Aithris air Spòrs Gàidhlig

Aithris air Spòrs Gàidhlig - 23 Sultain 2019...

Read More >

Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte a ràdh gun deach Jim Whannel a fhastadh mar Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig....

Read More >

52 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

52 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig...

Read More >

Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig....

Read More >