannachdan eaconamach is sòisealta.  Leanaidh e gu barrachd chothroman a bhith a’ cleachdadh agus ag ionnsachadh na Gàidhlig ann am mòran thaobhan de bheatha nan eilean agus tha e stèidhichte air aithneachadh anns a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig gu feum coimhearsnachdan eileanach ro-innleachdan eadar-dhealaichte a tha a’ freagairt air na feumalachdan agus na miannan sònraichte aca fhèin.”

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville, “’S e seo iomairt air a bheil deagh fhàilte agus a tha a’ leasachadh na farsaingeachd de phròiseactan mu thràth an sàs gus taic a thoirt do Ghàidhlig anns a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan.

“Tha mi a’ moladh Bòrd na Gàidhlig agus Fearann Coimhearsnachd na h-Alba airson a thoirt air adhart agus tha mi a’ cur meal a naidheachd air Chrissie NicGilleÌosa is a’ guidhe gach soirbheachas dhi leis an obair luachmhor seo.”

Aig an ath cheum den phròiseact thèid sgeama maoineachaidh a chur air bhog.  Thèid deitichean cudromach fhoillseachadh air làrach-lìn Fearann Coimhearsnachd na h-Alba dh’aithghearr.

Lìbhrigidh seo maoineachadh aig trì ìrean – suas ri £5,000, suas ri £15,000 agus suas ri £30,000, le maoineachadh de £125,000 uile gu lèir.  Bidh an sgeama fosgailte do dh’urrasan coimhearsnachd, chan e a-mhàin urrasan fearainn, anns na h-Eileanan an Iar agus eileanan Comhairle na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal is Bhòid.   Feumaidh gach urras plana sìmplidh a chruthachadh a sheallas mar a mheudaicheas an obair aca cleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na sgìrean aca.

Thèid co-dhùnaidhean mu mhaoineachadh a dhèanamh le panail de riochdairean bho dhiofar raointean agus roinnean.  San dòigh seo, nì an sgeama cinnteach gum bi co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun sgeama maoineachaidh, cùmaibh sùil air: https://www.communitylandscotland.org.uk/.

Cothrom ùr do chunnradair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig (eadar-mheadhanach gu fileanta) a rèir leasachadh leantainneach na h-iomairt #cleachdi.

Bheir an goireas seo, leis an ainm ‘#cleachdi Còmhla’, taic do luchd-labhairt na Gàidhlig an cànan a chleachdadh ann an co-theacsan sòisealta nas trice, ge bith air-loidhne no gu pearsanta.  Bidh an cunnradair (agus fo-chùmhnantaichean sam bith) a’ cruthachadh agus a’ cumail làrach-lìn ‘cleachdi.scot’ às leth BnG.

Faic làrach-lìn ‘Public Contracts Scotland’ airson tuilleadh fiosrachaidh mun chùmhnant seo.

Ceisteachan air Cleachdadh na Gàidhlig

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo.  Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo a lìonadh a-steach. Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin (bho 8f air 20 Ògmhios gu 8f air 21 Ògmhios) agus ri lìonadh a-steach an-seo: https://forms.office.com/r/YSQ87RN65p.

Cuiridh na freagairtean seo ri aithisg SMO a thig a-mach sna mìosan ri thighinn.

**Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2021/06/NGLP-Privacy-Notice-June-2021.pdf**

Coinneamh a’ Bhùird-Stiùiridh – 16 An t-Ògmhios 2021

Naidheachd mhath do phrìomh bhuidhnean Gàidhlig maoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus adhartas drùidhteach le leasachadh na buidhne.

Aig coinneamh ràitheil bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig (BnG) an-dè, dh’aontaich iad na leanas:

Leudachadh air aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean

Mar iomadh buidheann phoblach eile, tha am Bòrd-stiùiridh air aontachadh na h-aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean le com-pàirtichean lìbhrigidh a shìneadh airson bliadhna a bharrachd.  Tha caochladh adhbharan air cùl an leudachaidh seo, nam measg, ath-shlànachadh ChOVID, leasachadh an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig, agus measadh air modalan com-pàirteachadh coimhearsnachd.

