Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig a’ cur làrach-lìn Colmcille ùr air bhog

Tha Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig fìor thoilichte làrach-lìn ùr a chur air dòigh airson prògram Cholmcille, a tha a’ ceangal Èirinn is Alba....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt freagairt air mapa-slighe na h-Alba

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt freagairt air mapa-slighe na h-Alba...

Read More >

Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh rim fosgladh a-mach don phoball airson a’ chiad uair

Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh rim fosgladh a-mach don phoball airson a’ chiad uair...

Read More >

Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan – #cleachdiaigantaigh / #useitathome

Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan - #cleachdiaigantaigh / #useitathome...

Read More >

Pròiseact sgoiltean ‘Buaidh, Dòchas is Àrd-amas’ air fhoillseachadh gus an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain a chomharrachadh

Pròiseact sgoiltean ‘Buaidh, Dòchas is Àrd-amas’ air fhoillseachadh gus an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain a chomharrachadh...

Read More >