Cuir fios

Cuir fios

A rèir stiùireadh Riaghaltas na h-Alba, tha luchd-obrach Bòrd air Gàidhlig fhathast ag obair bhon taigh.

Tha fiosrachadh a thaobh buaidh sgaoileadh a’ chòrona-bhìoras air tabhartasan ri fhaighinn an seo


Prìomh Oifis (Inbhir Nis):

Bòrd na Gàidhlig,
Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn,
Inbhir Nis, IV3 8NW

Fòn: +44 [0] 1463 225454

Glaschu:

9mh làr, An Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh,
Glaschu, G2 8DU

Fòn: +44 [0] 141 428 4001

Steòrnabhagh:

Taigh Shìophoirt
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais
HS1 2SD