A’ toirt a’ Phlana Leasachaidh gu crìch

As dèidh co-chomhairleachaidh fharsaing le luchd-obrach, Riaghaltas na h-Alba agus luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh, agus ceangailte ris an t-sealladh glè dheimhinneach o Deloitte san Fhaoilleach 2021 gun robh BnG air leasachaidhean mòra a dhèanamh, chuala am bòrd nach robh ach seachd gnìomhan ri choileanadh o phlana na bliadhna seo. Às an fheadhainn seo, cha robh ach aonan às an aithisg thùsail le Deloitte ’s e le tomhas-ùine tùsail de 3 bliadhnaichean.

Bha iad den bheachd gun robh an t-adhartas ann a bhith a’ cur atharrachadh an gnìomh glè riarachail agus dh’aontaich iad gun gabhadh an siostam a th’ ann an-dràsta a thoirt gu crìch.

Cuideachd, thug am Bòrd-stiùiridh fa-near do raon de dh’aithisgean, nam measg:

Aithisg Bhliadhnail air Cur an gnìomh Phlanaichean Gàidhlig

Thug an dara Aithisg Bhliadhnail Dhearcnachadh air Planaichean Gàidhlig tar-shealladh coileanta air an adhartas a tha ga dhèanamh le gach ùghdarras air na planaichean Gàidhlig aca. Tha an aithisg dhearcnachaidh seo na pàirt phrìseil de lìbhrigeadh dhleastanasan BhnG.

Maoineachadh a Bharrachd a’ dol gu Com-pàirtichean Lìbhrigidh

Tha an aithisg seo a’ taisbeanadh gun robh maoineachadh a bharrachd de £569k ga thoirt seachad airson iomairtean agus pròiseactan eile a ghabh com-pàirtichean os làimh anns an trì bliadhnaichean a chaidh seachad, a bharrachd air a’ mhaoineachadh de £1.6m a chaidh a thoirt dha na prìomh chom-pàirtichean lìbhrigidh ann an 20/21.

Anns an dealachadh, thug am Bòrd-stiùiridh moladh mòr air obair an luchd-obrach, ag ràdh gun robh iad moiteil à obair na sgioba agus gam brosnachadh gu mòr leatha.

Gheibhear clàr-gnothaich is pàipearan na coinneimh an-seo.

Leasachadh do Foghlam aig Ìre nan Tràth-bhliadhnaichean

Tha sgeama phìleatach ùr, a leasaicheas obair nan tràth-ìrean, ga chur air bhog le Comann nam Pàrant (CnamP) is Comunn na Gàidhlig (CnaG), ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig.

Thèid triùir ùra fhastadh aig Comann nam Pàrant gus obair ro-chudromach a dhèanamh le buidhnean nan tràth-ìrean – 1 Mhanaidsear is 2 Oifigear Leasachaidh air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Mairidh an sgeama pìleatach seo bliadhna sa chiad dol a-mach ach le sealladh gun tèid a leudachadh ma ’s e dòigh lìbhrigidh èifeachdach a th’ ann airson Gàidhlig a bhrosnachadh sna tràth-bhliadhnaichean.

Bidh na h-oifigearan a’ cumail taic ann a diofar sgìrean (nan Eileanan Siar, Earra-Ghàidheal, is ‘Deas’) agus ag obair ann a’ chom-phàirt le Ùghdarrasan Ionadail agus buidhnean saor thoileach tràth-bhliadhnaichean airson taic a chumail aig ìre ionadail.

’S iad Comann nam Pàrant, a tha na phàirt de ChnaG, a bhios a’ toirt stiùir air a’ phròiseact leis gu bheil mion-eòlas aca sa roinn seo.  Tha iad air a bhith an sàs ri a bhith a’ cumail taic ri pàrantan aig na tràth-ìrean FtMG fad iomadh bliadhna. Tha iad air a bhith an teis-meadhan pròiseact eile le BnG gus ionmhas a shireadh is a sgaoileadh do bhuidhnean tràth-ìrean.

