2014 Brathan Naidheachd

Gearran

Brath Naidheachd -Bòrd na Gàidhlig Launch Gaelic Careers Booklet

Màrt

Brath Naidheachd – Shawbost Community Congratulated on Launch of Second Gaelic Language Plan

Òg-mhios

Brath Naidheachd – Cross-Party Group Welcome Progress Towards Guidance for Additional Support Needs in Gaelic Education

Brath Naidheachd – Bòrd Progresses With Teacher Recruitment

Lùnastal

Brath Naidheachd – Gaelic education helps reverse the decline of the Gaelic Language

Dàmhair

Brath Naidheachd – Scottish Government to support Bòrd’s education campaigns

Dùbhlachd

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig air Ceannard ùr fhastadh