COVID-19: Teachdaireachd bho Cheannard Bhòrd na Gàidhlig

Geàrr-iomradh air mar a bhios obair Bòrd na Gàidhlig leantainn sna mìosan ri tighinn...

Read More >

Comhairle mu dhuaisean mhaoineachaidh agus COVID-19 (Coronavirus)

Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19....

Read More >

Cathraiche agus Ball air a Chuir air Bòrd na Gàidhlig

Dh’ainmich an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, John Swinney, an-diugh Màiri NicAonghais mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig....

Read More >

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR MEUDACHADH DE £3.2 MILLEAN A CHUR RI EACONAMAIDH GHLASCHU

An Fhèis Ghàidhlig as motha air an t-saoghal a’ cur fàilte air 12,000 neach-tadhail a Ghlaschu...

Read More >

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART...

Read More >