Goireasan

Suaicheantas, Aithneachadh ‘s Aithisgean

Ma tha sibh a’ faighinn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, tha e deatamach gu bheil sibh a’ toirt aithne don taic sin tron phròiseact agaibh.  Gheibh sibh stiùireadh gu h-ìosal air mar a nì sibh seo:

Aithneachadh air maoineachadh

Gheibhear suaicheantas Bhòrd na Gàidhlig ann an diofar cruth an seo no aig na ceanglaichean gu h-ìosal:

JPEG

PNG

PDF

Nuair a tha sibh cleachdadh suaicheantas Bhòrd na Gàidhlig bu chòir an Stiùireadh Brannd againn leughadh gus dearbhadh gu bheil sibh ga chleachdadh ann an dòigh iomchaidh.


Airson gach sgeama maoineachaidh, bidh feum agaibh Aithisg Adhartais agus/no Aithisg Dheireannach a chur a-staigh thugainn gus measadh a dhèanamh air a’ phròiseact.

Gheibh sibh teamplaidean den aithisgean seo gu h-ìosal:

Aithisg Adhartais

Aithisg Adhartais – Tabhartasan nan Tràth Bhliadhnaichean 2019/20

Aithisg Adhartais/Deireadh na bhliadhna – Tabhartasan Foghlaim 2019/20

Aithisg Dheireannaich – Pròiseactan 2019/20

Aithisg Dheireannaich – Pròiseactan 2020/21

Aithisg Dheireannach Tabhartasan Tràth Bhliadhnaichean 2019/20