Planaichean Gàidhlig

Fàilte don roinn Phlanaichean Gàidhlig.

Tha planaichean Gàidhlig Reachdail air an ullachadh le ùghdarrasan poblach ann an Alba fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.  Tha iad seo air an ullachadh le co-obrachadh le Bòrd na Gàidhlig agus le amas a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig a chur an gnìomh.  Gheibhear liosta de na Planaichean Gàidhlig a fhuair aonta bho Bhòrd na Gàidhlig gu h-ìosal.  Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn, gu sònraichte airson oifigearan a tha ag ullachadh agus a’ cur an gnìomh Planaichean Gàidhlig, tron taba ‘Proifeiseantaich’.

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

Planaichean aontaichte

Proifeiseantaich