2016 Brathan Naidheachd

Faoilleach

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig Continues to Support Routes into Gaelic Teaching

Gearran

Brath Naidheachd – Concerns of capping numbers in Edinburgh

Brath Naidheachd – Bòrd Na Gàidhlig Congratulates The Scottish Parliament On The Education Bill

Màrt

Brath Naidheachd – Director of Gaelic Education post to be established at Bòrd na Gàidhlig

Brath Naidheachd – Gaelic Virtual School for Scotland

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig appoints new Ceannard

Òg-mhios

Brath Naidheachd – Consultation on the Statutory Guidance on Gaelic Education

Lùnastal

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig Appoints Director of Gaelic Education

Dàmhair

Brath Naidheachd – Bòrd na Gàidhlig announces new support for Gaelic Drama – 19.10.2016

Brath Naidheachd – Gaelic and Technology Working Hand-in-hand Across Classrooms – 18.10.2016