Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais. Mar bhall den Sgioba Stiùiridh, bidh sibh a’ toirt stiùireadh ionmhasail, comhairle phroifeiseanta sàr mhath, agus roghainnean ionmhasail, ro-innleachdail le sùil ris an àm ri teachd agus taic le co-dhùnaidhean don Cheannard agus don Bhòrd Stiùiridh. Bidh sibh a’ planadh airson, a’ dealbh agus a’ cur ro-innleachd ionmhasail an Ùghdarrais an gnìomh, agus sibh a’ dèanamh cinnteach gu bheil deagh riaghladh ga chur an sàs agus gum faighear an Luach as Fheàrr às ar cuid ionmhais. An lùib nan dleastanasan sin bidh sibh ag ullachadh agus a’ toirt seachad gach aithisg a tha dhìth gus cumail ri riatanasan aithris, reachdail; agus nì sibh cinnteach gun tèid am fiosrachadh ionmhasail uile againn a chumail tèarainte, agus a chlàradh is aithris ann an dòigh neo-mhearachdach.

Cliog an seo airson barrachd fiosrachadh.

Feumaidh iarrtasan a bhith a-staigh ro 17.00 air Dimàirt 7mh Ògmhios 2016.