Tha Comann nam Pàrant agus Comunn na Gàidhlig an dùil togail air an t-seirbheis a th’ ann roimhe le bhith ag amas air na leanas:

  • sgioba taic tràth-ìrean a stèidheachadh gus pàrantan ùra a bhrosnachadh tighinn a-staigh do Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtMG)
  • dàimh nas làidire dhan Ghàidhlig a stèidheachadh “anns an dachaigh”; far am bitheadh clann a’ tilleadh à seisean tràth-ìrean, ach fhathast a’ cluinntinn is a’ cleachdadh Gàidhlig aig an taigh – aig ìre a choireigin
  • sgilean Gàidhlig a thogail aig ìre nas òige
  • na buidhnean stèidhichte a neartachadh, agus feadhainn ùra a thòiseachadh
  • cothroman ionnsachaidh a bharrachd ann dhan chloinn
  • fàs a thoirt air an sgioba agus an obair tràth-ìrean
  • a cuir ri fàs FtMG
  • leudachadh air àireamh is comasan luchd-labhairt a chànain.

Rè àm a’ ghlasaidh, bha teaghlaichean a’ frithealadh seiseanan Pàrant is Pàiste air loidhne.

Tro chòmhraidhean le pàrantan rè na h-ùine sin, fhuair oifigearan CnamP is BnG a-mach ged a bha pàrantan agus buidhnean a’ cur fàilte air na cothroman ùra a bha a’ tighinn am bàrr air loidhne, leithid am pròiseact Gìog Ort ann an co-bhann le Stòrlann, ’s e tilleadh gu coinneachadh aghaidh ri aghaidh a bha mòran a’ sireadh. Tha pàrantan air a bhith mothachail gu bheil àm a ghlasaidh air buaidh a thoirt air fileantas an cuid cloinne agus thuirt buidhnean tràth-bhliadhnaichean gur e aon dha na duilgheadasan as motha a tha air a bhith aca, nach robh cothrom ann coinneachadh ri teaghlaichean gus Gàidhlig a bhruidhinn ann an suidheachadh spòrsail – leis gur e seo aon dha na dòighean às fheàrr sgilean cànain a leasachadh.

Thuirt Magaidh Wentworth, Stiùiriche Nàiseanta ChnamP: “Tha na h-aoisean 0-3 na prìomhachais agus gu math cudromach a thaobh fàs ann an FtMG, ach cuideachd a thaobh Gàidhlig anns an dachaigh agus a’ choimhearsnachd. ’S e na tha am pròiseact seo ag iarraidh a’ dèanamh brosnachadh a thoirt do phàrantan ùr gus an cuid cloinne aca a chlàradh ann an FtMG, agus cuideachadh a thoirt dhan chloinn ud an cuid comasan cànan is ionnsachadh Gàidhlig a thòiseachadh cho tràth ’s a ghabhas. Tha e gu math cudromach gum bi toiseach tòiseachadh soirbheachail aig an òigridh gus am b’ urrainn Gàidhlig làidir a bhith aca.

“Tha e cudromach buileach dàimh làidir a stèidheachadh eadar Gàidhlig agus dachaighean. Às dèidh a’ tilleadh dhachaigh às dèidh seisean tràth-ìre tha e cudromach gun tèid Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh. Thèid am pròiseact seo taic a chumail le seo cuideachd.”

Thuirt Dòmhnall MacNèill, Ceannard ChnaG: “Cha leig sinn leas cus a ràdh mu cho cudromach ’s a tha an ìre a tha seo oir tha sinn uile eòlach air an abairt ‘an t-ionnsachadh òg, an t-ionnsachadh bòidheach.’ Tha sinn gu math toilichte gun do ghabh Bòrd na Gàidhlig ris an tagradh a rinn sinn, agus tha fiughair oirnn sgioba fhastadh agus a dhol an sàs anns an obair lìbhrigidh.”

Thuirt Jim Whannel, Stiùiriche Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig: “Le cuisean a’ fosgladh a-rithist, tha Bòrd na Gàidhlig airson a dhèanamh cinnteach gu bheil an taic as èifeachdaiche is buadhmhor ann do bhuidhnean nan tràth-ìrean is cuideachd do phàrantan.  ’S ann air an adhbhar sin a co-dhùin sinn an gluais ro-innleachdail seo gur ann tro Chomann nam Pàrant an dòigh as fheàrr airson obair nan tràth-ìrean a thoirt air adhart mar fhreagairt air a’ phaindeimig.

