Thèid dàta poblach air Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig gach samhradh. Chaidh an dàta as ùire fhoillseachadh air 22 Iuchar.

Dh’fhaodte gum faigh buidhnean poblach cothrom air figrichean mionaideach tro aonta co-roinn dàta – tuilleadh fios bho Bhòrd na Gàidhlig aig oifis@gaidhlig.scot.

Dàta Foghlaim 2019-20 Education Data

(Tha an dàta air buidhnean 0-3 neo-choileanta agus cha deach seo a shoilleireachadh gu ceart anns an dàta. Tha sinn a’ cumail oirnn le còmhraidhean le buidhnean saor-thoileach agus eile, tha iad uile fo bhuaidh suidheachadh Covid. Nì sinn ùrachadh air an fhiosrachadh air dàta 0-3 air an làraich-lìn nuair gheibh sinn an dàta as ùire.)

 

Dàta Foghlaim 2018-19 Education Data

Dàta Foghlaim 2017-18 Education Data

Dàta Foghlaim 2016-17 Education Data

Dàta Foghlaim 2015-16 Education Data

Dàta Foghlaim 2014-15 Education-Data

Dàta Foghlaim 2013-14 Education Data

Dàta Foghlaim 2012-13 Education Data

Dàta Foghlaim 2011-12 Education Data

 

Gàidhlig do dh’Inbhich 2018 – Fios-dhealbh

Gàidhlig do dh’Inbhich AM FOLLAIS 2018 PUBLIC Gaelic for Adults

Gàidhlig do dh’Inbhich AM FOLLAIS 2017 PUBLIC Gaelic for Adults

Gàidhlig do dh’Inbhich AM FOLLAIS 2016 PUBLIC Gaelic for Adults

Gàidhlig do dh’Inbhich AM FOLLAIS 2015 PUBLIC Gaelic for Adults