2010 Press Releases

Faoilleach

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ moladh BBC Alba chur air Freeview sa bhad

Brath Naidheachd – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig do bheachdan a’ chomhairliche Rosie

Brath Naidheachd – Dreuchdan ùra a’ cur ri obair rannsachaidh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig

Brath Naidheachd – Lèirmheas BBC ALBA – Co-chomhairleachadh poblach

Gearran

Brath Naidheachd – Buidheann Òigridh Nis le prògram air an Rèidio

Brath Naidheachd – Cinn-latha sgoile samhraidh Dràma 2010 gam foillseachadh

Brath Naidheachd – Cliù: Cothrom air maoineachadh ùr do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig

Màrt

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air suaicheantas Gàidhlig airson Glaschu 2014

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceannard

Brath Naidheachd – Co-labhairt – ‘Bho Plana gu Gnìomh’

Brath Naidheachd – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig do dh’urras a’ BhBC

Giblean

Brath Naidheachd – Athchuinge gu Urras a’ BhBC

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’cur fàilte air adhartas an Glaschu

Brath Naidheachd – Co-labhairt nàiseanta a’ coimhead air iomairtean soirbheachail

Brath Naidheachd – Plana Gnìomh Bhòrd na Gàidhlig ga fhoillseachadh

Cèitean

Brath Naidheachd – Àrd-mhanaidsear air fhastadh airson pròiseact Soillse

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig learning from others

Brath Naidheachd – Co-labhairt nàiseanta a’ coimhead air iomairtean soirbheachail

Brath Naidheachd – Cothrom eile airson taic fhaighinn bho taic freumhan coimhearsnachd

Brath Naidheachd – Lìbhrig Mgr Ruiseal an òraid

Ògmhios

Brath Naidheachd – Beachd Bhòrd na Gàidhlig air molaidhean Chomhairle nan Eilean Siar son sgoiltean a dhùnadh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air aithisg Foghlam Tràth agus Cùram Cloinne Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig air Ceannard ùr fhastadh

Brath Naidheachd – Taic-airgead airson na h-ealain Gàidhlig

Iuchar

Brath Naidheachd – A’ cur an comas conaltradh Gàidhlig leis an Riaghaltas

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Plana Cànain an Riaghaltas

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ fuasgladh Maoin Gnìomhachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF) 2010-11

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig son meud chlasaichean Gàidhlig a stèidheachadh

Brath Naidheachd – Co-chomuinn na Pàirc air ainmeachadh mar gnìomhachas Gàidhlig na Bliadhna

Brath Naidheachd – Phròiseact Eileanan na h-Alba

Lùnastal

Brath Naidheachd – Am prìomh mhinistear a’ foillseachadh taic-airgid do ‘FilmG’, co-fharpais filmichean goirid na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Àrd-sgoil Lasswade

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh leasaiche foghlaim agus ionnsachadh

Brath Naidheachd – DVD mar thaic do sgioba Ghàidhlig nan Tràth Ìrean

Brath Naidheachd – Stòr Dàta ainmean-àite Gàidhlig a’ dol air-loidhne

Sultain

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag amharc tri bliadhna air thoiseach

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh gum bi dleastanas sòisealta a’ leantainn ann an leasachadh

Brath Naidheachd – Buaidh làidir aig na Fèisean air feadh na h-Alba

Brath Naidheachd – Oifigear trusaidh luchd-teagaisg a’ taisbeanadh chothroman

Brath Naidheachd – Stòras Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Stòras Rannsachaidh Shoillse

Dàmhair

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ co-obrachadh le Comann-Bhìoball na h-Alba air soisgeul Eòin

Brath Naidheachd – Deasbad BT Alba air fàire

Brath Naidheachd – A’ Mhòrachd Rìoghail Diùc Baile Bhòid gu bhith a’ tadhal air an 107mh Mòd Nàiseanta Rìoghail

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cuideachadh le bhith craobh-sgaoileadh a’ Mhòid

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cuideachadh le Rachel Walker aig farpais seinn eadar-nàiseanta ann an Lorient

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cuideachadh le taic is cothroman dhan luchd-ionnsachaidh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur ìmpidh air urras a’ BhBC airson ALBA chur air Freeview

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Leasaiche Foghlaim agus Ionnsachadh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag ùrachadh an taic do BBC ALBA a chraoladh air Freeview

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig misneachail le adhartas foghlaim

Brath Naidheachd – Cothrom ùr anns na h-ealain do dh’òigridh Uibhist

Brath Naidheachd – Taic bho MG ALBA airson tàlant ùr ‘s na meadhanan

Samhain

Brath Naidheachd – Beachd Bhòrd na Gàidhlig air dreachd bhuidseit na h-Alba

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh sgeama taic ùr do dh’oileanaich

Brath Naidheachd – Colmcille a’ cur taic ri stèisean telebhisean gus an dualchas cultarach eadar Èirinn is Alba a chomharrachadh

Brath Naidheachd – Colmcille a’ toirt am follais taic do phròiseactan ùra a tha a’ comharrachadh dualchas cànanach is cultarach na h-Èireann ‘s na h-Alba

Brath Naidheachd – Cothrom do dh’òigridh Uibhist còmhlan-ciùil ùr a stèidheachadh

Brath Naidheachd – Dreach buidseat Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Moladh ann am pailteas do sgiobaidhean deasbad BT ALBA 2010

Brath Naidheachd – Òraid an t-Sabhail ri toirt seachad le àrd-oifigear Alba Chruthachail

Brath Naidheachd – Rannsachadh ùr ga fhoillseachadh a’ comharrachadh 25 bliadhna de dh’fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Dùbhlachd

Brath Naidheachd – Plana Gnìomha a’ comharrachadh slighe na Gàidhlig aig UHI

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’cur fàilte air seachdain mhòr do na h-Ealain Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ daingneachadh na slighe air adhart airson leasachadh Gàidhlig tràth-bliadhnaichean

Brath Naidheachd – Bliadhna chinneasach agus adhartach do Bhòrd na Gàidhlig ann an 2009-10

Brath Naidheachd – Comunn Eachdraidh Nis a’ faighinn aithne airson inbhe càileachd nàiseanta

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air naidheachd urras a’ BhBC

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ tagradh gu coimiseanair nan ìrean poblach son Alba

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Chomhairle na Gàidhealtachd

Brath Naidheachd – Cor na Gàidhlig an 2011