Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean ann an Alba a tha a’ toirt taic agus brosnachadh dhan Ghàidhlig tagradh a dhèanamh airson tabhartasan suas ri £5,000, às dèidh dhaibh an sgeama maoineachaidh coimhearsnachd aige airson 2020/21 a chur air bhog.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean ann an Alba a tha a’ toirt taic agus brosnachadh dhan Ghàidhlig tagradh a dhèanamh airson tabhartasan suas ri £5,000, às dèidh dhaibh an sgeama maoineachaidh coimhearsnachd aige airson 2020/21 a chur air bhog....

Read More >

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ maoineachadh pròiseact foghlaim Gàidhlig didseatach gun samhail a bhios na ‘Netflix airson Leughadh’

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ maoineachadh pròiseact foghlaim Gàidhlig gun samhail a tha coltach ri ‘Netflix airson leughadh’, a bhios air thoiseach air càch ann an teicneòlas-foghlaim ann an Alba....

Read More >

Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney gu bhith an làthair aig Fòram Ceannardas Ro-innleachdail ùr gus beachdachadh air fàs agus leasachadh Foghlam Gàidhlig

Tha an Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA, a’ gabhail pàirt ann am fòram ùr a tha ag amas air cur ri fàs is soirbheachadh na Gàidhlig còmhla ri 50 stiùiriche foghlaim agus ceannardan foghlaim eile bho air feadh na h-Alba agus riochdairean bho Bhòrd na Gàidhlig agus Foghlam Alba....

Read More >

Na Duaisean Gàidhlig

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba a’ toirt aithne do na daoine agus buidhnean bho air feadh na dùthcha a tha a’ dèanamh obair ionmholta an lùib iomadh raon a bhuineas ri cànan is cultar nan Gàidheal....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an treas tionndadh de Phlana Gàidhlig VisitScotland

Tha VisitScotland air am Plana Gàidhlig as ùire aca fhoillseachadh mar phàirt den dealas aca dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig làidir agus seasmhach ann an Alba san àm ri teachd....

Read More >