2013 Brathan Naidheachd

Màrt

Brath Naidheachd – New Gaelic Dictionary to Help Public Administration

Ceitean

Brath Naidheachd – Public Attitudes to Gaelic in Scotland

Brath Naidheachd – Support Opportunities for those interested in a career in Gaelic Teaching

Brath Naidheachd – Landmark Year for Bòrd na Gàidhlig.docx

Iuchar

Brath Naidheachd – Ceud Mìle Fàilte – A Hundred Thousand Welcomes

Lùnastal

Bòrd na Gàidhlig to sponsor Gaelic Awards

Brath Naidheachd – Census Points to Positive Future For Gaelic

Sultain

Brath Naidheachd – Comhairle nan Eilean Siar’s Revised Gaelic Language Plan Affirms Commitment to Future of Gaelic

Dàmhair

Brath Naidheachd – New Resource for Parents

Brath Naidheachd – Redevelopment of teacher recruitment

Brath Naidheachd – New Bòrd MembersBrath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig to sponsor Gaelic Awards