Gàidhlig is Teicneòlas a’ Tighinn Còmhla ann an Seòmraichean-teagaisg

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd na bu thràithe air a’ bhliadhna seo gun robh iad a’ cur £150,000 mu choinneamh a bhith stèidheachadh...

Read More >

Freagairt don artaigil sa Phress and Journal, 11 Lùnastal 2016 “Gaelic signs could cost you millions”

Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh mar phàirt de chumhachan Achd na Gàidhlig (Alba), a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba ann an 2005...

Read More >

Co-chomhairleachadh air an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig

Thòisich Bòrd na Gàidhlig co-chomhairleachadh foirmeil an-diugh (1 Lùnastal) air an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig. Thèid an...

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air Mona Wilson a chur an dreuchd mar a’ chiad Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig aig a’ bhuidhinn, aon de na dreuchdan as...

Read More >

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais. Mar bhall den Sgioba Stiùiridh, bidh sibh a’ toirt stiùireadh...

Read More >