“Tha sgioba nan Tràth-ìrean aig Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dealasach is gu cruaidh on a thàinig an sgioba a tharraing a-steach don bhuidheann còrr is 10 bliadhna air ais.  Bidh oifigear leasachaidh nan tràth-ìrean fhathast ag obair taobh a-staigh na buidhne aig ìre ro-innleachdail.”

Bidh Bòrd na Gàidhlig fhathast a’ ruith Sgeama Tabhartasan Tràth bhliadhnaichean 21/22 agus gheibh na buidheann fios agus taic bho Bhòrd na Gàidhlig mu dheidhinn seo mar as àbhaist.

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean fosgailte a-nis agus cumaidh an sgeama seo taic, fiosrachadh agus maoineachadh ri bhuidheann saor-thoileach tràth bhliadhnaichean a bhitheas a’ beachdachadh air seiseanan a’ ruith bhon Lùnastal 2021 chun an Ògmhios 2022.  Thèid an sgeama a mheasadh mar às àbhaist le Bòrd na Gàidhlig agus Comunn nam Pàrant.

Tha Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2021/22 fosgailte gu 3f air Dimàirt 13mh Iuchar 2021 is gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo: https://www.gaidhlig.scot/ga/maoineachaidh/cothroman-maoineachaidh/tabhartasan-trath-bhliadhnaichean/

Ball ùr air Ainmeachadh gu Bòrd na Gàidhlig

Tha Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Ms Somerville, air a chuir an cèill an-diugh (26 Cèitean 2021) gun deach Dòmhnall MacAoidh ainmeachadh mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig.

BALL

Rugadh agus thogadh Dòmhnall MacAoidh air Eilean Leòdhais agus a’ Ghàidhlig aige bhon thùs. Às deidh trèanadh mar Einnseanair Mheacanaigeach dh’obraich e ann an gnìomhachas a’ ghasa agus ola.

“Chòrd e rium a bhith ag obair thall-thairis 16 bliadhna anns an robh an t-àrachadh dà-chànanach agam na shàr bhuannachd ann a bhith a’ dèiligeadh le cànain ùra. Tha còrr air 15 bliadhna de eòlas agam mar mhanaidsear aig àrd ìre, a’ mìneachadh agus a’ lìbhrigeadh atharrachadh agus fàs ro-innleachdail. A-nis stèidhichte ann an Siorrachd Obar Dheathain bhrèagha son na deich bliadhna mu dheireadh, ’s e am miann agam Gàidhlig fhaicinn a’ soirbheachadh mar chànan bheò anns a’ chòimhearsnachd, agus tha mi an dòchas gum bi an t-èolas agam ann an gnìomhachas agus mo ghaol don a’ chànan gu feum do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ neartachadh a’ chànain anns an àm ri teachd.”

SUIDHEACHADH

Seasaidh an suidheachadh seo son ceithir bliadhna eadar 1 an Giblean 2021 gu 31 am Màirt 2025.

Tha an suidheachadh seo air a riaghladh leis a’ Choimiseanair airson Bhun-thomhasan Beusail.

PÀIGHEADH

Tha an suidheachadh seo pàirt ùine agus gheibh e pàigheadh luach £194 gach latha son ùine obraich de thrì làithean gach mìos.

SUIDHEACHAIDHEAN MINISTREIL EILE

Chan eil suidheachaidhean poblach sam bith eile aig Dòmhnall MacAoidh.

GNÌOMHAN POILEATAIGEACH

Tha suidheachaidhean uile air an lìonadh a thaobh airidheachd agus chan eil gnìomhan poileataigeach a’ gabhail buaidh sam bith air a’ phròiseas thaghaidh. Ach, a-rèir mholaidhean tùsail Nolan, feumaidh gnìomhan poileataigeach daoine anns a’ chòig bliadhna mus deach an cuir ann an suidheachadh (nam biodh gnìomhan sam bith ann) a dhèanamh poblach.

