Bùthan-obrach: A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Port Rìgh

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail

Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig

Bùth-obrach 1 – A’ Leasachadh ur Pròiseict (10m-12f)

Bùth-obrach 2 – A’ Lìbhrigeadh ur Pròiseact (1f-3f)

Diardaoin 21d Màrt 2019

Àite: Aros, Rathad Viewfield, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9EU

Tha na bùithtean-obrach seo an-asgaidh agus fosgailte don h-uile com-pàirtiche iomchaidh. Uairean gu h-àrd.

Gus àite a ghlèidheadh cuir post-dealain gu: brian@gaidhlig.scot

no cuir fios do Bhòrd na Gàidhlig 01463 225454