Tha Bòrd na Gàidhlig a’ faighinn Tabhartas gus Cuideachadh bho Riaghaltas na h-Alba gach bliadhna ionmhais gus na h-amasan is dleastanasan againne a choileanadh.

’S ann tro bhith a’ maoineachadh obair nam prìomh bhuidhnean Gàidhlig agus cunnradairean aontaichte eile a tha am Bòrd a’ coileanadh a’ mhòr-chuid den obair ris a bheil sinn an urra. Ge-tà, uaireannan bidh am Bòrd a’ toirt cùmhnant do dhaoine is bhuidhnean iomchaidh gus obair ro-innleachdail shònraichte a dhèanamh, agus bidh am Bòrd a’ maoineachadh iomairtean ann an com-pàirteachas le buidhnean eile. Tha Bòrd na Gàidhlig cuideachd a’ toirt maoineachadh do bhuidhnean poblach a tha a’ dealbh is a’ cur an gnìomh planaichean Gàidhlig.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Ge-tà, ma tha beachd agaibh air pròiseact aig àm sam bith den bhliadhna is nach eil sgeama taic-airgid freagarrach fosgailte aig an àm sin, leigibh fios thugainn air 01463 225 454 air neo cuiribh post-d gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Airson am fios as ùra air sgeamaichean maoineachaidh Bòrd na Gàidhlig, clàraich airson an cuairt-litir post-dealain againn an seo.

Tha fiosrachadh a thaobh buaidh sgaoileadh a` chòrona-bhìoras air tabhartasan ri fhaighinn an seo

Faodar maoineachadh fhaighinn tro nan sgeamaichean a leanas:

Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20

Tha an sgeama seo dùinte do dh’ iarrtasan ùra an-dràst. Gheibh sibh fiosrachadh air sgeama 2019/20 gu h-ìosal.

Tha Bòrd na Gàidhlig air a’ mhaoin seo a stèidheachadh gus taic a thoirt do dhaoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh a bhith toirt dreuchd a-mach mar neach-teagaisg Gàidhlig agus taic a thoirt do thidsearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig gus nas sgilean aca a leasachadh.

Cò dh’fhaodas iarrtas a chur a-steach?

Gabhaidh sinn beachd air iarrtasan airson am bliadhna acadaimigich 2019/20 bho:

  • Oileanaich a tha a’ dèanamh PGDE ann am Foghlam Gàidhlig (airson ìre Bun-sgoile agus Àrd-sgoile – an dà chuid Gàidhlig mar chuspair agus cuspairean tron Ghàidhlig)
  • Oileanaich a tha a’ dèanamh Fo-cheum ann am Foghlam Gàidhlig, (BA no MA Foghlam, no MA ann an Gàidhlig le Foghlam)
  • Oileanaich a tha a’ dèanamh HNC no HND ann an tràth-bhliadhnaichean no cùram-chloinne na Gàidhlig
  • Luchd-teagaisg a tha ann an dreuchd co-cheangailte ri foghlam tron Ghàidhlig a tha airson cùrsa a dhèanamh gus na sgilean aca a leasachadh no luchd-teagaisg le teisteanas a tha airson na sgilean aca leasachadh gus gluasad gu foghlam tron Ghàidhlig

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Dihaoine 6 t-Sultain 2019. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh do Luchd-iarrtais

Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd Chothroman

Foirm-iarrtais – Word

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2019/20

Tha an sgeama seo dùinte do dh’ iarrtasan ùra an-dràst. Gheibh sibh fiosrachadh air sgeama 2019/20 gu h-ìosal.

Iarrtasan soirbheachail 2019/20

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean tràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha e cudromach gum bi tagradh sam bith a’ dearbhadh gu bheil a’ phròiseact fosgailte, agus a’ toirt buannachd, don choimhearsnachd.

Cha ghabh sgeama Tabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean iarrtasan bho dhaoine fa leth.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 5f air Dihaoine 14 t-Ògmhios 2019. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Stiùireadh do Thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)

Maoin Ealain na Gàidhlig 2018-19

Tha an sgeama seo dùinte do iarrtasan ùra an-dràst. Gheibh sibh fiosrachadh airson sgeama an uiridh gu h-ìosal.

Iarratasan Soirbheachail 2018/19

Tha Bòrd na Gàidhlig is Alba Chruthachail air a bhith ag obair gu dlùth còmhla bho 2010 gus leasachadh is leudachadh a thoirt air na h-ealain Ghàidhlig agus gus an cur fa chomhair an t-sluaigh ann an Alba. Bidh an dà bhuidhinn ag obrachadh air na ro-innleachdan aca fhèin, ach tha iad air aontachadh obrachadh còmhla airson dèanamh cinnteach gum bi na ro-innleachdan aca a’ freagairt air a chèile agus gus dèanamh cinnteach gum bi roinn ealain is cultar na Gàidhlig a’ faotainn taic iomchaidh, gum bi tuigse air feuman na roinne agus gum faigh an roinn taic èifeachdach aig gach ìre.

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail a’ cumail taic mu thràth ri buidhnean agus pròiseactan ealain Gàidhlig air feadh na h-Alba agus tha an dà bhuidhinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha na h-ealain ann a bhith a’ togail ìomhaigh cànan is cultar na Gàidhlig agus ann a bhith a’ toirt chothroman do dhaoine taisbeanaidhean Gàidhlig de dhiofar sheòrsa fhaicinn is an cànan a chluinntinn.

