Chithear gu h-ìosal clàr #cleachdiaigantaigh le goireasan eadar-obrach agus tachartasan às dèidh sgoile airson òigridh. Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh.

Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dlùth le Fèisean nan Gàidheal agus Comunn na Gàidhlig (CnaG), buidhnean òigridh a tha an sàs ann am brosnachadh na Gàidhlig, gus am prògram air-loidhne a chur air dòigh.

Bidh an clàr ag ùrachadh gach seachdain.

A bheil sibh airson tachartas a chur ris? Cuiribh fios: fios@gaidhlig.scot.