LÌONRA OIFIGEARAN COIMHEARSNACHD GÀIDHLIG

A’ leantainn air adhart bho ghrunnan chonaltradh ri buidhnean Gàidhlig a dh’fhoillsich a’ bheachd gun robh taic na bu dìrich a dhìth airson a bhith a’ misneachadh agus a’ toirt taic do chleachdadh na Gàidhlig......

Read More >

Aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig a’ sealltainn soirbheachas cudromach

Bha bliadhna de shoirbheasan aig Bòrd na Gàidlhig, tha aithisg na buidhne airson 2019/20 air a sealltainn. Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) cuideachd air moladh fhaighinn bho an luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh....

Read More >

ULLACHADH AN ATH PHLANA NÀISEANTA GÀIDHLIG A’ TÒISEACHADH

An-diugh, tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur air bhog ceisteachan air-loidhne airson beachdan a thrusadh air na bu chòir a bhith anns an ath Phlana Nàiseanta Ghàidhlig....

Read More >

LUCHD NA GÀIDHLIG A’ TIGHINN CÒMHLA GUS COLMCILLE 1500 A CHUMAIL

Tha Diluain 7 Dùbhlachd 2020 a’ comharrachadh toiseach Cholmcille 1500, cuimhneachan fad-bliadhna air 1500 bliadhna bho rugadh Naomh Calum Cille agus a dhìleab. Tòisichidh agus crìochnaichidh a’ bhliadhna air 7 Dùbhlachd, co-latha-breith traidiseanta an naoimh....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh bhuill ùra

Tha Ministearan na h-Alba ag iarraidh triùir a tha sgileil is dealasach a chur an dreuchd mar bhuill air Bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig (BnG), a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba airson a’ chànain....

Read More >