Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an treas tionndadh de Phlana Gàidhlig VisitScotland

Tha VisitScotland air am Plana Gàidhlig as ùire aca fhoillseachadh mar phàirt den dealas aca dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig làidir agus seasmhach ann an Alba san àm ri teachd....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Colmcille 1500

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh phlanaichean airson breith Chaluim Chille ann an 521AD a chomharrachadh –  leis an tiotal Colmcille 1500....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig moiteil a bhith a’ foillseachadh suaicheantas ùr dhan Ghàidhlig – #cleachdi – aig Mòd Ghlaschu 2019

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh iomairt ùr aig Mhòd Nàiseanta Rìoghail Ghlaschu 2019 an-diugh gus luchd na Gàidhlig a bhrosnachadh gus sealltainn dhan t-saoghal gu bheil iad moiteil gu bheil a’ Ghàidhlig aca....

Read More >

A’ chiad Phreantas Cheumnach ann an Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air a’ chiad phreantas cheumnach Gàidhlig ann an Alba fhastadh - Orla NicDhòmhnaill, aois 22....

Read More >

Aithris air Spòrs Gàidhlig

Aithris air Spòrs Gàidhlig - 23 Sultain 2019...

Read More >