Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air Mona Wilson a chur an dreuchd mar a’ chiad Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig aig a’ bhuidhinn, aon de na dreuchdan as...

Read More >

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais

Tha Bòrd na Gàidhlig an-dràsta fastadh dreuchd ùr mar Ceann Roinn an Ionmhais. Mar bhall den Sgioba Stiùiridh, bidh sibh a’ toirt stiùireadh...

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air fosgladh Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Tha mar a tha Sgoil Ghàidhlig ùr ga fhosgladh ann an Glaschu na chloich-mhìle chudromaich ann an adhartachadh Foghlam tron Ghàidhlig (FtG)...

Read More >

Third Gaelic-medium education Primary School for Glasgow City

Bòrd na Gàidhlig welcomes the commitment of Glasgow City Council to establishing a third Gaelic-medium education (GME) primary in the city...

Read More >