2011 Brathan Naidheachd

Faoilleach

Brath Naidheachd – A’ brosnachadh an ath ghinealach de luchd-teagaisg òga

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ tairgse comhairle do phàrantan mu fhoghlam tron Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cothrom ùr air taic-airgid do choimhearsnachdan

Brath Naidheachd – Tachartas ionnsachadh teaghlaich san Eilean Sgitheanach – Iuchar 2011

Gearran

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ comharrachadh slighe ùr do dh’fhoghlam Gàidhlig tro chompàirteachas

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Oilthigh na Gàidhealtachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag ainmeachadh triùir bhall ùra

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag amas air tachartasan còmhnaidh ùra a stèidheachadh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig air ainmeachadh leasaiche seirbheisean corporra ùr

Brath Naidheachd – Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean ga stèidheachadh

Brath Naidheachd – Plana Gàidhlig air a chur air bhog le SQA

Màrt

Brath Naidheachd – A’ Ghàidhlig a’ cunntadh sa chunnntas

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air tuilleadh taic son foghlam Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic ris a’ chùis airson sgoil Bonnington ann an Dùn Èideann

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ dealbh an t-slighe son foghlam Gàidhlig

Brath Naidheachd – Co-labhairtean air foghlam trath bhliadhnaichean

Cèitean

Brath Naidheachd – Cuideachadh le planadh nan ealan Ghàidhlig san àm ri teachd

Brath Naidheachd – Rannsachadh Ainmean-Àite Gàidhlig a’ leantainn air adhart le taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Sgeama Pìolait Ùr do Luchd-teagaisg

Brath Naidheachd – The foillseachadh BBC ALBA air Freeview “Na cheum anabarrach sònraichte ann an ath-bheathachadh na Gàidhlig ann an Alba”

Òg-mhios

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ coinneachadh an Leòdhas

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ moladh aithisg ùr HMIE

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh soilleireachadh air meudachadh chosgaisean ann an Dùn Èideann

Brath Naidheachd – Ceangal Choimhearsnachdan air a’ Chosta

Brath Naidheachd – Ministear an Riaghaltas a’ cur fàilte air a’ chiad Plana Gàidhlig ann an craoladh

Brath Naidheachd – Taic ga thairgsinn do dh’ oileanaich a’ trèanadh mar luchd-teagaisg Gàidhlig

Iuchar

Brath Naidheachd – A’ Chiad Teadaidh air an t-saoghal le Gàidhlig ga fhoillseachadh as t-fhoghar

Brath Naidheachd – Foillsichearan Chloinne a’ co-obrachadh air sreath ùr leabhraichean

Brath Naidheachd – Litir bho Chathraiche a’ Bhùird dhan West Highland Free Press

Brath Naidheachd – Litir bho Cheannard Bhòrd na Gàidhlig dhan Inverness Courier

Lùnastal

Brath Naidheachd – Gàidhlig deatamach do dh’ Alba

Brath Naidheachd – Letter from Bòrd na Gàidhlig Cathraiche to The Herald

Dàmhair

Brath Naidheachd – An Dàrna Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a’ togail air soirbheachadh Foghlam Gàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air a’ mholadh a thaobh sgoil Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ coimhead ri fastadh ceathrar Buill ùr

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ stèidheachadh lìonra de Cheannardan foghlaim tron Ghàidhlig

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur air bhog iomairt fharsaing gus Foghlam tron Ghàidhlig adhartachadh

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ moladh a’ cho dùnaidh a thaobh Sgoil Ghàidhlig ùr fhosgladh ann an Dùn Èideann

Brath Naidheachd – Colmcille a’ cur fàilte air tairgsean ùra airson pròiseactan choimhearsnachd

Brath Naidheachd – Cuideachadh Mòr do Thrusadh Luchd-teagaisg

Samhain

Brath Naidheachd – Coimhearsnach ‘s na h-Eileanan a’ gabhail ceum air thoiseach gus seasmhachd a thèarainn don Ghàidhlig

Dùbhlachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cothrom ùr air taic-airgid do choimhearsnachdan

Brath Naidheachd – Co-labhairt Cheannardan Sgoile a’ togail air riatanas com-pàirteachais