2017

Young 2017 Susbaint dhidseatach_CR16-01

Jones et al. 2017 Buaidh a’ Phlana Nàiseanta ~CR15-01~ x2 National Plan impact

2016

Rothach et al 2016 Coimhearsnachd & Cunntas ~CR13-02~ Community & Census

Young (2016) Informing and Supporting Parents in GME

2015

MacLeod et al. (2015) Lìbhrigeadh Gàidhlig do dh’Inbhich tro Ùlpan

Taylor (2015) Cunntas Luchd-ionnsachaidh Inbhich

Carter 2015 Gàidhlig ann an Eadar-mhìneachadh ~CR13-04~ Gaelic in Interpretation

2014

Ó Maolalaigh et al. (2014) Planadh corpais

2013

CIS (2013) Eadar-mhìneachadh Tadhail

FEScott (2013) Iarrtas airson FtG

Puzey et al. (2013) Aithne Corporra Dà-chànanach

2012

Galloway (2012) Coimeas air Taic do Phàrantan ann an Sgoiltean far a bheil Ionnsachadh tro Mhion-chànan | Comparison of Support for Parents in Schools where Learning is through a Minority Language

Mac an Tàilleir (2012) Sgèilichean Fileantachd

Milligan et al. 2012 ITE & CPD partnership

2011

Galloway (2011) Cothroman airson Geamannan Eileagtronaigeach a Thionndadh gu Gàidhlig | Opportunities for the Gaelic Versioning of Electronic Games

West & Graham (2011) Beachd a’ phobail | Public Attitudes

2010

Galloway (2010) Beachdan Luchd-Sgithidh air a’ Ghàidhlig | Attitude of Skiers to Gaelic

MacLeòid (2010) Inbhich ag Ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba: Cothroman, Adhbharan agus Dùbhlain

Edinburgh University (2010) Adult Gaelic Learning in Scotland: Opportunities, Motivations and Challenges

O’Hanlon (2010) Gaelic-medium Education in Scotland: choice and attainment at the primary and early secondary school stages

O’Hanlon (2010) Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Alba: Roghainn agus Buileachadh sa Bhun-sgoil agus Tràth san Àrd-sgoil | Gaelic-medium Education in Scotland: Choice and Attainment in Primary and Early Secondary School (Geàrr-aithris/summary)

Rothach et al. (2010) Barail agus Comas Cànain

University of Glasgow 2010 Gaelic at the University of Glasgow: Interest, Abilities and Attitudes

2009

Bauer et al. 2009 Corpus technology

Hecla, Roberts (2009) Measadh air Pròiseactan Bhòrd na Gàidhlig | Assessment of Bòrd na Gàidhlig Projects

Stòrlann (2009) Gaelic Content for Children and Young People

2005

Clancy (2005) Eachdraidh na Gàidhlig | History of Gaelic