COVID-19 (Coronavirus) & GLAIF 2020/21

Leis an t-suidheachadh COVID-19, tha sinn mothachail gum bi buaidh aig seo air comas aig buidhnean iarrtas a chur a-steach airson GLAIF 2020/21....

Read More >

GOIREAS LEUGHAIDH A BHUANNAICH DUAISEAN A’ TOIRT TAIC RO-CHUDROMACH DO SGOILEARAN GÀIDHLIG FHAD ’S A THA SGOILTEAN DÙINTE

Tha Giglets Gàidhlig na ghoireas litearrachd, an-asgaidh do sgoiltean, a tha a’ toirt cothrom do sgoilearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air leabharlann air-loidhne, a tha a’ sìor fhàs, anns a bheil cha mhòr 100 teacsaichean Gàidhlig leis na ceudan de ghoireasan Gàidhlig agus 68 leabhraichean claisneachd Gàidhlig....

Read More >

COVID-19: Teachdaireachd bho Cheannard Bhòrd na Gàidhlig

Geàrr-iomradh air mar a bhios obair Bòrd na Gàidhlig leantainn sna mìosan ri tighinn...

Read More >

Comhairle mu dhuaisean mhaoineachaidh agus COVID-19 (Coronavirus)

Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19....

Read More >

Cathraiche agus Ball air a Chuir air Bòrd na Gàidhlig

Dh’ainmich an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, John Swinney, an-diugh Màiri NicAonghais mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig....

Read More >