Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig....

Read More >

Manaidsear Foghlaim ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha e na thoileachas mòr do Bhòrd na Gàidhlig an naidheachd fhoillseachadh gun deach Joanne McHale fhastadh mar am Manaidsear Foghlaim ùr aig a’ bhuidhinn....

Read More >

Co-chomhairleachadh Poblach: Dreachd de Stiùireadh nam Planaichean

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig co-chomhairleachadh poblach an t-seachdain seo air an dreachd de Stiùireadh nam Planaichean....

Read More >

Bòrd na Gàidhlig a’ tadhal air coimhearsnachdan ann an Earra-Ghàidheal is Bòd agus Loch Abar

Bòrd na Gàidhlig visited some of the Gaelic communities in Argyll & Bute and Lochaber as part of a series of Board meetings which were held last week, 4-6 June 2019....

Read More >

An Companaidh Dràma Gàidhlig Theatre Gu Leòr am measg aon bhuidheann deug a gheibh maoineachadh luach £5m bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £5 millean a ghealltainn thairis air an ath thrì bliadhna do dh’aon bhuidheann deug a tha an sàs ann a bhith a’ toirt na Gàidhlig air adhart tro na h-ealain, foghlam agus seirbheisean didseatach....

Read More >