Sgioba Bhòrd na Gàidhlig air a neartachadh le dithis luchd-obrach ùr air tòiseachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dithis luchd-obrach ùr, Tasha Madigan agus Christie NicIllEathain, a tha air tòiseachadh aig a’ bhuidhinn....

Read More >

Taisbeanadh Taighean – Tasgaidh Nàiseanta Na H-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt fhoillseachadh co-cheangailte ri connspaid a tha air èirigh mun taisbeanadh ùr Bonnie Prince Charlie and The Jacobites a bhios ri fhaicinn ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a dh’aithghearr....

Read More >

Tha a’ Choimhearsnachd aig Teis-meadhan Leasachadh na Gàidhlig

Chuir buidheann-obrach a stèidhich Bòrd na Gàidhlig agus MG ALBA, Comataidh Comhairleachaidh Cànain, fàilte aig coinneimh o chionn ghoirid air grunn aithisgean-adhartais a fhuair iad bho LEACAG, pròiseact com-pàirteach, sa bheil diofar oilthighean an sàs, a tha ag amas air goireasan air-loidhne ùra a chruthachadh airson na Gàidhlig....

Read More >

Seiseanan fiosrachaidh – Plana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seisean fiosrachaidh mar phàirt den phròiseas cho-chomhairleachaidh air an dreachd den Phlana Cànan Nàiseanta Ghàidhlig 2017-22. Bidh fàilte air a h-uile duine....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ Toirt Taic don Phròiseact Cnoc Soilleir

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air maoineachadh a thoirt don phròiseact Cnoc Soilleir ann an Uibhist....

Read More >