Plana Cànain Nàiseanta

 

Tha Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba, ag iarraidh inbhe na Gàidhlig a ghlèidheadh mar chànan oifigeil ann an Alba dha bheilear a’ sealltainn an aon spèis agus a tha don Bheurla.

Am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-2023

Tha an Achd a’ togail air stiùiridhean a th’ ann mu thràth a chuidicheas le bhith a’ glèidheadh còraichean na Gàidhlig agus mion-chànanan eile. Am measg nan stiùiridhean sin tha: Foirgheall nan Dùthchannan Aonaichte airson Còraichean Dhaoine a bhuineas do Mhion-shluagh Nàiseanta, Cinneachail, Creideimh agus Cànain (1992); Cairt Eòrpach nan Cànan Roinneil is nam Mion-chànan aig Comhairle na h-Eòrpa (1992); Cùmhnant Frèama airson Dìon nam Mion-shluagh Nàiseanta (1995); agus cumhachan co-cheangailte ri Gàidhlig ann an reachdas a bhuineas ri foghlam, na meadhanan, cùirtean catharra agus croitearachd ann am Pàrlamaidean Bhreatainn agus na h-Alba. Am measg nan dleastanasan a chuir an Achd air Bòrd na Gàidhlig, tha gum feum sinn Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ullachadh agus a chur gu Ministearan na h-Alba. Mar sin, tha inbhe laghail aig a’ Phlana Nàiseanta agus chan e dìreach liosta de phrìomh amasan corporra a th’ ann.’S e prìomh amas a’ Phlana seo, gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha na prìomh theachdaireachdan, amasan, raointean leasachaidh agus geallaidhean ùra a chithear sa Phlana uile a’ toirt taic don àrd-amas seo gum bi Gàidhlig air a cleachdadh barrachd. Am measg prìomh theachdaireachdan is amasan a’ Phlana tha:

  • Gum buin a’ Ghàidhlig do dh’Alba air fad
  • A’ cur deagh ìomhaigh air adhart airson na Gàidhlig
  • A’ toirt fàs air ionnsachadh na Gàidhlig; agus
  • A’ toirt fàs air cleachdadh na Gàidhlig

Plana Nàiseanta Gàidhlig 2023-28

Cumaidh Bòrd na Gàidhlig 5 coinneamhan poblach air-loidhne eadar 07 agus 17 Ògmhios 2021 a’ togail air a’ cheisteachan a sgaoil Bòrd na Gàidhlig san Dùbhlachd 2020 mu chiad smuaintean air an ath Phlana Nàiseanta agus a’ togail air na diofar chòmhraidhean sa bhliadhna mu dheireadh.

Thèid seisean a chumail do luchd-labhairt a th’ anns na h-eileanan is sgìrean dùthchail 07 Ògmhios, seisean airson òigridh air 09 Ògmhios, do luchd-labhairt a tha a’ fuireach ann am bailtean is bailtean mòra air 10 Ògmhios, do dhuine a bhios a’ gabhail pàirt sa choimhearsnachd air-loidhne air 14 Ògmhios,. Thèid seisean a chumail sa Bheurla cuideachd air 17 Ògmhios. Bidh clàradh a dhìth tro Eventbrite.

A bharrachd air na coinneamhan seo, bidh cothrom aig daoine beachdan a chur a-steach tro phost-d mar phàirt den phròiseas gu fios@gaidhlig.scot gu Dihaoine 18 Ògmhios.

Airson taic a chumail ris a’ phròiseas seo, tha sinn air pàipear-fiosrachaidh uallachadh, le gèarr-iomradh air diofar bheachdan a tha daoine air a bhith a’ togail leinne agus buidhnean eile gu ruige seo .

Pàipear-fiosrachaidh (PDF)