Cathraiche agus Ball air a Chuir air Bòrd na Gàidhlig

Dh’ainmich an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, John Swinney, an-diugh Màiri NicAonghais mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig....

Read More >

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR MEUDACHADH DE £3.2 MILLEAN A CHUR RI EACONAMAIDH GHLASCHU

An Fhèis Ghàidhlig as motha air an t-saoghal a’ cur fàilte air 12,000 neach-tadhail a Ghlaschu...

Read More >

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART...

Read More >

Foghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn ann an Siorrachd Àir a Tuath

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an naidheachd gum bi Foghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn ann an Siorrachd Àir a Tuath airson a’ chiad uair bhon Lùnastal 2020....

Read More >

Tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba

Tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba...

Read More >