Co-chomhairleachadh Poblach: Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017 – 2022

Tha Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba, ag iarraidh inbhe na Gàidhlig a ghleidheadh mar chànan oifigeil ann an Alba dha bheilear a’ sealltainn an aon spèis agus a tha don Bheurla.

Tha an Achd a’ togail air stiùiridhean a th’ ann mu thràth a chuidicheas le bhith gleidheadh chòraichean na Gàidhlig agus mion-chànanan eile, am measg nan stiùiridhean tha: Foirgheall nan Dùthchannan Aonaichte airson Còraichean Dhaoine a bhuineas do Mhion-shluagh Nàiseanta, Cinneachail, Creideimh agus Cànain (1992); Cairt Eòrpach nan Cànan Roinneil is nam Mion-chànan aig Comhairle na h-Eòrpa (1992); Cùmhnant Frèama airson Dìon nam Mion-shluagh Nàiseanta (1995); agus cumhachan co-cheangailte ri Gàidhlig ann an reachdas a bhuineas ri foghlam, na meadhanan, cùirtean catharra agus croitearachd ann am Pàrlamaidean Bhreatainn agus na h-Alba. Am measg nan dleastanasan a dh’fhàgas an Achd air Bòrd na Gàidhlig, tha gum feum sinn Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ullachadh agus a chur gu Ministearan na h-Alba. Mar sin, tha inbhe laghail aig a’ Phlana Nàiseanta agus chan e dìreach liosta de phrìomh amasan corporra a th’ ann.

Le bhith foillseachadh a’ Phlana seo tha sinn a’ cumail ris an stiùireadh san Achd gum feumar Plana, a tha air ùrachadh, a chur a-steach còig bliadhna às dèidh a’ chiad phlana agus tha e cur an cèill gu soilleir na prìomhachasan a th’ againn airson na Gàidhlig agus ciamar a bu chòir dhuinn feum a dhèanamh de ar goireasan is stòras.

Tha molaidhean sa Phlana gus innleachdan a chur an sàs gus an àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig a mheudachadh, cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus cothroman air cànan is cultar na Gàidhlig a chur air adhart. Na chois tha prìomh amasan air am bu chòir buidhnean is ùghdarrasan eile beachdachadh a thaobh chùisean Gàidhlig agus nuair a tha iad ag ullachadh Phlanaichean Gàidhlig.

Co-chomhairleachadh Poblach: Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017 – 2022

Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2012-2017