2019 Brathan Naidheachd

An Dàmhair

Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Colmcille 1500 – plana gus an 1,500mh ceann-bliadhna bho bhreith Chaluim Chille a chomharrachadh

Bòrd na Gàidhlig moiteil a bhith a’ foillseachadh suaicheantas ùr dhan Ghàidhlig – #cleachdi – aig Mòd Ghlaschu 2019

An t-Iuchar

52 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh (GLAIF)

Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 fosgailte

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Fòghlaim na Gàidhlig

Manaidsear Foghlaim ùr aig Bòrd na Gàidhlig 

An t-Ògmhios

Co-chomhairleachadh Poblach: Dreachd de Stiùireadh nam Planaichean

A’ tadhal air coimhearsnachdan ann an Earra-Ghàidheal is Bòd agus Loch Abar

Maoineachadh luach £5m bho Bhòrd na Gàidhlig do dh’aon bhuidheann deug 

An Cèitean

74 Pròiseactan a’ faighinn taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

An Giblean

31 Pròiseact Soirbheachail Tro Dhà Sgeama Maoineachaidh Aig Bòrd na Gàidhlig

Am Màrt

Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig

Tachartas Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig