Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh rim fosgladh a-mach don phoball airson a’ chiad uair

Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh rim fosgladh a-mach don phoball airson a’ chiad uair...

Read More >

Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan – #cleachdiaigantaigh / #useitathome

Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan - #cleachdiaigantaigh / #useitathome...

Read More >

Pròiseact sgoiltean ‘Buaidh, Dòchas is Àrd-amas’ air fhoillseachadh gus an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain a chomharrachadh

Pròiseact sgoiltean ‘Buaidh, Dòchas is Àrd-amas’ air fhoillseachadh gus an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain a chomharrachadh...

Read More >

COVID-19 (Coronavirus) & GLAIF 2020/21

Leis an t-suidheachadh COVID-19, tha sinn mothachail gum bi buaidh aig seo air comas aig buidhnean iarrtas a chur a-steach airson GLAIF 2020/21....

Read More >

GOIREAS LEUGHAIDH A BHUANNAICH DUAISEAN A’ TOIRT TAIC RO-CHUDROMACH DO SGOILEARAN GÀIDHLIG FHAD ’S A THA SGOILTEAN DÙINTE

Tha Giglets Gàidhlig na ghoireas litearrachd, an-asgaidh do sgoiltean, a tha a’ toirt cothrom do sgoilearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air leabharlann air-loidhne, a tha a’ sìor fhàs, anns a bheil cha mhòr 100 teacsaichean Gàidhlig leis na ceudan de ghoireasan Gàidhlig agus 68 leabhraichean claisneachd Gàidhlig....

Read More >