2015 Brathan Naidheachd

Faoilleach

Bòrd na Gàidhlig Welcomes A Stronger Education Bill

Màrt

Brath Naidheachd – New CEO confirms new strategy for the coming year

Òg-mhios

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig Ceannard (CEO) Steps Down

Cathraiche Ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Dàmhair

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig seeks a stronger Gaelic Education Bill

Brath Naidheachd – Continuing to Promote the Benefits of Bilingualism

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig looks for input ahead of preparation of Guidance on Gaelic Education

Dùbhlachd

Minister for Scotland’s Languages Launches Gaelic Spell-checker