Planaichean Gàidhlig

Fàilte don roinn Phlanaichean Gàidhlig.

Tha planaichean Gàidhlig Reachdail air an ullachadh le ùghdarrasan poblach ann an Alba fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.  Tha iad seo air an ullachadh le co-obrachadh le Bòrd na Gàidhlig agus le amas a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig a chur an gnìomh.  Gheibhear liosta de na Planaichean Gàidhlig a fhuair aonta bho Bhòrd na Gàidhlig gu h-ìosal.  Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn, gu sònraichte airson oifigearan a tha ag ullachadh agus a’ cur an gnìomh Planaichean Gàidhlig, tron taba ‘Proifeiseantaich’.

Planaichean aontaichte

Proifeiseantaich