Planaichean aontaichte

Planaichean Gàidhlig aontaichte

Chìthear gu h-ìosal liosta de 57 phlanaichean Gàidhlig aontaichte aig ùghdarrasan poblach a tha fhathast ann.  Tha gach plana aontaichte a-rèir nan dleastanasan agus suidheachadh fa-leth aig gach ùghdarras.

Gheibhear na planaichean Gàidhlig aontaichte tron na làraich-lìn fa-leth aig gach ùghdarras poblach.

 • Alba Chruthachail
 • Àrainneachd Eachdraidheil Alba
 • Coimisean na Croitearachd
 • Colaiste a’ Chaisteil
 • Comhairle Aonghais
 • Comhairle Baile Dhùn Dè
 • Comhairle Baile Dhùn Èideann
 • Comhairle Baile Ghlaschu
 • Comhairle Baile Obar Dheathain
 • Comhairle Dhùn Phrìs is Gall-Ghaidhealaibh
 • Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid
 • Comhairle nan Eilean Siar
 • Comhairle Fìobha
 • Comhairle na Gàidhealtachd
 • Comhairle na h-Eaglaise Brice
 • Comhairle Inbhir Chluaidh
 • Comhairle Mhoireabh
 • Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
 • Comhairle Pheairt is Ceann Ròis
 • Comhairle Shruighlea
 • Comhairle Siorrachd Àir a Deas
 • Comhairle Siorrachd Àir an Ear
 • Comhairle Siorrachd Àir a Tuath
 • Comhairle Siorrachd Chlach Mhanainn
 • Comhairle Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
 • Comhairle Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar
 • Comhairle Siorrachd Lannraig a Deas
 • Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
 • Comhairle Siorrachd Obar Dheathain
 • Comhairle Siorrachd Rinn Friù
 • Comhairle Siorrachd Rinn Friù an Ear
 • Foghlam Alba
 • Gaileiridhean Nàiseanta na h-Alba
 • Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
 • Leabharlann Nàiseanta na h-Alba
 • Leasachadh Sgilean na h-Alba
 • Nàdair Alba
 • NHS Eileanan Siar
 • NHS Gàidhealtachd
 • Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean
 • Oilthigh Ghlaschu
 • Oilthigh Obar Dheathain
 • Pàrlamaid na h-Alba
 • Poileas Alba
 • Puirt-adhair na Gàidhealtachd ‘s nan Eileanan Eta
 • Riaghaltas na h-Alba
 • Sabhal Mòr Ostaig
 • Seirbheis Ambaileans h-Alba
 • Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba
 • Spòrs Alba
 • Stòras Mara Caileanach Earranta
 • Taigh Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba
 • Ùghdarras Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean
 • Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh
 • Ùghdarras Poilis na h-Alba
 • Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
 • Visit Alba