Cha robh gnìomhan poileataigeach aig Dòmhnall MacAoidh anns a’ chòig bliadhna mu dheireadh.

CÙL-FHIOSRACHADH

’S e Bòrd na Gàidhlig Buidheann Neo-Roinneil Phoblach reachdail stèidhichte fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ’s ann aige a tha an dleasdanas son na Gàidhlig a dhìon ann an Alba anns an àm ri teachd, cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig a bhrosnachadh agus leasachadh is taic a thòirt do dh’fhoghlam agus cultar na Gàidhig.

Tùs: https://www.gov.scot/publications/public-appointments-news-releases/

An t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain

Tha Bòrd na Gàidhlig duilich a chluinntinn gun do chaochail an t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain aig aois 88.

Bha Coinneach air a’ bhòrd-stiùiridh aig Bòrd na Gàidhlig (Alba) eadar 2003 agus 2006.  Nuair, anns a’ Ghearran 2006, a steidhicheadh Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, lean Coinneach na Bhall air Bòrd na Gàidhlig gu ruige 2014.

Bha e aithnichte gu sònraichte airson an rannsachaidh is foillseachaidh a rinn e fad còrr air dà fhichead bliadhna air sòiseo-chànanachas, gu sònraichte mun a’ Ghàidhlig, toraidhean nan cunntasan-sluaigh, mion-chànain eile agus planadh cànain.

Bidh Bòrd na Gàidhlig gu brath taingeil dha Coinneach airson an eòlais is an taice a thug e dhan bhuidhinn is dhan Ghàidhlig fad iomadh bhliadhna.  Tha sinn a’ cur co-fhaireachdainn dhan teaghlach aige.

Co-chomhairle mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd

Bòrd na Gàidhlig a’ cur co-chomhairle air dòigh mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cuireadh do choimhearsnachdan a bhith a’ co-obrachadh leotha gus an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig a chruthachadh agus iad a’ cur sreath de choinneamhan poblach air dòigh.

Cumaidh a’ bhuidheann phoblach còig seiseanan mun Phlana Nàiseanta san Ògmhios, leis a’ phrìomh amas a bhith a’ cruinneachadh bheachdan air mar as èifeachdaiche as urrainn dhan ath Phlana Nàiseanta taic a chumail ri leasachadh na Gàidhlig air feadh na h-Alba.

Tha a’ cho-chomhairle a’  togail air a’ cheisteachan a sgaoil Bòrd na Gàidhlig (BnG) san Dùbhlachd 2020 mu chiad smuaintean air an ath Phlana Nàiseanta, agus tha i cuideachd a’ cur air adhart nan co-dhùnaidhean bho dhiofar chòmhraidhean le coimhearsnachdan sa bhliadhna mu dheireadh.  Thèid an ath Phlana Nàiseanta fhoillseachadh ann an 2023.

A rèir amasan a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig làithrich, tha BnG a’  feuchainn ri dhèanamh cinnteach gum bi a’ bhuaidh as motha ‘s a ghabhas aig taic do chothroman gus an cànan a chleachdadh, ionnsachadh agus a bhrosnachadh.

Bidh gach coinneamh a’ coimhead air coimhearsnachd eadar-dhealaichte gus am bi an còmhradh nas fhòcasaichte. Bidh an aon chruth aig gach coinneamh.

Thèid seiseanan a chumail do luchd-labhairt a th’ anns na h-eileanan agus ann an sgìrean dùthchail, do luchd-labhairt na Gàidhlig a tha a’ fuireach ann am bailtean-mòra is cathair-bhailtean, dhaibhsan a bhios a’ gabhail pàirt sa choimhearsnachd cànain air-loidhne, agus do dh’òigridh. Thèid seisean a chumail sa Bheurla cuideachd.  A bharrachd air seo, bidh roghainn ann beachdan a chur a-steach tro phost-d mar phàirt den phròiseas.

Thèid gach coinneamh fhosgladh le Cathraiche BnG, Màiri NicAonghais, agus an uair sin bi taisbeanadh ann bho Dhaibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain agus Leasachaidhean Coimhearsnachd, Daibhidh Boag.

