52 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

52 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig...

Read More >

Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig....

Read More >

Manaidsear Foghlaim ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha e na thoileachas mòr do Bhòrd na Gàidhlig an naidheachd fhoillseachadh gun deach Joanne McHale fhastadh mar am Manaidsear Foghlaim ùr aig a’ bhuidhinn....

Read More >

Co-chomhairleachadh Poblach: Dreachd de Stiùireadh nam Planaichean

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig co-chomhairleachadh poblach an t-seachdain seo air an dreachd de Stiùireadh nam Planaichean....

Read More >