Duaisean na Gàidhlig 2017

Urram nan Gàidheal air a bhuileachadh air an Dr Fionnlagh MacLeòid aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba

Chaidh oidhche Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2017 a chumail ann an Glaschu an t-seachdain seo (Diciadain 15 Samhain) le mu 200 duine an làthair anns an Taigh-òsta Grand Central airson na còigeamh bliadhna de na duaisean.

Am measg na fhuair duaisean chaidh Urram nan Gàidheal a bhuileachadh air an Dr Fionnlagh MacLeòid à Leòdhas a tha ainmeil mar ùghdar, craoladair, tidsear agus neacheachdraidh agus airson nan tàlantan a th’ aige ann an iomadh raon eile. A’ toirt seachad na duaise do Mhgr MacLeòid, às leth Bhòrd na Gàidhlig, thuirt Dòmhnall MacLeòid a tha na bhall air a’ Bhòrd: “Tha Dr Finlay air a bhith ag obair gu dìcheallach a thaobh foghlaim, a thaobh craolaidh, a thaobh nan ealain, a thaobh eachdraidh, a thaobh sgrìobhaidh agus a thaobh iomadh rud eile. Tha e mion-eòlach air iomadh cuspair eadardhealaichte, nam measg teampaill, tobraichean slàinte, ainmean-àite, fir-tàileisg Leòdhais, togail dhealbh, arc-eòlas, strì an fhearainn, agus an t-àite a th’ aig creideamh agus foghlam ann an coimhearsnachdan. A-nochd tha sinne ag aithneachadh na h-obrach a rinn Dr Finlay agus tha sinn air leth toilichte an Duais seo a thoirt dha – Urram nan Gàidheal.”

Am measg na feadhna eile a fhuair duaisean bha Art MacCarmaig a fhuair Sàr Dhuais na Gàidhlig airson na h-obrach ionmholta a tha e air a dhèanamh fad bhliadhnaichean a’ seasamh an àirde airson a’ chànain agus a’ freagairt chasaidean a bhios a’ nochdadh anns na meadhanan le argamaidean a tha gu math mionaideach agus puingeil.

Fhuair Pàdruig Moireasdan à Uibhist a Tuath, a tha na oileanach ann an Dùn Èideann, an Duais Tosgaire Òg na Bliadhna.

Chaidh Duaisean Gàidhlig na h-Alba a thòiseachadh leis a’ phàipear-naidheachd nàiseanta an Daily Record le taic bho Bhòrd na Gàidhlig ann an 2013 agus tha an tachartas cuideachd a’ faighinn taic bho HIE, Alba Chruthachail, MG ALBA agus am buidheann prìobhaideach Thorntons Investments. Tha liosta den fheadhainn a bhuannaich gu h-ìosal

Duais airson Taic do dh’Ionnsachadh

A’ Chomataidh aig Buidheann Disathairne

An Duais Ealain is Chultarach

Le taic bho Alba Chruthachail

Alex NicDhòmhnaill

An Duais airson Tachartas

Comunn Eachdraidh Nis

An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean

Buidheann-leasachaidh Gàidhlig Fhìobha

Sàr Dhuais na Gàidhlig

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Art MacCarmaig

An Duais Eadar-nàiseanta

Le taic bho MG ALBA

Raibeart MacMhuirich

An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

Lasadh

Tosgaire Òg na Bliadhna

Pàdruig Moireasdan

Duais Eaconamach na Gàidhlig

Le taic bho Thorntons Investments

Fèisean nan Gàidheal

Urram nan Gàidheal

An Dr Fionnlagh MacLeòid

 

 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath-naidheachd seo cuiribh fios gu Murchadh Moireasdan, Manaidsear Conaltraidh agus Thachartasan aig Bòrd na Gàidhlig, air murchadh@gaidhlig.scot no 01463 225454 / 07525 893367