Bidh an taisbeanadh a’ coimhead gu sònraichte air na prìomh phuingean bho ghrunn cho-chomhairleachaidhean agus deasbadan thairis air a’ bhliadhna mu dheireadh, a’ gabhail a-steach: Ceisteachan Bhòrd na Gàidhlig air a’ Phlana Nàiseanta, Suirbhidh air Cleachdadh na Gàidhlig a-measg Dhaoine Òga agus a’ Cho-chomhairle Ro-innleachdail aige air maoineachadh, cho math ri còmhraidhean coimhearsnachd mu chleachdadh na Gàidhlig anns na h-eileanan, a chaidh a chur an comas le Alasdair Allan BPA agus BPAan eile, cho math ri sreath de chòmhraidhean a chaidh a stiùireadh leis an Leas-phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha glèidheadh agus leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd sàr chudromach gus dèanamh cinnteach gun seas pàirt fìor mhòr de dhualchas na h-Alba agus gus cur ri a làithreachd ann an Alba. Tha Bòrd na Gàidhlig daonnan ag obair gus an cànan a chumail aig bàrr a’ chlàr phoilitigich gus dèanamh cinnteach gum bi taic aice gus am mair is gun soirbhich i san 21mh linn.

“Tha e deatamach gun aithnich barrachd dhaoine cho cudromach ’s a tha an cànan air feadh na dùthcha air fad.  Chaidh na seiseanan seo a dhealbhadh gus cothrom a thoirt dhan phoball beachdan a thoirt seachad, gus an gabh am beachdan fhighe a-staigh don ath Phlana Nàiseanta airson na Gàidhlig.”

Thèid na coinneamhan a chumail mar a leanas: 7 Ògmhios – coimhearsnachdan eileanach agus dùthchail; 9 Ògmhios – òigridh (4.30-6f); 10 Ògmhios – daoine a tha a’ fuireach ann am bailtean-mòra agus cathair-bhailtean, 14 Ògmhios – coimhearsnachd air-loidhne;  Ògmhios 17 – seisean sa Bheurla. Thèid gach coinneamh a chumail eadar 7-8f (ach a-mhàin a’ choinneamh do dh’òigridh).

Faodaidh suas ri 35 duine a bhith an làthair aig gach seisein.  Thèid barrachd sheiseanan a chur air dòigh ma tha gu leòr iarrtais ann. Bidh an taisbeanadh ri fhaighinn air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig cuideachd, agus is urrainn dhan fheadhainn nach eil comasach a bhith an làthair an cuid bheachdan a chur a-steach gu: fios@gaidhlig.scot.

Gus clàradh airson an tachartais, faic: https://www.eventbrite.co.uk/e/plana-naiseanta-gaidhlig-coinneamhan-poblach-registration-156515306495.

Suirbhidh Luchd-ùidh 2020-21

Chaidh an suirbhidh a dhealbhadh gus fios fhaighinn air ais bho dhaoine fa leth agus bho bhuidhnean leis a bheilear ag obair. Tha sinn airson faighinn a-mach dè a tha sibh a’ smaoineachadh a tha sinn a’ dèanamh gu math agus mar as urrainn dhuinn an t-seirbheis againn a leasachadh dhuibh.

Cleachdaidh sinn na toraidhean seo gus raointean airson leasachadh a chomharrachadh agus gus tuilleadh leasachaidhean a dhèanamh air an obair a tha sinn a’ dèanamh airson na Gàidhlig agus a bhith nas taiceil dha na feumalachdan agaibh.

Bidh na freagairtean agaibh gu tur gun urra agus thèid toraidhean an t-suirbhidh aithris ann an dòigh choitcheann ach cha tèid neach fa leth no buidhnean ainmeachadh.

Chan eil ach 10 ceistean rin lìonadh agus cha bu chòir gun toir an suirbhidh seo ach mu 15 mionaidean ri chrìochnachadh.

Le ur toil, cuiribh freagairt thugainn ro 5f air Dimàirt 25 An Cèitean 2021.

Tha sinn a’ cur sùim mhòr sna beachdan is fios-air-ais agaibh.

Lìon a-steach Suirbhidh Luchd-ùidh 20-21