2012 Brathan Naidheachd

Gearran

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic urrasachd ri Duais Ghàidhlig ùr do na sgoiltean

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ cur aonta ris an fhicheadamh Plana Gàidhlig

Brath Naidheachd – Comhairle do Cheannardan-sgoile gu bheil e nas cudromaiche na bha e a-riamh buannachdan dà-chànanais a thuigsinn agus adhartachadh

Màrt

Brath Naidheachd – Seasgad ‘s h-ochd pròiseactan coimhearsnachd a’ faotainn taic bho mhaoin Taic Freumhan Coimhearsnachd

Giblean

Brath Naidheachd – Colmcille a’ fosgladh a-rithist

Brath Naidheachd – Tràth-Bhliadhnaichean na Gàidhlig a’ fàs

Cèitean

Brath Naidheachd – Buill ùra do Bhòrd na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Buidhnean Gàidhlig tràth-bhliadhnaichean a’ tighinn còmhla

Brath Naidheachd – Muinntir Shiabost a’ foillseachadh a’ chiad Phlana Coimhearsnachd Gàidhlig aca

Òg-mhios

Brath Naidheachd – Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a’ cruthachadh tuilleadh chothroman cosnaidh do luchd-teagaisg

Iuchar

Brath Naidheachd – Gàidhlig aig teis meadhan chùisean ann an Summer in the City

Lùnastal

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig ag aithris air an t-soirbheachadh ann an 2011/12 agus a’ coimhead air adhart ri 2012/13

Bòrd na Gàidhlig ag ainmeachadh maoineachaidh do 64 pròiseact gus togail is cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh

Brath Naidheachd – Cuirm-chnuic nan Teadaidhean ann an Gleann Nibheis

Sultain

Brath Naideachd – Co-roinneadh àite-còmhnaidh gu bhith a’ sàbhaladh airgid do Bhuidhnean Poblach

Dàmhair

Brath Naideachd – Goireasan ùra Gàidhlig dha na tràth-bhliadhnaichean

Brath Naidheachd – Leasachadh air Dràma Coimhearsnachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig a’ Coimhead ri Cathraiche Ùr Fhastadh

Brath Naidheachd – Cothroman do Thidsearan Gàidhlig

Dùbhlachd

Brath Naidheachd – Iomairt nàiseanta aig Bòrd na Gàidhlig gus tuilleadh thidsearan Gàidhlig a thrusadh