Feumar am foirm-iarrtais seo agus fiosrachadh iomchaidh sam bith eile a thilleadh ro 5f Dihaoine 28 Sultain 2018 gu: tabhartas@gaidhlig.scot no Bòrd na Gàidhlig, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Foirm iarrtas – Maoin Ealain Ghàidhlig – Application Form (Word Document)

Stiùireadh – Maoin Ealain Ghàidhlig – Guidelines

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Taic Freumhan Coimhearsnachd 2020/21

Tha sgeama 2020/21 a-nis dùinte le iarrtas a-nis dol tro mheasadh.

Iarrtasan soirbheachail 2019/20

Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.

Tha am maoin seo a-nis fosgailte do thagraidhean airson pròiseactan a bhios a’ ruith eadar a’ Ghiblean 2020 agus an Lùnastal 2021 a bhiodh a’ cur ri amasan am Plana Cànain Nàiseanta agus Plana Chorporra Bòrd na Gàidhlig 2018-23, gu h-àraidh ann a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal. Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fòn gu Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454, no post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Dimàirt 21 Faoilleach 2020. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Prìomh Puingean

Stiùireadh 2020/21

Foirm-iarrtais (Word)

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig 2020/21

Iarrtasan soirbheachail 2019/20

Chaidh Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF) a stèidheachadh airson ùghdarrasan poblach a chuideachadh gus na Planaichean Gàidhlig aca a chur an gnìomh agus taic a chur ris a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.  Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tro GLAIF gus pròiseactan a thoirt gu buil mus fhaigh iad fios foirmeil Plana Gàidhlig a sgrìobhadh.

Bidh a’ mhaoin seo a’ toirt taic do phròiseactan a bhios a’ tachairt agus air an tèid crìoch a chur eadar 1 Iuchar 2020 agus 31 Lùnastal 2021.  Chan eil dùil againn aig an ìre seo gum bi cuairt eile ann de GLAIF airson phròiseactan anns a’ bhliadhna ionmhais 2020/21.

Bidh an sgeama a’ cumail taic ri pròiseactan a tha ag amas ri aon de na h-amasan a leanas a choileanadh:

  • A’ cur ri inbhe, cunbhalachd is faotainneachd na Gàidhlig tro sheirbheisean coitcheann agus conaltradh an ùghdarrais
  • A’ neartachadh chomasan Gàidhlig, a’ cur ri mothachadh Gàidhlig agus a’ cruthachadh barrachd chothroman gus Gàidhlig a chleachdadh am measg ùghdarrasan poblach agus an luchd-obrach aca
  • A’ brosnachadh leasachaidh agus leudachadh foghlam Gàidhlig (FtG agus FLi) agus ionnsachadh na Gàidhlig do dh’ inbhich
  • A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd, gu h-àraidh am measg daoine òga

’S e 3f Diardaoin 16 Giblean 2020 an ceann-latha airson iarrtasan cur a-steach.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fòn gu Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454, no post-dealain gu glaif@gaidhlig.scot

Stiùireadh GLAIF 2020/21

Foirm-Iarrtais GLAIF 2020/21

Fiosrachadh mu Prìobhaideachd

Colmcille 2020/21

Tha an sgeama seo fosgailte do dh’ iarrtasan gu Diardaoin 20 Gearran 2020.

Iarrtasan soirbheachail 2019/20

Tha sgeama Colmcille air an ruith ann an co-bhanntachd eadar Bòrd na Gàidhlig ’s Foras na Gaelige gus cultar a’ roinn eadar Alba ’s Èirinn, gu sònraichte eadar Gàidhlig ’s Gaelige.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fòn gu Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454, no post-dealain gu colmcille@gaidhlig.scot.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu:-

Bòrd na Gàidhlig, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis, IV3 8NW

Fòn: 01463 225454

Post-d: colmcille@gaidhlig.scot

Stiùireadh Colmcille 2020/21

Foirm-iarrtais Pròiseactan Colmcille 2019-20 (Cruth Word)

Foirm-iarrtais Pròiseactan Colmcille 2019-20 (air-loidhne)

Foirm-iarrtais Cùrsaichean Gaeilge – Colmcille 2019-20 (Cruth Word)

Foirm-iarrtais Cùrsaichean Gaeilge – Colmcille 2019-20 (air-loidhne)

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd 2018-19

Suaicheantas, Aithneachadh ‘s Aithisgean

Ma tha sibh a’ faighinn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, tha e deatamach gu bheil sibh a’ toirt aithne don taic sin tron phròiseact agaibh.  Gheibh sibh stiùireadh gu h-ìosal air mar a nì sibh seo:

Aithneachadh air maoineachadh

Gheibhear suaicheantas Bhòrd na Gàidhlig an seo:

JPEG

PDF


Airson gach sgeama maoineachaidh, bidh feum agaibh Aithisg Adhartais agus/no Aithisg Dheireannach a chur a-staigh thugainn gus measadh a dhèanamh air a’ phròiseact.

Gheibh sibh teamplaidean den aithisgean seo gu h-ìosal:

Aithisg Adhartais

Aithisg Adhartais – Tabhartasan nan Tràth Bhliadhnaichean 2019/20

Aithisg Dheireannach

Aithisg Dheireannach Tabhartasan Tràth Bhliadhnaichean 2018/19