Naidheachdan

Coinneamh a’ Bhùird-stiùiridh 18.03.2021 – Bòrd na Gàidhlig

18.03.2021 Dh’aontaich Bòrd na Gàidhlig an-diugh pròiseactan a thoirt air adhart a neartaicheas cleachdadh na Gàidhlig, le fòcas làidir air coimhearsnachdan eileanach is dùthchail.  Mar thoradh air na dùbhlain a dh’adhbhraich COVID-19 do sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG), chaidh £212k de mhaoineachadh a thoirt do Chomunn na Gàidhlig, Comann nam Pàrant […]

23/03/2021

Barrachd >

£90k ga chur gu pròiseactan coimhearsnachd air feadh na h-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte a ràdh gu bheil iad a’ cur £89,520 gu pròiseactan stèidhichte ann an coimhearsnachdan air feadh na h-Alba tro sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd (TFC). Chaidh an sgeama TFC a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd gus pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan […]

25/02/2021

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceann an Ionmhais is Chùisean Corporra

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba aig a bheil dleastanasan airson Gàidhlig a chur air adhart, a’ sireadh Ceann an Ionmhais is Chùisean Corporra. Bidh an dreuchd seo cudromach do dheagh riaghladh agus cleachdadh ionmhas poblach gu h-èifeachdach. Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh sgioba corporra aig Bòrd na Gàidhlig, […]

24/02/2021

Barrachd >